La Fundació UAB

Direcció Jurídica i de Recursos Humans

Direcció Jurídica i de Recursos Humans


Assessorament Jurídic 

Nom Càrrec Telèfon Email
Ángeles Ros Resp. Assessorament Jurídic 663 09 08 06 angeles.ros@uab.cat
Marta Espínola Lletrada 663 09 10 28  marta.espinola@uab.cat
José Antonio Matas Lletrat 666 51 52 68 josepantoni.matas@uab.cat
Gemma Llonch Tècnica 93 581 70 88  gemma.llonch@uab.cat


Recursos Humans

Nom Càrrec Telèfon Email
Carme Gata Resp. Recursos Humans 663 09 10 39 carme.gata@uab.cat
Judit Álvarez Tècnica de Prevenció de Riscos Laboral    
Rosa Escoriza Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals 663 08 99 71  rosa.escoriza@uab.cat
Laia Trepat Responsable de Formació 663 08 99 60 laia.trepat@uab.cat
David Aznar Tècnic de Recursos Humans i de formació 697 42 38 16 david.aznar@uab.cat
Maite Comes Tècnica de Recursos Humans 663 09 04 20  
Toni Márquez Tècnic de Recursos Humans 664 68 49 85 toni.marquez@uab.cat
Marta Sabé Tècnica de Recursos Humans 663 09 11 24 marta.sabe@uab.cat
Joan Asensio Bidell 93 581 74 17 joan.asensio@uab.cat


Secretaria de Direcció

Nom Càrrec Telèfon Email
Sònia Olvera Resp. Secretaria de la Direcció 663 09 06 58 sonia.olvera@uab.cat


 

a) Convenis i contractes:

•  Redacció i supervisió dels convenis i contractes.
•  Control de la suficiència de poders per signar convenis i contractes.
•  Tramitació de la signatura i la gestió de l'arxiu dels convenis i contractes.
•  Gestió i actualització de la BBDD de gestió de convenis i contractes.

b) Tramitació dels expedients de contractació pública:

•  Redacció dels documents inicials previs de l’expedient.
•  Redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació.
•  Coordinació del calendari i de les reunions dels membres de la Mesa de Contractació. 
•  Coordinació i gestió de la tramesa de convocatòries als membres de la Mesa de Contractació.
•  Redacció d’anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea.
•  Publicació dels expedients de contractació en el perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya.
•  Formalització dels contractes i notificació de la seva formalització al Registre Públic de Contractes.
•  Redacció de pròrrogues i modificacions, a proposta dels responsables dels contractes.
•  Custodia dels contractes i de la resta de documentació dels expedients de contractació.
•  Gestió i actualització de la BBDD de gestió d’expedients de contractació.
•  Tramitació i gestió de les devolucions de les garanties definitives.

c) Subvencions:

•  Assessorament jurídic, preparació i elaboració de la documentació jurídica.
 
d) Via prèvia a la contenciosa:

•  Redacció d'escrits i comunicacions prèvies als processos contenciosos.
•  Tramitació de denúncies i reclamacions.
•  Gestió de negociacions i d'acords extrajudicials transaccionals.
 
e) Via contenciosa:

•  Coordinació i direcció dels procediments contenciosos.
 
f) Transparència i Protecció de Dades de caràcter personal:

•  Assessorament jurídic en matèria de Transparència i de Protecció de Dades de caràcter personal.
•  Supervisió jurídica del Portal de Transparència.
•  Resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
•  Tramitació de comunicacions i consultes jurídiques davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

g) Altres:

•  Redacció d'informes jurídics.
•  Realització dels tràmits de gestió i de preparació de documents davant les Notaries per al posterior atorgament d'escriptures públiques.
•  Gestió de les marques i els dominis d'internet.
•  Coordinació i gestió dels certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i de CATCert.
•  Consulta de les publicacions oficials en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
•  Gestió de les accions de formació en aquest àmbit.  

