Personal FUAB

Permisos de treball retribuït

Els treballadors i treballadores, amb avís i justificació previs, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per qualsevol dels motius i pels períodes indicats a continuació:

a)     Quinze dies en cas de matrimoni.
 
b)     Tres dies en cas de naixement, defunció d’un fill o d’una filla, malaltia greu, operació quirúrgica o defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu el treballador o la treballadora necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de cinc dies.
 
c)     Un dia per trasllat de domicili habitual.
 
d)     Un dia per casament d’un fill o d’una filla, germà o germana o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
 
e)     Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se a allò què aquesta disposi quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
 
f)       Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l’assistència a un consultori mèdic per acompanyar a un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior.
 
g)     Per al temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Per realitzar exàmens oficials, els treballadors i les treballadores tindran la corresponent llicència, mantenint la seva retribució, i hauran de justificar tant la formalització de la matrícula com l'assistència als exàmens.

La justificació de permís retribuit s'ha de fer a través del formulari "Sol·licitud de vacances i dies de descans retribuïts" disponible a l'aplicatiu Web de Gestions FUAB:

Accedeix al Web de Gestions FUAB

Justificació d'absències amb dret a remuneració

El personal està obligat a enviar, puntualment, tant a l'adreça de correu electrònic rh.fuab@uab.cat, com al seu centre de treball, la documentació que s'indica tot seguit:

•  Visites mèdiques: caldrà avisar amb la màxima antelació possible i presentar al centre de treball els justificants de les visites mèdiques que afectin el seu horari laboral, el mateix dia en què es produeixin o l'endemà, si l'horari de la visita no permet tornar al centre de treball.

•  Altres tipus d'absència: caldrà avisar amb la màxima antelació possible i presentar, posteriorment, el justificant corresponent.

Absències no justificades
Els retards, les sortides anticipades i les absències no derivades de malalties, accidents o d'altres causes previstes legalment com a absències amb dret a remuneració i que siguin inferiors a una jornada, s'hauran de compensar amb treball a realitzar fora de la jornada laboral.

En el cas que les absències siguin superiors a una jornada laboral es procedirà a la deducció proporcional de les retribucions.

Prestació per naixement i cura del menor (maternitat, paternitat i adopció):

Els progenitors disposaran d'un període de suspensió total de 16 setmanes, amb la distribució següent:

6 setmanes ininterrompudes, obligatòries i de les quals caldrà gaudir a jornada completa immediatament després del part.

10 setmanes voluntàries de les quals es podrà gaudir a jornada completa o parcial:

  • De manera continuada al període obligatori.
  • De manera interrompuda, en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries, fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos d’edat.
  • El gaudi de cada període setmanal o acumulació de períodes l’haurà de comunicar l’interessat/ada a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.
  • El gaudi a jornada completa o parcial d’aquest període requerirà un acord entre l’empresa i la persona treballadora.

Ampliacions de la durada de la prestació comunes a ambdós progenitors:

  • 1 setmana per a cada progenitor, per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement múltiple.
  • 1 setmana per a cada progenitor, en cas de discapacitat del/la fill/a.

En els casos de part prematur i aquells supòsits en els quals el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, per un període superior a 7 dies, la prestació es podrà ampliar en tants dies com el/la nascut/da es trobi hospitalitzat/ada, amb un màxim de 13 setmanes addicionals. D’aquesta ampliació en podran gaudir cadascun dels progenitors, a partir de l’alta hospitalària. S’exclouen de l’esmentat còmput les setmanes de descans obligatori.
 
Lactància
Els treballadors i treballadores, per lactància d’un/a fill/a menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora d’absència del treball, retribuïda, que podran dividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, podran substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en una hora amb la mateixa finalitat. L'esmentat període no el podran gaudir simultàniament les dues persones de la parella. En cas de part múltiple el permís es multiplica pel nombre de fills o filles que es tinguin.
 
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors i de les treballadores, però només el pot exercir un dels membres de la parella en cas que tots dos treballin.
 
Aquest permís es pot compactar en un període de 13 dies laborals que es gaudiran a continuació del permís de maternitat.
 
Reducció de jornada per guarda legal
Qui, per raons de guarda legal, té directament a càrrec seu algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no exerceix una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada laboral diària, amb la disminució proporcional del salari, d’entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.
 
Té el mateix dret qui s’hagi de fer càrrec directament d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si sol, i que no exerceix cap activitat retribuïda.

Permisos de treballadors/es designats membres de Mesa

Els/les treballadors/es per compte d'altri i els/les funcionaris/àries nomenats President/a o Vocal de Mesa Electoral tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral.

En tot cas, tenen dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

En el cas de treballadors/es amb horari nocturn, el torn de nit que comença el dia de la votació es computa com a jornada laboral del dia electoral, al mateix temps que el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball pot exercir-se en el torn de nit següent del treballador/a, sempre que aquest torn s'iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions.