La Fundació UAB

Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni


*El Responsable de Manteniment de la FUAB també actua com a Responsable de Manteniment de Vila Universitària.

Economia
 

Nom Càrrec Telèfon Email
Ismael Gendre Controller 93 581 70 37 ismael.gendre@uab.cat
Xavier Parra Tresorer 663 09 09 74 javier.parra@uab.cat
Eduard Boix Suma 93 581 20 94 eduard.boix@uab.cat
Joan Ortega Suma 93 581 12 49 joan.ortega@uab.cat
Pere Majoral Responsable Comptabilitat Campus 663 09 13 57 pere.majoral@uab.cat
Jordi Boyer Responsable Comptabilitat Casa Convalescència 93 433 50 13 jordi.boyer@uab.cat
Jose L. Mairal Comptable Campus 663 08 99 85 joseluis.mairal@uab.cat
Isabel Gómez Comptable Campus 663 09 08 28 mariaisabel.gomez@uab.cat
Yolanda Rico Comptable Campus 663 08 99 75 yolanda.rico@uab.cat
Susana Robles Comptable Campus 663 08 99 52 susana.robles@uab.cat
Marta de los Ríos Comptable C. Convalescència 93 433 50 64 marta.delosrios@uab.cat
Elisabet Moral  Comptable C. Convalescència 93 433 50 58 elisabet.moral@uab.cat


Patrimoni
 

Nom Càrrec Telèfon Email
Rícard Panero Casa Convalescència- Administrador 93 433 50 02 ricard.panero@uab.cat
Maria Clarella Congressos i Esdeveniments UAB Campus - Directora 93 581 70 71 maria.clarella@uab.cat
Roger Salvador Cap de manteniment 93 581 73 36 roger.salvador@uab.cat
Joan Manel Pont Responsable informàtica 663 09 11 95 joanmanel.pont@uab.cat
Sílvia Vásquez Coordinadora Equip Comercial Operatiu C.C. 93 433 50 75 silvia.vasquez@uab.cat
Margarida Güell Responsable Logística i Manteniment 93 433 50 03 margarida.guell@uab.cat
Angelines Núñez Responsable Punt d'Informació 93 433 50 00  angelines.nunez@uab.cat
Ariadna Argerich Comercial operatiu  93 433 50 75  ariadna.argerich@uab.cat
Sandra Faura Comercial operatiu  661 37 51 94 sandra.faura@uab.cat
Beatriz Moya Comercial operatiu  93 433 50 85  correu beatriz moya
Laura Viñals Comercial operatiu  661 37 52 12 laura.vinals@uab.cat
Meritxell Navarro Congressos i Esdeveniments UAB Campus- Responsable d'operacions 93 581 7401 meritxell.navarro@uab.cat
Alexandra García Congressos i Esdeveniments UAB Campus- Tècnica d'operacions 93 581 7432 alexandra.garcia@uab.cat
Severiano Hungría Tècnic de Logística i Manteniment 93 222 00 57 severiano.hungria@uab.cat
Gemma García Tècnica de Manteniment 678 46 13 78 gemma.garcia.munoz@uab.cat
Àngel Montero Conserge Torre Vila Puig 93 581 38 20 angel.moreno@uab.cat
Daniel Agulló Tècnic informàtic 663 09 05 22 daniel.agullo@uab.cat
David Barrabés Tècnic informàtic 663 09 01 98 david.barrabes@uab.cat
Santi Carol Tècnic informàtic 686 50 78 24 santi.carol@uab.cat
Xavier Gil Tècnic informàtic 686 50 78 24 xavier.gil.gomez@uab.cat

a. Gestió d’ingressos i despeses
 • Facturació, comptabilització i arxiu dels ingressos
 • Registre, comptabilització, amb prèvia conformitat del responsable de cada institució/projecte, i arxiu de les despeses
 • Conciliació bancària i posterior comptabilització
 
b. Gestió de tresoreria
 • Gestió de cobraments, pagaments i control de tresoreria
 • Control i seguiment de cobrament de matrícules dels alumnes en coordinació amb la Gestió Acadèmica
 • Supervisió de la “caixa petita” de cada institució i/o projecte

