La Fundació UAB

Equip Directiu

L'equip directiu de la Fundació UAB està compost per la Vicepresidència Executiva i les següents direccions:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar les eines per a la gestió de la planificació i la programació de la docència.
 • Assessorar, donar suport tècnic i tutoritzar als diferents agents que intervenen en la planificació i programació docent.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels serveis docents i per l’acompliment del professorat, per tal d’aconseguir la màxima eficiència i transparència en la programació docent.
 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar globalment els processos de gestió acadèmica, des de l’accés a la Universitat o la matrícula fins a l’expedició de títols.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments oficials.

Directora: Montserrat Balagueró Baró
 
Currículum breu
 
Montserrat Balagueró Baró és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i diplomada en Gestió Universitària per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió i direcció a la UAB: com a administradora de centre de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell (1989-1990), de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1990-1995) i de la Facultat de Veterinària (1995-2002);  Cap de l’Oficina d’Estudis i de Gestió de la Informació (2002-2006), i directora del Servei de Llengües – UAB Idiomes (2006-2013). Des de juny de 2013 ha ocupat el càrrec d’adjunta a la Vicegerència d’Afers Acadèmics per a la Formació Permanent i de directora de Serveis Docents de la FUAB.

 • Elaborar i executar el pressupost de la FUAB i fer-ne el seguiment.
 • Coordinar i donar suport de la gestió econòmica als serveis centrals de la FUAB i a les diferents institucions i empreses.
 • Fer la rendició de comptes.
 • Gestionar les polítiques de manteniment en els edificis i infraestructures del Campus, i d’obres i instal·lacions de reforma.
 • Gestionar les empreses concessionàries del gran i petit manteniment, multi‐tècnic o d’especialitats.
 • Fer la proposta i el seguiment d’accions encaminades a l’estalvi energètic.
 • Gestionar les intervencions que se li assignin en l’àmbit de la urbanització del Campus.


Director: José Luis Albertos Montoya

Currículum breu

José Luis Albertos Montoya és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB.

La seva carrera laboral s’ha desenvolupat majoritàriament en l’entorn de la UAB, a la qual va arribar en 1985. Al llarg d’aquest període ha ocupat diferents càrrecs de gestió i direcció a la UAB i a la FUAB, sempre vinculat a àrees econòmiques i de gestió i direcció d’activitats: gestor econòmic (1987-1988), auditor intern (1989-1990), cap de Comptabilitat (1990-1999), cap de Contractes Programa Interns i d’Estudis Econòmics per a Nous Projectes (1996-1999), cap de l’Àrea d’Economia i Finances (1999-2006), director de Patrimoni i Serveis al Campus de la Fundació UAB  i director general de Vila Universitària (2006-2015).

Al febrer de 2015, va ser nomenat responsable de la Direcció Econòmica i Financera i de Patrimoni de la Fundació UAB, fruit de la unificació de les direccions Financera i de Patrimoni i Serveis.

 • Assessorar jurídicament a les entitats de la FUAB, per tal que la seva actuació s'ajusti al dret.
 • Planificar l'organització del treball, l'estructura retributiva, el reclutament, la selecció, la formació, el desenvolupament, la promoció i la desvinculació del personal FUAB.
 • Gestionar els processos administratius del personal FUAB.
 • Assessorar i acompanyar a les persones i gestionar els conflictes en el lloc de treball.
 • Coordinar l’actuació dels òrgans de govern de les diferents institucions de la FUAB.
 • Exercir les funcions de secretaria dels òrgans de govern de les diferents institucions, i redactar i custodiar les actes i certificar els acords presos.
 • Organitzar i gestionar els processos administratius del personal.
 • Elaborar estudis i projectes relatius a la planificació de Recursos Humans.
 • Gestionar les nòmines de tots els col·lectius.
 • Assessorar els òrgans de govern en temes relacionats amb la gestió dels recursos humans, pel que fa a la gestió i al règim jurídic d’aplicació.
 • Organitzar i coordinar les eines per a garantir la gestió de la Prevenció de Riscos.
 • Controlar i fer el seguiment de l’adequació de les diferents institucions a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Directora: Maria Rosa Català Fernández
 

Currículum breu

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb una diplomatura de postgrau de Tècnic Especialista d’Administració Pública, de la Universitat Politècnica de Catalunya; un màster de Dret de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona; i un MBA de Direcció d’empreses de la societat de la informació, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es va incorporar a la UAB al febrer de 1989, com a lletrada del Gabinet Jurídic, i va ocupar el càrrec de cap de l’Oficina de Coordinació Institucional des de la seva creació, l’octubre de 1990, fins l’octubre de 1999, data en què es va incorporar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Des del novembre de 1999, ocupa el càrrec de directora jurídica i de RH de la Fundació UAB. Ha treballat a l'Instituto Nacional de Empleo (INEM), com a experta docent (1985-1986); al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1986-1988), com a col·laboradora tècnica adscrita al Servei de Contractacions i Patrimoni de la Direcció General d’Arquitectura Escolar i Inversions; i a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, com a assessora jurídica del Programa de Gestió i Suport Tècnic ITEC- UPC, creat per gestionar les obres de construcció del campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, entre 1988 i 1989.