Protecció de dades

Protecció de dades

Protecció de Dades de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de llurs dades personals. En aquest sentit, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, el personal acadèmic, el personal d’administració i serveis, els graduats, els proveïdors, els clients i d’altres col·lectius que e relaciones amb la Universitat són tractats amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.

El tractament de dades personals a la UAB es du a terme majoritàriament en compliment d’obligacions legals imposades al responsable del tractament o en un compliment d’una missió en interès públic o en exercici de competències públiques atribuïdes legalment a la Universitat. En d’altres casos, el tractament de dades personals té com a base legitimadora el consentiment de les persones interessades, l’execució de contractes o convenis, la defensa d’interessos vitals de les persones interessades o de terceres persones, o la satisfacció d’interessos legítims de la UAB o de terceres persones.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones o a d’altres destinataris quan hi ha habilitació legal per fer-ho o quan la cessió és de compliment obligat.

En els formularis inserits a la pàgina web de la UAB per a la recollida de dades de caràcter personal hi han de constar les clàusules informatives que donen compliment als principis de finalitat i de transparència, i a la resta dels principis del tractament. En qualsevol cas, la UAB només tracta les dades personals que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de finalitats específiques i determinades, explicites i legítimes. Així mateix, la UAB garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades en funció dels riscos del tractament.

Aquesta pàgina web conté informació sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre les disposicions normatives aprovades pels òrgans de govern competent de la Universitat, i sobre els procediments i formularis necessaris per al compliment de les disposicions vigents en la matèria, així com per a l’exercici dels drets que la legislació reconeix a les persones titulars de les dades.

L’accés i la navegació per la pàgina web de la UAB no implica necessàriament la recopilació de dades personals dels visitants. No obstant això, la UAB pot instal·lar i utilitzar cookies en els dispositius d’accés, d’acord amb la política de cookies de la Universitat.