La Fundació UAB

Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni


*El Responsable de Manteniment de la FUAB també actua com a Responsable de Manteniment de Vila Universitària.

Economia
 

Nom Càrrec Telèfon Email
Ismael Gendre Controller 93 581 70 37 ismael.gendre@uab.cat
Xavier Parra Tresorer 663 09 09 74 javier.parra@uab.cat
Eduard Boix Suma 93 581 20 94 eduard.boix@uab.cat
Joan Ortega Suma 93 581 12 49 joan.ortega@uab.cat
Pere Majoral Responsable Comptabilitat Campus 663 09 13 57 pere.majoral@uab.cat
Jordi Boyer Responsable Comptabilitat Casa Convalescència 93 433 50 13 jordi.boyer@uab.cat
Jose L. Mairal Comptable Campus 663 08 99 85 joseluis.mairal@uab.cat
Isabel Gómez Comptable Campus 663 09 08 28 mariaisabel.gomez@uab.cat
Irene Torres Comptable Campus 663 090 12 12 irene.torres@uab.cat
Yolanda Rico Comptable Campus 663 08 99 75 yolanda.rico@uab.cat
Susana Robles Comptable Campus 663 08 99 52 susana.robles@uab.cat
Marta de los Ríos Comptable C. Convalescència 93 433 50 64 marta.delosrios@uab.cat
Elisabet Moral  Comptable C. Convalescència 93 433 50 58 elisabet.moral@uab.cat


Patrimoni
 

Nom Càrrec Telèfon Email
Rícard Panero Casa Convalescència- Administrador 93 433 50 02 ricard.panero@uab.cat
Maria Clarella Congressos i Esdeveniments UAB Campus - Directora 93 581 70 71 maria.clarella@uab.cat
Roger Salvador Cap de manteniment 93 581 73 36  
Joan Manel Pont Responsable informàtica 663 09 11 95 joanmanel.pont@uab.cat
Sílvia Vásquez Coordinadora Equip Comercial Operatiu C.C. 93 433 50 75 silvia.vasquez@uab.cat
Margarida Güell Responsable Logística i Manteniment 93 433 50 03 margarida.guell@uab.cat
Angelines Núñez Responsable Punt d'Informació 93 433 50 00  angelines.nunez@uab.cat
Ariadna Argerich Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  ariadna.argerich@uab.cat
Sandra Faura Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00   
Beatriz Moya Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  correu beatriz moya
Laura Viñals Assistent operativa Casa Convalescència 93 433 50 00  
Meritxell Navarro Congressos i Esdeveniments UAB Campus- Responsable d'operacions 93 581 7401 meritxell.navarro@uab.cat
Alexandra García Congressos i Esdeveniments UAB Campus- Tècnica d'operacions 93 581 7432 alexandra.garcia@uab.cat
Severiano Hungría Tècnic de Logística i Manteniment 93 222 00 57 severiano.hungria@uab.cat
Gemma García Tècnica de Manteniment 678 46 13 78 gemma.garcia.munoz@uab.cat
Àngel Montero Conserge Torre Vila Puig 93 581 38 20 angel.moreno@uab.cat
Daniel Agulló Tècnic informàtic 663 09 05 22 daniel.agullo@uab.cat
David Barrabés Tècnic informàtic 663 09 01 98 david.barrabes@uab.cat
Santi Carol Tècnic informàtic 686 50 78 24 santi.carol@uab.cat
Xavier Gil Tècnic informàtic 686 50 78 24  

a. Gestió d’ingressos i despeses
 • Facturació, comptabilització i arxiu dels ingressos
 • Registre, comptabilització, amb prèvia conformitat del responsable de cada institució/projecte, i arxiu de les despeses
 • Conciliació bancària i posterior comptabilització
 
b. Gestió de tresoreria
 • Gestió de cobraments, pagaments i control de tresoreria
 • Control i seguiment de cobrament de matrícules dels alumnes en coordinació amb la Gestió Acadèmica
 • Supervisió de la “caixa petita” de cada institució i/o projecte

