La sindicatura

Arxiu històric sindicatura de greuges UAB

"Pel que fa al meu treball com a síndic, he de fer constar que cada queixa que rebo és un cas important per a mi. La meva feina és defensar les persones que d'alguna manera s'han sentit ferides per alguna de les facetes de la institució. El criteri estadístic no m´és vàlid: un cas entre deu mil, entre vint mil, no el puc negligir considerant-lo no significatiu; és per a mi el cas d'una persona que sent els seus drets afectats i el meu deure és aclarir fins a quin punt ho han estat realment i tractar que li siguin reconeguts."

Enric Casassas i Simó, primer síndic de greuges de la UAB, 1997

 

La figura de la Síndica o el Síndic

La síndica o síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

La síndica o síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

La síndica o síndic de greuges és elegit pel Claustre per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat per la rectora o rector. El seu tindrà una duració de quatre anys i serà renovable per a un únic segon mandat.

Funcions

  1. Proposar al Claustre, per a la seva aprovació, el seu reglament de funcionament.
  2. Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat i valorar-les per tal d'admetre-les o no a tràmit.
  3. Sol·licitar informació a les diverses instàncies universitàries o membres de la comunitat per al compliment de les seves funcions.
  4. Sol·licitar la compareixença dels responsables de qualsevol òrgan universitari o membre de la comunitat sempre que sigui indispensable per al compliment de les seves funcions.
  5. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat que tractin d'alguna matèria relacionada amb les actuacions que estigui duent a terme.
  6. Fer les propostes que consideri adequades per a la solució dels casos que li siguin sotmesos al seu coneixement.
  7. Realitzar, a petició de les parts interessades, funcions d'arbitratge.
  8. Presentar anualment al Claustre una memòria de les seves activitats en què es recullin recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris.

Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades per la síndica o síndic de greuges, així com a respondre motivadament les diverses propostes o consideracions que pugui fer en l'exercici de les seves funcions.