La Fundació UAB

Direcció Jurídica i de Recursos Humans

Direcció Jurídica i de Recursos Humans


Assessorament Jurídic 

Nom Càrrec Telèfon Email
Ángeles Ros Resp. Assessorament Jurídic 663 09 08 06 angeles.ros@uab.cat
Marta Espínola Lletrada 663 09 10 28  marta.espinola@uab.cat
José Antonio Matas Lletrat 666 51 52 68 josepantoni.matas@uab.cat
Gemma Llonch Tècnica 93 581 70 88  gemma.llonch@uab.cat


Recursos Humans

Nom Càrrec Telèfon Email
Carme Gata Resp. Recursos Humans 669 69 87 17 carme.gata@uab.cat
David Aznar Tècnic de Recursos Humans i de Formació 697 42 38 16 david.aznar@uab.cat
Maite Comes Tècnica de Recursos Humans 663 09 04 20 maite.comes@uab.cat
Toni Márquez Tècnic de Recursos Humans 664 68 49 85 toni.marquez@uab.cat
Marta Sabé Tècnica de Recursos Humans 663 09 11 24 marta.sabe@uab.cat
David Parralejo Administratiu 663 00 59 77 david.parralejo@uab.cat
Joan Asensio Bidell 93 581 74 17 joan.asensio@uab.cat


Secretaria de Direcció

Nom Càrrec Telèfon Email
Sònia Olvera Resp. Secretaria de la Direcció 663 09 06 58 sonia.olvera@uab.cat


Prevenció

Nom Càrrec Telèfon Email
Judit Álvarez Tècnica de Prevenció de Riscos Laboral 663 08 99 71 judit.alvarez@uab.cat


Formació

Nom Càrrec Telèfon Email
Laia Trepat Responsable de Formació 663 08 99 60 laia.trepat@uab.cat
David Aznar Tècnic de Formació i de Recursos Humans 697 42 38 16 david.aznar@uab.cat

a) Convenis i contractes:

•  Redacció i supervisió dels convenis i contractes.
•  Control de la suficiència de poders per signar convenis i contractes.
•  Tramitació de la signatura i la gestió de l'arxiu dels convenis i contractes.
•  Gestió i actualització de la BBDD de gestió de convenis i contractes.

b) Tramitació dels expedients de contractació pública:

•  Redacció dels documents inicials previs de l’expedient.
•  Redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació.
•  Coordinació del calendari i de les reunions dels membres de la Mesa de Contractació. 
•  Coordinació i gestió de la tramesa de convocatòries als membres de la Mesa de Contractació.
•  Redacció d’anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea.
•  Publicació dels expedients de contractació en el perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya.
•  Formalització dels contractes i notificació de la seva formalització al Registre Públic de Contractes.
•  Redacció de pròrrogues i modificacions, a proposta dels responsables dels contractes.
•  Custodia dels contractes i de la resta de documentació dels expedients de contractació.
•  Gestió i actualització de la BBDD de gestió d’expedients de contractació.
•  Tramitació i gestió de les devolucions de les garanties definitives.

c) Subvencions:

•  Assessorament jurídic, preparació i elaboració de la documentació jurídica.
 
d) Via prèvia a la contenciosa:

•  Redacció d'escrits i comunicacions prèvies als processos contenciosos.
•  Tramitació de denúncies i reclamacions.
•  Gestió de negociacions i d'acords extrajudicials transaccionals.
 
e) Via contenciosa:

•  Coordinació i direcció dels procediments contenciosos.
 
f) Transparència i Protecció de Dades de caràcter personal:

•  Assessorament jurídic en matèria de Transparència i de Protecció de Dades de caràcter personal.
•  Supervisió jurídica del Portal de Transparència.
•  Resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública.
•  Tramitació de comunicacions i consultes jurídiques davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

g) Altres:

•  Redacció d'informes jurídics.
•  Realització dels tràmits de gestió i de preparació de documents davant les Notaries per al posterior atorgament d'escriptures públiques.
•  Gestió de les marques i els dominis d'internet.
•  Coordinació i gestió dels certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i de CATCert.
•  Consulta de les publicacions oficials en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
•  Gestió de les accions de formació en aquest àmbit.  

a) Coordinació de l’actuació dels òrgans de govern.
b) Coordinació del calendari de reunions.
c) Elaboració de les propostes d’ordre del dia.
d) Elaboració de les propostes d’acord.
e) Coordinació i gestió de la tramesa de les convocatòries i de la documentació.
f) Assistència a les reunions.
g) Redacció o supervisió de les actes, i custòdia d'aquestes.
h) Redacció de certificacions dels acords.
i) Coordinació de l’execució dels acords i aixecament a públic quan s’escaigui.
j) Gestió dels cessaments i nomenaments de càrrecs i dels membres dels òrgans de govern.
k) Realització de les gestions davant del Protectorat.

