Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Declaració de Luxemburg

Des de novembre de 2023, la Fundació UAB es troba adherida a la Declaració de Luxemburg, per la qual es compromet a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut a la feina, formant part de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables (REES) que gestiona l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

L’objectiu d’aquesta xarxa és identificar i difondre exemples de bones pràctiques en promoció de la salut a la feina (PST) mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements.

La Fundació UAB ha dut a terme aquest primer pas per dissenyar i treballar en un PST, per tal d'establir objectius de promoció de la salut i continuar fent accions de millora amb l’objectiu permanent i prioritari de millorar les condicions de treball de les persones treballadores. Aquest programa de PST ha estat impulsat i es gestiona des de la Direcció Jurídica i de RH.

Per aquest motiu, la Fundació UAB ha establert una Política de Promoció de la Salut al Treball, signada conjuntament per la Vicepresidenta executiva i per la Presidència del Comitè d’Empresa.

Podeu consultar el document en aquest enllaç.

El programa PST intervé en les següents dimensions:

  • Concepte PST: actuar de forma equilibrada sobre la persona, l’entorn i l’organització. Respon a valors de justícia social i poder compartit, basant-se en el desenvolupament de capacitats individuals i organitzatives.
  • Lideratge: compromís de la direcció, assignant-ne els recursos adequats (humans i materials). Establir una declaració de promoció de la salut a l’organització.
  • Participació: tots els actors implicats han d’estar integrats en les diferents fases del procés. Fomentar una presa de decisions compartida.
  • Comunicació: establir canals i periodicitat en la comunicació interna. Informar puntualment a direcció i a les persones treballadores dels avenços i resultats de les accions.
  • Justificació: dur a terme una anàlisi de context, basada en prioritzar les actuacions en funció d’una avaluació de necessitats.
  • Multicomponent: la intervenció afavoreix una aproximació global, multinivell i positiva de la salut. El programa PST té en compte àrees recomanades per l’OMS, alimentant-se i influint altres programes interns en matèria de prevenció de riscos laborals, responsabilitat social corporativa, recursos humans, etc.
  • Planificació: establir objectius coherents amb les necessitats detectades, els mètodes i eines disponibles per l’organització.
  • Col·laboració: definició de persones i col·laboradors, tant interns com externs. Qualsevol acció presa i executada serà objecte de seguiment per avaluar-ne els seus resultats.

Certificat d'adhesió de la Fundació UAB a la Declaració de Luxemburg