Protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades

Funcions

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de de 27 d'abril de 2016, relaatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la UAB ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPD), mitjançant resolució de la Gerència de de 25 de gener de 2018.
 
Les funcions principals del Delegat de Protecció de Dades són les següents:

  1. Informar y assessorar els responsables o els encarregats del tractament de dades personals, i a tot el personal de la UAB, de les obligacions que els pertoquen en virtut del Reglament Europeu i de la resta de disposicions vigents en matèria de protecció de dades.
  2. Supervisar el compliment del que estableix el Reglament Europeu i de la resta de disposicions reguladores de la protecció de dades, i de les polítiques en matèria de protecció de dades de la UAB, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participi en operacions de tractament, i les auditories corresponents.
  3. Oferir l’assessorament que se li demani sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació.
  4. Supervisar els procediments referits al tractament de dades de caràcter personal i emetre recomanacions en l'àmbit de les seves competències.
  5. Documentar les possibles vulneracions en matèria de protecció de dades, i comunicar-ho als òrgans d'administració i de direcció de la Universitat.
  6. Cooperar amb l'Autoritat de Control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).
  7. Actuar com a punt de contacte entre la UAB i l'Autoritat de Control per a les qüestions referides al tractament de dades de caràcter personal i realitzar consultes.

La Universitat, ja sigui com a responsable o com encarregada del tractament, garantirà que el delegat de protecció de dades participi de manera adeqauada i en el temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals. Amb aquesta finalitat, la Universitat ha de dotar el delegat de protecció de dades dels recursos necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, i li facilitarà l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament de la Universitat.

És important que tingueu en compte que, davant de qualsevol nou projecte, disseny de nou software, compra, o proposta de tractament de dades de caràcter personal, ja sigui en format electrònic o en format paper, cal que contacteu amb el Delegat de Protecció de Dades (proteccio.dades@uab.cat), per determinar els tràmits i la documentació necessària per portar-ho a terme d’acord amb les exigències del Reglament Europeu de Protecció de Dades i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

El Delegat de Protecció de Dades està a la disposició de tot el personal de la Universitat per a qualsevol dubte o consulta que vulgueu realitzar.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Agustí Verde Parera

Campus de Bellaterra, Edifici A (Rectorat)

608346612

proteccio.dades@uab.cat