c. Control financer i de pressupostos de les entitats i/o projectes de la corporació
 • Suport a la direcció de les diferents institucions i projectes per elaborar els pressupostos anuals i el seguiment mensual dels mateixos
 • Gestió econòmica dels projectes especials que determini la direcció. Inclou la recopilació de documentació, control, seguiment, justificació de despeses i concordança amb els pressupostos
 • Elaboració periòdica d’informació sobre els estats comptables i acompliment dels pressupostos de totes les empreses i projectes de la corporació
 • Elaboració dels informes necessaris per donar resposta als requeriments de l’Agència Tributària
 • Elaboració i enviament periòdic d’informació financera a la Generalitat de Catalunya en el cas de les entitats incloses en el SEC95.
 • Informes “ad-hoc” a petició de les direccions dels diferents projectes/institucions
 • Elaboració dels comptes anuals, i gestió i seguiment de les auditories anuals
 • Facturació, control i seguiment dels càrrecs intercompanyies d’acord amb el sistema aprovat per la direcció de la FUAB
 • Gestió, control i manteniment del registre d’immobilitzat
 • Valoració i seguiment de les assegurances de totes les empreses de la corporació
 • Càlcul i elaboració dels impostos corresponents (IVA, IRPF, IS)
 • Realització de plans de finançament i viabilitat

a. Comercialització d’espais i la promoció d’activitats i de congressos
 • Suport en l’organització de congressos, convencions, presentacions de producte, actes socials i tota mena d’activitats que es vulguin dur a terme tant en espais del Campus UAB (Hotel, Casa Convalescència, Vila Universitària, espais acadèmics, espais verds, instal·lacions esportives etc), com en espais fora de la UAB

b. Serveis d’allotjament
 • Oferiment d’allotjament als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Campus de Bellaterra i a fora del campus (a través de Vila Universitària)
 • Atenció a les necessitats d’allotjament a convidats (professors, investigadors, etc) que es puguin generar en l’àmbit de la Universitat Autònoma Barcelona (departaments, centres adscrits, esfera UAB, etc), relacionades amb estades temporals de docència o recerca

c. Servei de lloguer d’espais a Casa Convalescència o l’Edifici Campus Eixample (Barcelona), i l’Edifici Blanc de Bellaterra, la Plaça Cívica i la Vila Universitària (Campus UAB)
 • Oferiment d’espais tant per activitats puntuals com per esdevenir seus fixes i permanents d’institucions i/o projectes vinculats a la Fundació UAB o a la UAB
 • Oferiment de personal de recepció, assistència tècnica, equipament audiovisual i neteja, en el cas d’espais de lloguer variable

d. Manteniment, reparacions i remodelacions
 • Elaboració, coordinació i supervisió de plans de manteniment integral d’espais
 • Realització d’estudis de viabilitat d’actuacions de millora
 • Elaboració de propostes de remodelació d’espais, així com de supervisió i control de l’execució de les obres i instal·lacions
 • Seguiment i control de garanties tant d’obres com d’instal·lacions
 • Elaboració de la documentació tècnica necessària per a la contractació de serveis de manteniment, obres i subministrament
 • Assessorament i supervisió en la compra d’equipament i mobiliari

e. Logística
 • Assessorament, i elaboració de la documentació tècnica necessària, per a la contractació de tota mena de serveis relacionats amb el funcionament logístic d’empreses i/o projectes (neteja, seguretat, transports, etc)
 • Seguiment i control dels contractes de serveis
 • Control de la despesa de fluids
 • Redacció d’estudis i propostes de millora d’estalvi energètic
 • Supervisió de l’acompliment de la normativa dels edificis i de les instal·lacions

f. Informàtica i tecnologies
 • Supervisió i coordinació del manteniment operatiu dels recursos informàtics al servei dels usuaris de les empreses i institucions vinculades a la Fundació UAB
 • Gestió del servei de suport i atenció als usuaris dels sistemes informàtics i audiovisuals
 • Atenció a les noves necessitats transmeses pels usuaris, valorant i oferint la millor proposta per resoldre les demandes i facilitar la seva implementació
 • Control i seguiment de la consistència de la informació disposada en els sistemes informàtics
 • Manteniment i control de l’inventari d’infraestructures dels sistemes informàtics i audiovisuals
 • Disseny de plans de manteniment de les infraestructures i tecnològiques
 • Definició de models d’estandardització dels sistemes informàtics i avaluació els plans d’implementació
 • Supervisió i control dels encàrrecs relacionats amb els àmbits tecnològics
 • Col·laboració en la supervisió dels tractaments d’informació que continguin dades de caràcter personal en base a la RGPD i definició dels sistemes de control i transmissió de dades per assegurar el seu compliment
 • Elaboració de la documentació tècnica necessària per a la contractació de serveis i infraestructures en l’àmbit tecnològic