La Fundació UAB

Dret de les persones interessades

Introducció

Les persones interessades tenen dret a saber si el responsable del tractament  tracta les seves dades personals i, si és així, a accedir-hi.

Sol·licitud d'accés a dades personals

Les persones interessades tenen dret a rectificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

Sol·licitud de rectificació de dades personals 

Les persones interessades tenen dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit).

Sol·licitud de supressió de dades personals

Les persones interessades tenen dret a exigir al responsable del tractament que es limitin els tractaments de les seves dades personals en els supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

Sol·licitud de limitació del tractament de dades personals

Les persones interessades tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per motius relacionats amb la seva situació particular. 

Sol·licitud d'oposició al tractament de dades personals

Les persones interessades tenen dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a terceres persones sense que el responsable del tractament s’hi pugui oposar, sempre i quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i el tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats.

Sol·licitud de portabilitat de les dades personals