• UABDivulga

Psicodermatologia: un estudi sobre la Vulvodínia

...

Estudiant els neurotransmissors als intestins

Un nou estudi de la UAB descriu un receptor de neurotransmissors implicat en la relaxació de l'intestí. El coneixement dels neurotransmissors és fonamental de cara a poder tractar malalties intestinals.

Microfotografia de teixit on el receptor P2Y1 es veu en marrró

Malalties de la pell: la Morfea Profunda

La pell actua com a barrera protectora que aïlla l'organisme del medi que l'envolta, protegint-lo i contribuint a mantenir íntegres les seves estructures, alhora que actua com a sistema de comunicació amb l'entorn. La pell, com a òrgan, també pateix...

Lesions en la pell causades per la morfea profunda

El filtre demogràfic de Barcelona

La població de Barcelona ha experimentat una interessant renovació sociodemogràfica els darrers anys, fruit, principalment, dels canvis de residència i de la migració. La tesi doctoral d'Antonio López Gay aprofundeix en l'existència d'un filtre demogràfic...

Nou avenç en teràpia gènica

Un grup d'investigadors del CBATEG de la UAB, dirigit pel doctor Miguel Chillón, ha descrit el desenvolupament d'un sistema nou de producció d'adenovirus d'última generació (utilitzats com a vectors per a tractaments de teràpia gènica) que permet reduir, significativament, els...

Microfotografia de fluorescencia de la contaminació amb vectores Ad-Helper