c. Control financer i de pressupostos de les entitats i/o projectes de la corporació
 • Suport a la direcció de les diferents institucions i projectes per elaborar els pressupostos anuals i el seguiment mensual dels mateixos
 • Gestió econòmica dels projectes especials que determini la direcció. Inclou la recopilació de documentació, control, seguiment, justificació de despeses i concordança amb els pressupostos
 • Elaboració periòdica d’informació sobre els estats comptables i acompliment dels pressupostos de totes les empreses i projectes de la corporació
 • Elaboració dels informes necessaris per donar resposta als requeriments de l’Agència Tributària
 • Elaboració i enviament periòdic d’informació financera a la Generalitat de Catalunya en el cas de les entitats incloses en el SEC95.
 • Informes “ad-hoc” a petició de les direccions dels diferents projectes/institucions
 • Elaboració dels comptes anuals, i gestió i seguiment de les auditories anuals
 • Facturació, control i seguiment dels càrrecs intercompanyies d’acord amb el sistema aprovat per la direcció de la FUAB
 • Gestió, control i manteniment del registre d’immobilitzat
 • Valoració i seguiment de les assegurances de totes les empreses de la corporació
 • Càlcul i elaboració dels impostos corresponents (IVA, IRPF, IS)
 • Realització de plans de finançament i viabilitat

a. Comercialització d’espais i la promoció d’activitats i de congressos
 • Suport en l’organització de congressos, convencions, presentacions de producte, actes socials i tota mena d’activitats que es vulguin dur a terme tant en espais del Campus UAB (Hotel, Casa Convalescència, Vila Universitària, espais acadèmics, espais verds, instal·lacions esportives etc), com en espais fora de la UAB

b. Serveis d’allotjament
 • Oferiment d’allotjament als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Campus de Bellaterra i a fora del campus (a través de Vila Universitària)
 • Atenció a les necessitats d’allotjament a convidats (professors, investigadors, etc) que es puguin generar en l’àmbit de la Universitat Autònoma Barcelona (departaments, centres adscrits, esfera UAB, etc), relacionades amb estades temporals de docència o recerca

c. Servei de lloguer d’espais a Casa Convalescència o l’Edifici Campus Eixample (Barcelona), i l’Edifici Blanc de Bellaterra, la Plaça Cívica i la Vila Universitària (Campus UAB)
 • Oferiment d’espais tant per activitats puntuals com per esdevenir seus fixes i permanents d’institucions i/o projectes vinculats a la Fundació UAB o a la UAB
 • Oferiment de personal de recepció, assistència tècnica, equipament audiovisual i neteja, en el cas d’espais de lloguer variable

d. Manteniment, reparacions i remodelacions
 • Elaboració, coordinació i supervisió de plans de manteniment integral d’espais
 • Realització d’estudis de viabilitat d’actuacions de millora
 • Elaboració de propostes de remodelació d’espais, així com de supervisió i control de l’execució de les obres i instal·lacions
 • Seguiment i control de garanties tant d’obres com d’instal·lacions
 • Elaboració de la documentació tècnica necessària per a la contractació de serveis de manteniment, obres i subministrament
 • Assessorament i supervisió en la compra d’equipament i mobiliari

e. Logística
 • Assessorament, i elaboració de la documentació tècnica necessària, per a la contractació de tota mena de serveis relacionats amb el funcionament logístic d’empreses i/o projectes (neteja, seguretat, transports, etc)
 • Seguiment i control dels contractes de serveis
 • Control de la despesa de fluids
 • Redacció d’estudis i propostes de millora d’estalvi energètic
 • Supervisió de l’acompliment de la normativa dels edificis i de les instal·lacions

f. Informàtica i tecnologies
 • Supervisió i coordinació del manteniment operatiu dels recursos informàtics al servei dels usuaris de les empreses i institucions vinculades a la Fundació UAB
 • Gestió del servei de suport i atenció als usuaris dels sistemes informàtics i audiovisuals
 • Atenció a les noves necessitats transmeses pels usuaris, valorant i oferint la millor proposta per resoldre les demandes i facilitar la seva implementació
 • Control i seguiment de la consistència de la informació disposada en els sistemes informàtics
 • Manteniment i control de l’inventari d’infraestructures dels sistemes informàtics i audiovisuals
 • Disseny de plans de manteniment de les infraestructures i tecnològiques
 • Definició de models d’estandardització dels sistemes informàtics i avaluació els plans d’implementació
 • Supervisió i control dels encàrrecs relacionats amb els àmbits tecnològics
 • Col·laboració en la supervisió dels tractaments d’informació que continguin dades de caràcter personal en base a la RGPD i definició dels sistemes de control i transmissió de dades per assegurar el seu compliment
 • Elaboració de la documentació tècnica necessària per a la contractació de serveis i infraestructures en l’àmbit tecnològic