La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Sobre el web

Sobre el web

NORMATIVA

La normativa sobre el web de la UAB pretén, d'una banda, harmonitzar el desig de la nostra comunitat universitària de comunicar i de difondre informació de manera descentralitzada i, per l'altra, racionalitzar els recursos i mitjans tècnics de què disposa la xarxa informàtica de la UAB.

Normativa sobre el web de la Universitat Autònoma de Barcelona (pdf).