Responsabilitat Social Universitària

LGTBI+

Assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual o d'identitat de gènere

L’objecte d’aquest protocol és establir els mecanismes que permetin determinar l’existència de possibles casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere a les institucions de l’entorn FUAB, i adoptar les mesures correctores i preventives adequades a efecte de resoldre les situacions esmentades dins l’àmbit de la mateixa institució, sense perjudici que la persona afectada opti per altres vies administratives o judicials diferents d’aquesta.

Protocol d'actuació contra l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere

Canvi de nom per les persones transexuals, transgènere i intersexuals

Aquest document és l’instrument a través del qual les institucions de l’entorn FUAB preveu els tràmits i requisits necessaris per fer un canvi de nom de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals de les institucions de l’entorn FUAB.

L’àmbit de protecció d’aquest procediment abasta l’alumnat de les seves escoles i el personal amb vinculació laboral, personal docent i personal d’administració, que així ho sol·liciti.

Protocol de canvi de nom legal al nom sentit adreçat a les persones transexuals, transgènere i intersexuals