La Fundació UAB

Vicepresidència executiva

Maria Espadalé

Directora: Maria Espadalé Reballí

Currículum breu

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (itinerari Relacions Internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), compta amb un Diploma de Postgrau en Comunicació Empresarial per l'Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2001) i un Màster en Gestió i Direcció Universitàries per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

Treballa a la UAB des de l'abril de 1997, on ha estat tècnica d’auditories de gestió acadèmica i del sistema ISO de Qualitat del Servei de Biblioteques (fins al gener 2000) i cap de l'Oficina de Coordinació Institucional (febrer de 2000 - gener de 2009). Des de novembre de 2011 és l'administradora de centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia. Del juliol de 2016 a octubre de 2020 ha estat cap del Gabinet del Rectorat.

També ha treballat com a documentalista, redactora i formadora a la Fundació CIDOB, Centre d'Informació i Documentació Internacionals (1989-1993), i com a gerent del Centre UNESCO de Catalunya, associació sense ànim de lucre que duia a terme projectes procedents de convocatòries competitives a escala autonòmica, estatal i europea (gener de 2009 - octubre de 2011).

Funcions generals

  • Donar suport a l’equip de govern, i participar i col·laborar en la planificació estratègica, en l’elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a la Fundació UAB.
  • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar les eines per a la gestió de la planificació i la programació docent, i vetllar pel correcte funcionament dels serveis docents, la gestió acadèmica i la normativa acadèmica dels ensenyaments oficials.
  • Organitzar els serveis administratius i econòmics i coordinar l’administració dels altres serveis de la Fundació UAB.
  • Exercir la direcció del personal.
  • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat relatius a la Fundació UAB.
  • Exercir el control de la gestió dels ingressos i les despeses inclosos en el pressupost de la Fundació UAB, supervisant el compliment de les seves previsions.
  • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació UAB i administrar-lo.
  • Assumir totes aquelles altres competències que li assignin els present Estatuts, les seves normes de desenvolupament i aquelles que el/la rector/a li delegui.

 
De la vicepresidència executiva depenen els següents departaments i serveis:

Promoció i Comunicació

Direcció de Serveis Docents