Presentació de queixes

Presentar queixes

La síndica o síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.

Qui pot presentar una queixa?

  • Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lectiva.
  • Qualsevol persona aliena a la Universitat Autònoma de Barcelona que hagi vist vulnerats els seus drets en qualsevol dels diferents serveis de la UAB oberts a la ciutadania.

Com?

  • Les queixes han de ser formulades per escrit mitjançant el formulari electrònic de la Sindicatura (Formulari per posar una queixa a la Síndica o Síndic de Greuges) on la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situació personal a la Universitat Autònoma de Barcelona i la fonamentació raonada de la queixa.
  • La síndica o síndic de greuges no podrà admetre queixes anònimes.

Tancament de l'expedient

La síndica o síndic de greuges informarà dels resultats de les seves gestions a la persona interessada i, en el marc de la legislació vigent, i amb caràcter no vinculant, proposarà a l'autoritat o a l'òrgan acadèmic afectat, quan escaigui, recomanacions i/o fórmules de conciliació que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d'informació, oral o escrita, que la Sindicatura de Greuges rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.