Personal FUAB

Vacances i dies de descans retribuïts

Vacances i dies de descans retribuït

Permisos de Nadal i Setmana Santa i vacances d'estiu

S'estableix un únic torn de vacances de Setmana Santa i de Nadal. Cada centre o àrea establirà un torn de serveis mínims, si s'escau.
 

•  El permís Setmana Santa comprèn des del dilluns 3 d'abril al dilluns 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

•  El permís de Nadal comprèn des del dilluns 25 de desembre de 2023 al divendres 5 de gener de 2024, ambdós inclosos.
 

El personal de nou ingrés i el personal que sigui baixa gaudirà dels permisos de Setmana Santa i de Nadal de manera proporcional al temps treballat durant l'any natural.

Les vacances d'estiu es faran, preferentment, de l'1 al 31 d'agost. Cada centre o àrea establirà uns torns mínims, si s'escau. El període de meritació de les vacances es computarà a partir de l’1 de setembre de cada exercici.

El personal haurà de tramitar la seva autorització mitjançant l’aplicatiu My Webtime, adjuntant el model de formulari normalitzat disponible a la Intranet del personal de la Fundació UAB, degudament signat pel/per la responsable corresponent.

Els dies restants de vacances que no s'hagin pogut gaudir durant l'any, s'hauran d'agafar en jornades senceres, d'acord amb les necessitats del servei, com a màxim, fins al dia 31 de gener de 2024.

Dies de descans retribuït

Hi ha 39 hores de descans retribuït que s'han de negociar amb la direcció de cada centre o àrea, atès que la seva concessió està condicionada a les necessitats del servei.

El gaudi de les hores de descans retribuït es podrà fer a partir de fraccions de
30 minuts.

El personal haurà de tramitar la seva autorització mitjançant l’aplicatiu My Webtime, adjuntant el model de formulari normalitzat disponible a la Intranet del personal de la Fundació UAB, degudament signat pel/per la responsable corresponent.

Les hores restants de descans retribuït que no s’hagin pogut agafar durant l’any, s’hauran d’agafar, en fraccions mínimes de 30 minuts, d’acord amb les necessitats del servei, com a màxim, fins el dia 31 de gener de 2024.

El personal de nou ingrés i el personal que sigui baixa gaudirà dels dies de descans retribuït de manera proporcional al temps treballat durant l'any natural.

Per a la comunicació de vacances i dies de descans retribuït, s'ha de fer a través del formulari "Sol·licitud de vacances i dies de descans retribuïts", disponible a l'aplicatiu Web de Gestions FUAB:

Accedeix al Web de Gestions FUAB