La Fundació UAB

Equip Directiu

L'equip directiu de la Fundació UAB està compost per la Vicepresidència Executiva i les següents direccions:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar les eines per a la gestió de la planificació i la programació de la docència.
 • Assessorar, donar suport tècnic i tutoritzar als diferents agents que intervenen en la planificació i programació docent.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels serveis docents i per l’acompliment del professorat, per tal d’aconseguir la màxima eficiència i transparència en la programació docent.
 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar globalment els processos de gestió acadèmica, des de l’accés a la Universitat o la matrícula fins a l’expedició de títols.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments oficials.


Directora: Maria Espadalé Reballí

Maria Espadalé, direcció de serveis docentsCurrículum breu

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (itinerari Relacions Internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), compta amb un Diploma de Postgrau en Comunicació Empresarial per l'Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2001) i un Màster en Gestió i Direcció Universitàries per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

 
Treballa a la UAB des de l'abril de 1997, on ha estat tècnica d’auditories de gestió acadèmica i del sistema ISO de Qualitat del Servei de Biblioteques (fins al gener 2000) i cap de l'Oficina de Coordinació Institucional (febrer de 2000 - gener de 2009). Des de novembre de 2011, va ser l'administradora de centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia. Del juliol de 2016 a octubre de 2020 ha estat cap del Gabinet del Rectorat. Des de febrer de 2021, és la vicepresidenta executiva de la Fundació UAB.

També ha treballat com a documentalista, redactora i formadora a la Fundació CIDOB, Centre d'Informació i Documentació Internacionals (1989-1993), i com a gerent del Centre UNESCO de Catalunya (gener de 2009 - octubre de 2011).

 • Elaborar i executar el pressupost de la FUAB i fer-ne el seguiment.
 • Coordinar i donar suport de la gestió econòmica als serveis centrals de la FUAB i a les diferents institucions i empreses.
 • Fer la rendició de comptes.
 • Gestionar les polítiques de manteniment en els edificis i infraestructures del Campus, i d’obres i instal·lacions de reforma.
 • Gestionar les empreses concessionàries del gran i petit manteniment, multi‐tècnic o d’especialitats.
 • Fer la proposta i el seguiment d’accions encaminades a l’estalvi energètic.
 • Gestionar les intervencions que se li assignin en l’àmbit de la urbanització del Campus.


Director: José Luis Albertos Montoya

José Luís Albertos MontoyaCurrículum breu

José Luis Albertos Montoya és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB.

La seva carrera laboral s’ha desenvolupat majoritàriament en l’entorn de la UAB, a la qual va arribar en 1985. Al llarg d’aquest període ha ocupat diferents càrrecs de gestió i direcció a la UAB i a la FUAB, sempre vinculat a àrees econòmiques i de gestió i direcció d’activitats: gestor econòmic (1987-1988), auditor intern (1989-1990), cap de Comptabilitat (1990-1999), cap de Contractes Programa Interns i d’Estudis Econòmics per a Nous Projectes (1996-1999), cap de l’Àrea d’Economia i Finances (1999-2006), director de Patrimoni i Serveis al Campus de la Fundació UAB  i director general de Vila Universitària (2006-2015).

Al febrer de 2015, va ser nomenat responsable de la Direcció Econòmica i Financera i de Patrimoni de la Fundació UAB, fruit de la unificació de les direccions Financera i de Patrimoni i Serveis.

 • Assessorar jurídicament a les entitats de la FUAB, per tal que la seva actuació s'ajusti al dret.
 • Planificar l'organització del treball, l'estructura retributiva, el reclutament, la selecció, la formació, el desenvolupament, la promoció i la desvinculació del personal FUAB.
 • Gestionar els processos administratius del personal FUAB.
 • Assessorar i acompanyar a les persones i gestionar els conflictes en el lloc de treball.
 • Coordinar l’actuació dels òrgans de govern de les diferents institucions de la FUAB.
 • Exercir les funcions de secretaria dels òrgans de govern de les diferents institucions, i redactar i custodiar les actes i certificar els acords presos.
 • Organitzar i gestionar els processos administratius del personal.
 • Elaborar estudis i projectes relatius a la planificació de Recursos Humans.
 • Gestionar les nòmines de tots els col·lectius.
 • Assessorar els òrgans de govern en temes relacionats amb la gestió dels recursos humans, pel que fa a la gestió i al règim jurídic d’aplicació.
 • Organitzar i coordinar les eines per a garantir la gestió de la Prevenció de Riscos.
 • Controlar i fer el seguiment de l’adequació de les diferents institucions a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Directora: Maria Rosa Català Fernández
 

Currículum breu

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb una diplomatura de postgrau de Tècnic Especialista d’Administració Pública, de la Universitat Politècnica de Catalunya; un màster de Dret de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona; i un MBA de Direcció d’empreses de la societat de la informació, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es va incorporar a la UAB al febrer de 1989, com a lletrada del Gabinet Jurídic, i va ocupar el càrrec de cap de l’Oficina de Coordinació Institucional des de la seva creació, l’octubre de 1990, fins l’octubre de 1999, data en què es va incorporar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Des del novembre de 1999, ocupa el càrrec de directora jurídica i de RH de la Fundació UAB. Ha treballat a l'Instituto Nacional de Empleo (INEM), com a experta docent (1985-1986); al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1986-1988), com a col·laboradora tècnica adscrita al Servei de Contractacions i Patrimoni de la Direcció General d’Arquitectura Escolar i Inversions; i a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, com a assessora jurídica del Programa de Gestió i Suport Tècnic ITEC- UPC, creat per gestionar les obres de construcció del campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, entre 1988 i 1989.