Personal FUAB

Canal intern d'informació

En compliment de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona MP posa a disposició del seu personal, del personal de la resta d’institucions de la Corporació UAB, i de la ciutadania, un canal intern per a informar de possibles accions o omissions que puguin constituir una infracció penal, administrativa o laboral en els termes previstos a la Llei 2/2023.

Es garanteix la confidencialitat i, per tant, la identitat de la persona denunciant serà en tot cas reservada i no es comunicarà a les persones denunciades ni a tercers. El canal intern d’informació no es pot utilitzar com a bústia de suggeriments ni per a queixes o reclamacions relacionades amb les condicions laborals o contractuals. Tampoc per reclamacions de la tutela de drets o denúncies per incompliments de la norma de protecció de dades, que tenen la seva tramitació específica.

La denúncia es pot presentar de manera anònima o no, per escrit o verbalment:

Per escrit:

  • Per correu postal: a l’atenció de Mariana Ladaga, que és la persona que ostenta el càrrec de compliance officer, carrer Escoles Pies 102, 08017 Barcelona.
  • Electrònicament: mitjançant el formulari habilitat a tal efecte o mitjançant el QR següent:

 

QR canal intern d'informació de la Corporació UAB

Verbalment:

  • Reunió presencial, dirigint la petició mitjançant alguna de les vies de comunicació anteriorment esmentades.

Així mateix, s'han habilitat canals externs de comunicació, on totes les persones poden informar davant les autoritats estatals o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions a què fa referència l’esmentada Llei 2/2023, de 20 de febrer, sigui directament o bé prèvia comunicació al nostre del canal intern.

Concretament, a la comunitat autònoma de Catalunya l'òrgan competent en aquesta matèria és l'Oficina Antifrau de Catalunya que, entre d’altres, ha habilitat una bústia de denúncies anònimes, garantint en tot moment tant la confidencialitat de les comunicacions com l’anonimat del denunciant, disponible a través del següent enllaç: https://www.antifrau.cat/es/comunicaciones-anonimas

Les dades de contacte són les següents:

Oficina Antifrau de Catalunya

C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona

Telèfon: 935 545 555 | Fax: 935 545 564

bustiaoac@antifrau.cat