• UABDivulga

Treball d'equip amb robots

Aquesta tesi doctoral presenta una innovadora aproximació al disseny de mecanismes de presa de decisions d'un equip de robots, a partir de la tècnica del raonament basat en casos. Aquest sistema és aplicable a dominis com les operacions de rescat, l'exploració d'entorns desconeguts i la...

Una manera eficient per pagar als directius d'empreses

L'article ofereix suport teòric per a una pràctica retributiva estesa entre les empreses, la qual estableix, per als directius, una remuneració acotada, i uns incentius a un interval arreu d'un estàndard o resultat previst. El...

Noves dades sobre la transmissió del VIH-1

La transmissió del virus de la immunodeficiència humana 1 (VIH-1) in vivo té lloc de manera més eficient a través de l'establiment de contactes cel·lulars, i no tant per mecanismes d'entrada de partícules virals lliures. La formació...

Una mirada amb lupa a les sèries de televisió

Aquesta tesi doctoral analitza les característiques mediològiques de cinc sèries televisives nord-americanes, i descriu l'impacte que el seu contingut i la seva estructura tenen per al receptor hispànic.

Nou factor predictiu del càncer prostàtic

Aquest estudi conclou que, en pacients amb biòpsies prostàtiques i amb diagnòstic de neoplàsia intraepitelial prostàtica d’alt grau, l’expressió d’un nou gen, conegut com PTOV1, és un bon factor predictiu de...

Els cabirols i la toxoplasmosi a Espanya

Aquest treball estudia uns 300 cabirols d'arreu d'Espanya, per analitzar la prevalença i els factors de risc per al paràsit T. gondii, responsable de la toxoplasmosi. L'estudi conclou que els factors ambientals són...

Noves troballes sobre diabetis tipus 2 a nivell cel·lular

Els autors d'aquest treball van analitzar una proteïna present en el teixit muscular: el transportador de glucosa 4 o GLUT4, molt important en la regulació dels nivells de glucosa de la sang. Les conclusions de l'estudi permeten conèixer...