• UABDivulga

Inervació del múscul puborectal

Mitjançant electromiografia, una prova mèdica no invasiva que permet l'estudi de la inervació muscular, s'han pogut investigar les causes de la incontinència anal. El múscul puborectal és el principal component del diafragma muscular que suporta el pes de les nostres...

Exemple de potencial d'acció

Organització de nanopartícules de platí polifluorades

Les nanopartícules metàl·liques són de gran interès degut a la seva mida en l'escala nanomètrica, que els confereix noves propietats, diferents de les del metall en estat pur. En aquest treball s'han preparat i caracteritzat materials...

Imatges de Microscòpia Electrònica d'Escombrat

Nous catalitzadors de metàtesi recuperables

En aquest article es descriu la preparació, mitjançant el procés sol-gel, de diversos materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de monòmers de tipus Hoveyda. Un d'ells presenta el grup nitro en posició para respecte al...

Nous materials preparats

Calçots i calçotades: compte amb els gossos!

Tot i les innegables particularitats de cultiu i gastronòmiques que fan dels calçots un àpat de temporada molt valorat, saludable, distintiu i estimat entre els catalans, no s'hauria d'oblidar que continuen sent cebes. I és que encara hi ha...

Capacitat oxidativa dels calçots

Matemàtiques recreatives

Hi havia dos cavalls orientats en sentits oposats: un mirava directament cap a l’est i, l’altre, cap a l’oest. Què van haver de fer per veure’s l’un a l’altre sense necessitat de caminar, girar o, fins i tot, de moure el cap? Plantejaments com aquest...

Potenciar la implicació activa de l'estudiant