La Fundació UAB

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la Fundació UAB i la resta d’entitats de la Corporació UAB estan compromeses amb una política de privacitat per a la protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades personals. 
En aquest sentit, entre d’altres, s’han portat a terme les accions i mesures següents:

  • s’ha nomenat una Delegada de Protecció de Dades (DPD)
  • s’ha realitzat formació en matèria de protecció de dades de caràcter personal al personal de la Fundació UAB i de la resta d’entitats de la Corporació UAB
  • s’han identificat i definit els tractaments de dades de la Fundació UAB i de la resta d’entitats de la Corporació UAB
  • s’han revisat els requisits de documentació necessaris per donar compliment al RGPD


Delegada de protecció de dades de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i entitats de la Corporació UAB

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i les entitats de la Corporació UAB fan de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb la delegada de protecció de dades de la Fundació UAB i entitats de la Corporació UAB.
 
Delegada de protecció de dades de la Fundació UAB i entitats de la Corporació UAB:

Adreça electrònica: dpd.corporacio.uab@uab.cat

Adreça postal: Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 93 581 70 88 (de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores, i divendres de 10 a 13 hores)