Personal FUAB

Excedències

Excedència forçosa
 
Seran causa d’excedència forçosa les següents circumstàncies:

a) Per designació o elecció per un càrrec públic que impossibiliti l’assistència al treball.
 
b) Per a l’exercici de funcions sindicals, d’àmbit provincial o superior, sempre que la central sindical a què pertanyi el treballador o la treballadora tingui representativitat legal suficient en el sector.
 
c) Per tenir cura d’un familiar fins del segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per ell/a sol/a, i no exerceixi activitat retribuïda. L’excedència no serà superior a dos anys.
 
d) El descans d’un curs escolar per a aquells treballadors i treballadores que desitgin dedicar-se al seu perfeccionament professional, després de nou anys d’exercici actiu en el mateix centre. Quan aquest perfeccionament sigui conseqüència de l’adequació del centre a innovacions educatives, el període d’exercici en el centre quedarà reduït a 4 anys.
 
e) L’excedència especial per al treballador o la treballadora per naixement o adopció d’un fill o d’una filla, donarà dret a la reserva fins a 3 anys del lloc de treball, computant-se a efectes d’antiguitat els 3 anys. Quan els progenitors treballin a la mateixa institució, només un d’ells podrà exercir aquest dret.
 
El treballador o la treballadora que gaudeixi d’excedència forçosa té dret a la reserva del lloc de treball, al còmput de l’antiguitat adquirida durant el temps de la seva durada i a reincorporar-se a la institució.
 
Desapareguda la causa que va motivar l’excedència, el treballador o la treballadora tindrà 30 dies naturals per reincorporar-se a la institució i, en cas de no fer-ho, serà baixa definitiva.
 
L’excedència forçosa haurà de ser automàticament concedida, amb la presentació prèvia de la corresponent documentació acreditativa.


Excedència voluntària
 
L’excedència voluntària es podrà concedir al/la treballador/a amb la petició prèvia per escrit. Poden sol·licitar-la tots i totes els/les que tinguin, almenys, un any d’antiguitat a la institució i no hagin gaudit d’excedència durant els 4 anys anteriors.
 
El permís d’excedència voluntària es concedirà per un mínim de 4 mesos i un màxim de cinc anys.
 
El/la treballador/a que gaudeixi d’excedència voluntària només conservarà el dret al reingrés si a la institució hi hagués una vacant en la seva especialitat o categoria laboral.
 
Durant aquest temps no es computarà l’antiguitat.


Accedeix a les sol·licituds per a excedències