a) Selecció:

•  Coordinació i participació en els processos de selecció de personal (publicació d’anuncis, criba de currículums, entrevistes i comunicació amb els candidats).
•  Manteniment de la base de dades dels processos de selecció.
 
b) Gestió dels Recursos Humans:

•  Tramitació de les altes  i baixes a la Seguretat Social.
•  Redacció de contractes laborals i de prestació de serveis de les institucions.
•  Suport de benvinguda a les noves contractacions.
•  Control i seguiment de les altes, baixes i modificacions als directoris de la UAB i de la FUAB.
•  Tramitació d’altes de correu electrònic i domini UAB. 
•  Gestió del pagament mensual de nòmines.
•  Control i seguiment dels permisos, vacances, excedències, Incapacitats Temporals i absències del personal de les institucions.
•  Gestió i seguiment dels accidents de treball.
•  Gestió dels convenis de col·laboració universitat-empresa per a la incorporació de becaris a alguna de les institucions de la FUAB.
•  Tramitació dels permisos de treball per al personal de nou ingrés provinent de països que no siguin de la UE.
•  Comunicacions a la Seguretat Social dels desplaçaments del personal fora del territori espanyol.
•  Pluriocupacions.
•  Gestió de les assegurances de vida dels treballadors.
•  Confecció del calendari laboral. 
•  Coordinació dels actes de conciliació i dels processos judicials.
•  Gestió i confecció dels contractes d’objectius del personal així com el seguiment de les seves avaluacions per al posterior pagament.
•  Elaboració i manteniment de la base de dades de personal.

c) Formació:

•  Gestió de la formació del personal de les institucions de la FUAB.
•  Tramitació de les bonificacions a la formació a través de la FUNDAE ( antiga Fundació Tripartita).
•  Manteniment de la base de dades de formació.
 
c) Prevenció de Riscos:

•  Gestió i coordinació de l’aplicació de la prevenció de riscos laborals de les institucions de la FUAB:
 
   -  Organització de les revisions mèdiques.
   -  Gestió de la formació del personal en prevenció de riscos laborals.
  -  Gestió dels plans d'emergència.

e) Altres:
 
•  Elaboració dels pressupostos de personal per a projectes nous.
•  Comptabilització mensual dels costos de personal per centres de cost a SAP.
•  Preparació de la documentació necessària per a les auditories anuals.
•  Preparació de la documentació necessària per a les justificacions econòmiques de les subvencions.
•  Elaboració de comunicacions internes que afectin a totes les institucions de la FUAB.

Ángeles Ros Bertomeu, Responsable d'Assessorament Jurídic

 • Coordinar i supervisar els serveis d'assessorament jurídic i, de forma especial, assumir la realització de les funcions següents: redacció d'escrits i comunicacions prèvies als processos contenciosos, coordinació i direcció dels procediments contenciosos, tramitació de denúncies i reclamacions, gestió de negociacions i d'acords extrajudicials transaccionals, resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública, i redacció d'informes jurídics.

Gemma Llonch Burgos, Tècnica

 • Control de testimoniatges i compulses d’escriptures.
 • Gestió del Portal de Transparència (publicació trimestral de convenis).
 • Coordinació tècnica en la tramitació de les subvencions.
 • Gestió dels certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i de CATCert.
 • Consulta de les publicacions oficials en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 • Edició de les publicacions en el perfil del contractant de la Plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya, en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Registre Públic de Contractes.
 • Coordinació de les tasques del bidell.
 • Gestió i seguiment de l'aplicació de la normativa de protecció de dades de les institucions de la FUAB: control del Llistat de Tractaments i del Registre d'Activitats dels Tractaments, i Assessorament tècnic en matèria de protecció de dades personals.

