Voluntariat

Voluntariat a la UAB

Voluntariat universitari

El voluntariat universitari és la participació activa i voluntària d'estudiants en el marc de la universitat que acompanyen persones en risc d'exclusió social o que es troben en situacions de vida difícils, per contribuir a millorar-ne les condicions de vida i obrir-los noves opcions de futur. El voluntariat universitari és també la participació activa en accions i campanyes encaminades a la denúncia i la sensibilització sobre les desigualtats socials, la salut i el medi ambient que demostren un compromís amb la transformació social i la justícia global.

Creiem en el voluntariat com...

- Una forma d’educació en valors dels estudiants universitaris

- Una forma de participació ciutadana en favor de la cohesió i la inclusió social

- Una forma de fer que porta a una forma de ser
 

Els valors del voluntariat es veuen reflectits en estudiants que...

- Participen de forma activa

- Treballen en equip

- Són autònoms i tenen iniciativa

- Reflexionen de forma crítica sobre la realitat social

- Són solidaris

- Estan compromesos amb els col·lectius més desafavorits
 

La nostra forma de treballar es basa en...

- La transparència i la millora i revisió constant dels processos

- El treball en equip

- La generació d’espais de trobada per formacions i per compartir visions

- La participació de forma equitativa de totes les persones involucrades

- La flexibilitat i adaptació de les actuacions a la nova realitat
 

Compromís de la UAB:

La Universitat, a través de la Fundació Autònoma Solidària, facilita i promou que els estudiants passin per una experiència de voluntariat des del convenciment que, per a formar bons professionals, a més d'una formació acadèmica cal oferir una educació humana integral basada en els valors de la cooperació, la solidaritat, la democràcia participativa, la convivència, la justícia i la ciutadania activa. Es tracta -i queda recollit en els estatuts de la UAB- que la universitat no formi només professionals i tècnics, sinó també ciutadans actius i persones responsables amb el seu entorn. Com a universitat membre de la CRUE, la UAB comparteix el compromís de les universitats de la CRUE tal com queda recollit a Universidad, compromiso social y voluntariado (CRUE 2001).