a) Coordinació de l’actuació dels òrgans de govern.
b) Coordinació del calendari de reunions.
c) Elaboració de les propostes d’ordre del dia.
d) Elaboració de les propostes d’acord.
e) Coordinació i gestió de la tramesa de les convocatòries i de la documentació.
f) Assistència a les reunions.
g) Redacció o supervisió de les actes, i custòdia d'aquestes.
h) Redacció de certificacions dels acords.
i) Coordinació de l’execució dels acords i aixecament a públic quan s’escaigui.
j) Gestió dels cessaments i nomenaments de càrrecs i dels membres dels òrgans de govern.
k) Realització de les gestions davant del Protectorat.

a) Selecció:

•  Coordinació i participació en els processos de selecció de personal (publicació d’anuncis, criba de currículums, entrevistes i comunicació amb els candidats).
•  Manteniment de la base de dades dels processos de selecció.
 
b) Gestió dels Recursos Humans:

•  Tramitació de les altes  i baixes a la Seguretat Social.
•  Redacció de contractes laborals i de prestació de serveis de les institucions.
•  Suport de benvinguda a les noves contractacions.
•  Control i seguiment de les altes, baixes i modificacions als directoris de la UAB i de la FUAB.
•  Tramitació d’altes de correu electrònic i domini UAB. 
•  Gestió del pagament mensual de nòmines.
•  Control i seguiment dels permisos, vacances, excedències, Incapacitats Temporals i absències del personal de les institucions.
•  Gestió i seguiment dels accidents de treball.
•  Gestió dels convenis de col·laboració universitat-empresa per a la incorporació de becaris a alguna de les institucions de la FUAB.
•  Tramitació dels permisos de treball per al personal de nou ingrés provinent de països que no siguin de la UE.
•  Comunicacions a la Seguretat Social dels desplaçaments del personal fora del territori espanyol.
•  Pluriocupacions.
•  Gestió de les assegurances de vida dels treballadors.
•  Confecció del calendari laboral. 
•  Coordinació dels actes de conciliació i dels processos judicials.
•  Gestió i confecció dels contractes d’objectius del personal així com el seguiment de les seves avaluacions per al posterior pagament.
•  Elaboració i manteniment de la base de dades de personal.

c) Formació:

•  Gestió de la formació del personal de les institucions de la FUAB.
•  Tramitació de les bonificacions a la formació a través de la FUNDAE ( antiga Fundació Tripartita).
•  Manteniment de la base de dades de formació.
 
c) Prevenció de Riscos:

•  Gestió i coordinació de l’aplicació de la prevenció de riscos laborals de les institucions de la FUAB:
 
   -  Organització de les revisions mèdiques.
   -  Gestió de la formació del personal en prevenció de riscos laborals.
  -  Gestió dels plans d'emergència.

e) Altres:
 
•  Elaboració dels pressupostos de personal per a projectes nous.
•  Comptabilització mensual dels costos de personal per centres de cost a SAP.
•  Preparació de la documentació necessària per a les auditories anuals.
•  Preparació de la documentació necessària per a les justificacions econòmiques de les subvencions.
•  Elaboració de comunicacions internes que afectin a totes les institucions de la FUAB.

Ángeles Ros Bertomeu, Responsable d'Assessorament Jurídic

•  Coordinar i supervisar els serveis d'assessorament jurídic i, de forma especial, assumir la realització de les funcions següents: redacció d'escrits i comunicacions prèvies als processos contenciosos, coordinació i direcció dels procediments contenciosos, tramitació de denúncies i reclamacions, gestió de negociacions i d'acords extrajudicials transaccionals, resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública, i redacció d'informes jurídics. 
 
Gemma Llonch Burgos, Tècnica

•  Control de testimoniatges i compulses d’escriptures.
•  Gestió del Portal de Transparència (publicació trimestral de convenis).
  Coordinació tècnica en la tramitació de les subvencions.
•  Gestió dels certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i de CATCert.
•  Consulta de les publicacions oficials en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
•  Edició de les publicacions en el perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya, en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Registre Públic de Contractes.

