OPINA UAB

Descripció del servei OPINA UAB

El servei Opina UAB és el canal establert per la Universitat Autònoma de Barcelona que permet adreçar a l’administració universitària opinions en forma de suggeriments, queixes o felicitacions sobre tots els àmbits de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat.

Opina UAB és el canal per trametre queixes i incidències relacionades amb els drets lingüístics a la UAB.


Accés a Opina UAB: https://opina.uab.cat


Opina UAB admet suggeriments, queixes i felicitacions, d’acord amb les definicions següents:

 • Queixa: és una expressió d’insatisfacció relacionada amb el funcionament de qualsevol àmbit de l’activitat universitària.
 • Suggeriment: és una proposta de millora que s’adreça a alguna persona o alguna instància universitària perquè la considerin.
 • Felicitació: és una expressió de satisfacció relacionada amb el funcionament de la Universitat o amb la prestació d’un servei.

Aquesta eina ha estat dissenyada per complir amb els requeriments establerts als sistemes de garantia interna de qualitat dels centres i s’adapta a les necessitats dels serveis per recollir i gestionar les opinions dels usuaris, en el marc de les polítiques d’assegurament de la qualitat. En aquest sentit, Opina UAB permet disposar d’informació rellevant a l’hora d’avaluar i millorar processos i serveis.


FUNCIONAMENT

Per fer ús del servei Opina UAB cal que estigueu registrats a l’eina Tiquets de la UAB. Si sou membres de la comunitat universitària, senzillament us hi heu d’identificar amb el NIU i la contrasenya. Si sou usuaris externs, haureu de registrar-vos-hi amb un compte de correu electrònic. Un cop introduït el compte, us arribarà un correu electrònic amb un enllaç des d’on podreu completar el procés de registre, que inclou un factor de doble autenticació (v. més instruccions en aquest enllaç).

Un cop heu accedit al portal d’Opina UAB, heu de triar el tipus de comunicació que voleu fer (queixa, suggeriment o felicitació) i emplenar els camps del formulari: col·lectiu a què pertanyeu, centre o servei destinatari, titulació (només si sou estudiant), tema i descripció. A més, hi podeu adjuntar fitxers.

Quan hàgiu emplenat el formulari, cliqueu el botó Crear per enviar la petició. Se us obrirà una pàgina amb el detall del tiquet que heu creat i paral·lelament rebreu un correu electrònic amb la confirmació de creació de la petició.

Rebreu les respostes a les peticions i les sol·licituds d’aclariments per correu electrònic. A més, podeu fer el seguiment de l’estat de la petició des de l’enllaç al tiquet que trobareu al correu electrònic de confirmació de creació de la petició.

Pel que fa a la llengua de resposta, per defecte les respostes són en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.


TERMINI DE RESPOSTA

En el cas de les felicitacions, l’eina tramet el missatge al responsable del centre o servei i dona per tancada la gestió.

Pel que fa als suggeriments i les queixes, s’estableix un màxim de 15 dies hàbils per trametre una resposta i, en cas necessari, se us pot sol·licitar algun aclariment sobre la petició rebuda. Per comunicar qualsevol qüestió relacionada amb la resposta rebuda a la petició, heu d’iniciar un nou procediment des del portal d'Opina UAB.


COMUNICACIONS EXCLOSES

Opina UAB exclou la gestió dels tipus de comunicacions següents:

 • Les queixes i observacions dirigides al Síndic de Greuges de la UAB. Aquestes comunicacions s’han de tramitar mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura.
 • Els suggeriments i les queixes la resolució dels quals s’empari en un procediment administratiu específic.
 • Les consultes i les sol·licituds d’informació sobre qualsevol àmbit de l’activitat universitària. Aquestes consultes cal adreçar-les a UABInfo-Punt d’Informació (informacio@uab.cat).
 • Les sol·licituds d’accés a la informació pública (requeriments d’informació en el marc de la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern). Aquestes peticions cal tramitar-les mitjançant el formulari de sol·licitud d'accés a informació pública del portal de transparència de la UAB (https://seuelectronica.uab.cat/transparencia-de-dades).
 • Els suggeriments i les queixes de tipus laboral del personal de la UAB.
 • Les reclamacions per demanar la reparació d’una situació causada per la Universitat que la persona usuària considera injusta o perjudicial per als seus interessos i que solen contenir la sol·licitud d’algun tipus d’indemnització.
 • Les denúncies per posar en coneixement uns fets que poden constituir infracció administrativa a fi de sol·licitar l’actuació de l’administració competent.
 • Les comunicacions anònimes o mal identificades i les que contenen un llenguatge ofensiu o inapropiat.