Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Pla de prevenció: objectius i responsables

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals és una eina de gestió per a integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de les institucions que formen part de la Corporació UAB, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els seus nivells jeràrquics, conforme a l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'article 2 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

El document inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a dur a terme l'acció de prevenció de riscos laborals en les institucions que formen part de la Corporació UAB.

El Pla actualitza els anteriorment realitzats per les diferents entitats que formen part de la Corporació UAB. El Pla de Prevenció no assegura per si mateix la integració de la prevenció en les institucions: el realment eficaç és la seva gestió i aplicació real i efectiva.

Objectius

  1. Integrar l'activitat preventiva en totes les activitats de les institucions que formen part de la Corporació UAB i en tots els nivells jeràrquics de les organitzacions mitjançant l'atribució de funcions i responsabilitats en matèria preventiva, així com l'assumpció d'incloure la prevenció de riscos laborals en qualsevol activitat que es realitzi o ordeni i en totes les decisions que s'adoptin.
  2. Disposar de mitjans adequats per al desenvolupament efectiu i continu de l'activitat preventiva d’aquestes entitats.

Responsables

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals ha estat dissenyat per Egarsat Prevenció en funció d’allò establert en el punt 2 de l’annex I del concert del servei de prevenció signat per cada una de les institucions que formen part de la Corporació UAB.

El present Pla de Prevenció ha estat aprovat per la vicepresidenta executiva de la Fundació UAB en la seva qualitat d’apoderada de les institucions que formen part de la Corporació UAB, actuació sense la qual aquest document mancaria d'una validesa real.

Per a la seva efectiva implantació, aquest Pla de Prevenció haurà de ser conegut i aplicat per totes les institucions que formen part de la Corporació UAB, treballadors, comandaments i directors.