La Fundació UAB

Polítiques ambientals

Política de qualitat mediambiental de Vila Universitària

El nostre compromís amb el client i amb el medi ambient

Vila Universitària ha estat pionera en l’àmbit públic universitari de l’estat espanyol en la implementació de sistemes de qualitat certificats i de gestió del medi ambient. L’any 1998 es va obtenir la certificació de qualitat ISO 9002 1998, i a l’any 2003 la certificació de gestió de medi ambient ISO 14001.

Vila Universitària: compromesa amb el resident i amb el campus i el territori que l’envolta

Fruit de la implementació de la ISO 9002 1998, els processos de Vila Universitària estan en permanent avaluació per tal de detectar les oportunitats de millora, i així donar satisfacció als diferents usuaris de la instal·lació.

La satisfacció al client i la millora contínua són eixos en els quals es sustenta tot el sistema integrat de qualitat i medi ambient. Per tal de treballar en aquesta direcció, el sistema de gestió es basa en:

ANÀLISI. L’anàlisi periòdica dels indicadors en permetran actualitzar les accions, tant les adreçades a la satisfacció del resident com les que tenen incidència en el medi ambient.

OBJECTIUS. Els objectius anuals aniran destinats a la millora contínua i a donar satisfacció als 4 stakeholders de l’organització:

•  Resident
•  Institucions sòcies
•  Medi ambient
•  Equip humà


LEGISLACIÓ. Vila Universitària adquireix el compromís ineludible de complir amb la legislació i reglamentació vigent en medi ambient que li sigui d’aplicació.

CERTIFICACIONS. Tot l’equip humà té accés als documents derivats de la implementació de les certificacions i són d’obligat compliment.

COL·LABORACIÓ DELS RESIDENTS. Els residents són la part més important de la Vila Universitària i la seva vida quotidiana és generadora de contaminants. Per tant, és necessària la seva col·laboració per optimitzar la gestió del residus i assolir els objectius marcats de medi ambient. També es necessària la seva implicació per poder millorar els serveis oferts. Vila Universitària farà servir tots els mecanismes al seu abast per aconseguir la col·laboració i implicació de tots els residents.

Activitat comercial i de serveis

Les empreses subcontractades són partícips en la política de qualitat i medi ambient de Vila Universitària. Estan sotmeses a avaluacions amb indicadors de qualitat i es garanteix la seva implicació a través dels concursos públics i els contractes d’adjudicació de serveis.