Marta Espínola García, Lletrada

•  Redacció i supervisió dels convenis i contractes.
•  Control de la suficiència de poders per signar convenis i contractes.
•  Tramitació dels expedients de contractació pública.
•  Assessorament jurídic en la tramitació de subvencions.
•  Supervisió jurídica del Portal de Transparència.
•  Assessorament jurídic en matèria de Transparència i de Protecció de Dades de caràcter personal. 
•  Tramitació de consultes jurídiques davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
 
Rosa Escoriza, Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i Protecció de Dades 

•  Gestió i seguiment de l'aplicació de la normativa de protecció de dades de les institucions de la FUAB: control del Llistat de Tractaments i del Registre d'Activitats dels Tractaments, i Assessorament tècnic en matèria de protecció de dades personals.

Sònia Olvera Santa-Maria, Responsable de la Secretaria de la Direcció

•  Coordinació de la secretaria de la Direcció.
•  Tramitació, seguiment i arxiu de convenis i contractes.
•  Gestió de les marques i els dominis d’internet.
•  Realització de les gestions davant del Protectorat.
•  Realització dels tràmits amb les notaries en relació amb l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.

Sònia Olvera Santa-Maria, Responsable de la Secretaria de la Direcció

•  Coordinació de la secretaria de la Direcció.
•  Gestió del calendari per a les reunions dels òrgans de govern i convocatòria de les mateixes.
•  Redacció i tramesa dels ordres del dia, propostes d’acord i documentació de les reunions dels òrgans de govern.
•  Redacció de les certificacions dels acords adoptats.
•  Gestió dels cessaments i nomenaments de càrrecs i dels membres dels òrgans de govern.
•  Realització de les gestions davant del Protectorat.
•  Realització dels tràmits amb les notaries en relació amb l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.
•  Arxiu de les actes de les reunions dels òrgans de govern.

Carme Gata Durán, Responsable de Recursos Humans

•  Coordinar i supervisar els serveis d'assessorament en RH i, de forma especial, assumir la realització de les funcions següents: pagaments mensuals a la UAB, processos de selecció, noves contractacions, novacions contractuals, elaboració dels pressupostos de personal per a projectes nous.

David Aznar Guixé, Tècnic de Recursos Humans

•  Gestió de RH de la Fundación Wassu: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
•  Suport a la responsable i a la resta de tècniques de RH
•  Suport a la gestió de formació del personal

Irene Olmos Jurado, Tècnica de Recursos Humans

• Gestió de RH de l'Associació d'Amics de la UAB, Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència, Fundació Autònoma Solidària i Vila Universitària: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
 
Joan Asensio Palumbo, Bidell

•  Suport logístic a les diferents Direccions i Departaments de la FUAB

Laia Trepat Brescó, Tècnica de Recursos Humans

•  Gestió de RH de la Fundació Hospital Clínic Veterinari i de la Fundació Salut i Envelliment UAB: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
•  Gestió de la formació del personal de les institucions de la FUAB.

Marta Sabé Bosch, Tècnica de Recursos Humans

•  Gestió de RH de la Fundació UAB i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
•  Gestió dels processos de selecció de les institucions de la FUAB.

Rosa Escoriza València, Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i Tècnica de Protecció de Dades

•  Gestió i coordinació de l'aplicació de la prevenció de riscos laborals de les institucions de la FUAB: organització de les revisions mèdiques, gestió de la formació del personal en prevenció de riscos laborals, i gestió dels plans d'emergència.
•  Gestió i seguiment dels accidents de treball.
•  Gestió de les assegurances de vida dels treballadors.
•  Manteniment del directori de les institucions de la FUAB.
•  Tramitació d'altes del correu i domini UAB dels treballadors de les institucions FUAB.
•  Coordinació de les tasques del bidell.