Marta Espínola García, Lletrada

 • Redacció i supervisió dels convenis i contractes.
 • Control de la suficiència de poders per signar convenis i contractes.
 • Tramitació dels expedients de contractació pública.
 • Assessorament jurídic en la tramitació de subvencions.
 • Supervisió jurídica del Portal de Transparència.
 • Assessorament jurídic en matèria de Transparència i de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 • Tramitació de consultes jurídiques davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
   
Sònia Olvera Santa-Maria, Responsable de la Secretaria de la Direcció
 
 • Coordinació de la secretaria de la Direcció.
 • Tramitació, seguiment i arxiu de convenis i contractes.
 • Gestió de les marques i els dominis d’internet.
 • Realització de les gestions davant del Protectorat.
 • Realització dels tràmits amb les notaries en relació amb l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.
Josep Antoni Matas Romero
 • Redacció i supervisió dels convenis i contractes.
 • Control de la suficiència de poders per signar convenis i contractes.
 • Tramitació dels expedients de contractació pública.
 • Assessorament jurídic en la tramitació de subvencions.
 • Supervisió jurídica del Portal de Transparència.
 • Assessorament jurídic en matèria de Transparència i de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 • Tramitació de consultes jurídiques davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Sònia Olvera Santa-Maria, Responsable de la Secretaria de la Direcció

•  Coordinació de la secretaria de la Direcció.
•  Gestió del calendari per a les reunions dels òrgans de govern i convocatòria de les mateixes.
•  Redacció i tramesa dels ordres del dia, propostes d’acord i documentació de les reunions dels òrgans de govern.
•  Redacció de les certificacions dels acords adoptats.
•  Gestió dels cessaments i nomenaments de càrrecs i dels membres dels òrgans de govern.
•  Realització de les gestions davant del Protectorat.
•  Realització dels tràmits amb les notaries en relació amb l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.
•  Arxiu de les actes de les reunions dels òrgans de govern.

Carme Gata Durán, Responsable de Recursos Humans
Coordinar i supervisar els serveis d'assessorament en RH i, de forma especial, assumir la realització de les funcions següents: 
 • Coordinar i participar en els processos de selecció de personal.
 • Supervisar les propostes de contractació.
 • Portar el control de les altes i baixes a la Seguretat Social.
 • Supervisar la tramitació de permisos de treball.
 • Supervisar les incidències mensuals de nòmina i processar el seu pagament mensual.
 • Elaborar el calendari laboral anual.
 • Supervisar la gestió de la formació del personal.
 • Supervisar la tramitació de les bonificacions a la formació a través de la FUNDAE.
 • Supervisar la gestió i aplicació de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Supervisar l’elaboració dels plans d’emergència.
 • Elaborar els pressuposts de personal per a nous projectes.
 • Supervisar la comptabilització dels costos mensuals de personal.
 • Donar suport al/la director/a Jurídic/a i de Recursos Humans en els actes de conciliació i judicis.
 • Elaborar les comunicacions internes que afectin totes les institucions de la Corporació UAB en matèria de Recursos Humans.

Laia Trepat Brescó, Responsable de Recursos Humans

 • Gestionar i coordinar les activitats de formació interna.
 • Gestionar i coordinar les inscripcions de les activitats de formació externa que es sol·licitin.
 • Gestionar i coordinar les bonificacions de formació a través de FUNDAE.
 • Fer el seguiment del Pla de Formació.
 • Elaborar els informes de formació que es sol·licitin en referència a les activitats de formació.
David Aznar Guixé, Tècnic de Recursos Humans
 • Gestió de RH de la Fundación Wassu, Fundació Alumni i Amics UAB: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
 • Suport en els processos de selecció del personal.
 • Suport a la Responsable de formació en la gestió de la formació del personal.

Maite Comes Sanahuja, Tècnica de Recursos Humans

 • Gestió de RH de la Fundació Autònoma Solidària i de la Fundació Hospital Clínic Veterinari: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.

Toni Màrquez Cámara, Tècnic de Recursos Humans

 • Gestió de RH de la Fundació Salut i Envelliment UAB i de l’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
 • Suport en els processos de selecció de personal.
 • Suport en la gestió de les incidències del registre de la jornada.
Marta Sabé Bosch, Tècnica de Recursos Humans
 • Gestió de RH de la Fundació UAB i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques: tramitació d'altes i baixes de treballadors/es, gestió de nòmina, i comptabilització mensual dels costos de personal a SAP.
Judit Alvarez Monteagudo, Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
 • Gestió i coordinació de l'aplicació de la prevenció de riscos laborals de les institucions de la FUAB: organització de les revisions mèdiques, gestió de la formació del personal en prevenció de riscos laborals, i gestió dels plans d'emergència. Gestió i seguiment dels accidents de treball.

David Parralejo, Administratiu de la Direcció Jurídica i de Recursos Humans

 • Gestió de les assegurances de vida dels treballadors.
 • Manteniment del directori de les institucions de la FUAB.
 • Tramitació d’altes del correu i domini UAB de les persones treballadores de la Corporació UAB.
 • Suport a les Responsables de la Direcció en totes aquelles tasques que considerin necessàries.

Joan Asensio Palumbo, Bidell

 • Suport logístic a les diferents Direccions i Departaments de la FUAB.