OPINA UAB

Descripció del servei OPINA UAB

Sobre el servei Opina UAB

SERVEI NO DISPONIBLE TEMPORALMENT
Disculpeu les molèsties

 

El servei Opina UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet adreçar a l’administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre tots els àmbits de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

OPINA UAB admet suggeriments, queixes i felicitacions, d’acord amb les definicions següents:

 • Queixa: és una expressió d’insatisfacció relacionada amb el funcionament de qualsevol àmbit de l’activitat universitària.
 • Suggeriment: és una proposta de millora que s’adreça a alguna persona o alguna instància universitària perquè la considerin.
 • Felicitació: és una expressió de satisfacció relacionada amb el funcionament de la Universitat o amb la prestació d’un servei.

Aquesta eina ha estat dissenyada per complir amb els requeriments establerts als sistemes de garantia interna de qualitat dels centres i s’adapta a les necessitats dels serveis per recollir i gestionar les opinions dels usuaris, en el marc de les polítiques d’assegurament de la qualitat. En aquest sentit, Opina UAB permet disposar d’informació rellevant a l’hora d’avaluar i millorar processos i serveis.
 

FUNCIONAMENT

Cal triar primer de tot el tipus de comunicació que es vol fer i seleccionar si sou membres de la UAB o bé usuaris externs. Si sou membres de la comunitat universitària, cal que us identifiqueu amb el NIU i la contrasenya clicant al botó Identifiqueu-vos com a membres de la comunitat UAB. Si sou usuaris externs heu d’introduir el nom complet i una adreça de correu electrònic.

Un cop us hàgiu identificat i hàgiu emplenat tots els camps relacionats amb la petició (centre o servei destinatari, tema i descripció), cal que confirmeu que heu llegit la política de privacitat i cliqueu el botó Enviar. Llavors s’obre una pàgina nova amb tota la informació introduïda i paral·lelament rebeu un correu electrònic amb la confirmació de rebuda de la petició i un codi de referència. Si sou usuaris externs heu de verificar prèviament l’adreça introduïda responent al correu electrònic que rebreu.
 

TERMINI DE RESPOSTA

En el cas de les felicitacions, l’eina tramet el missatge al responsable del centre o servei i dona per tancada la gestió.

Pel que fa als suggeriments i les queixes, s’estableix un màxim de 15 dies hàbils per trametre una resposta i, en cas necessari, se us pot sol·licitar algun aclariment sobre la petició rebuda. Per comunicar qualsevol qüestió relacionada amb la resposta rebuda a la petició, heu d’iniciar un nou procediment mitjançant el formulari Opina UAB.

Rebreu les respostes a les peticions i les sol·licituds d’aclariments per correu electrònic.

En cas que sigueu membres de la comunitat universitària, sempre es fa servir el correu institucional de la UAB. A més, podeu fer el seguiment de l’estat de la petició identificant-vos a l’aplicació Opina UAB (https://opina.uab.cat/portal) i introduint el codi de la petició que heu rebut per correu electrònic.
 

COMUNICACIONS EXCLOSES

Opina UAB exclou la gestió dels tipus de comunicacions següents:
 

 • Les queixes i observacions dirigides al Síndic de Greuges de la UAB. Aquestes comunicacions s’han de tramitar mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura.
 • Els suggeriments i les queixes la resolució dels quals s’empari en un procediment administratiu específic.
 • Les consultes i les sol·licituds d’informació sobre qualsevol àmbit de l’activitat universitària. Aquestes consultes cal adreçar-les al Punt d’Informació (informacio@uab.cat).
 • Les sol·licituds d’accés a la informació pública (requeriments d’informació en el marc de la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern). Aquestes peticions cal tramitar-les mitjançant el formulari de sol·licitud d'accés a informació pública del portal de transparència de la UAB (https://seuelectronica.uab.cat/transparencia-de-dades).
 • Els suggeriments i les queixes de tipus laboral del personal de la UAB.
 • Les reclamacions per demanar la reparació d’una situació causada per la Universitat que la persona usuària considera injusta o perjudicial per als seus interessos i que solen contenir la sol·licitud d’algun tipus d’indemnització.
 • Les denúncies per posar en coneixement uns fets que poden constituir infracció administrativa a fi de sol·licitar l’actuació de l’administració competent.
 • Les comunicacions anònimes o mal identificades i les que contenen un llenguatge ofensiu o inapropiat.