Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Consignes d'actuació del personal

L'horari dins del qual es considera que l'edifici es troba normalment ocupat és de les 8 a les 21 hores, de dilluns a divendres. Fora d'aquest horari també hi ha personal els dissabtes i diumenges.

L'ocupació és molt variable i difícilment es pot establir una ocupació per planta. No obstant, es considera que l'ocupació habitual és:

•  Personal administratiu: 12 (recepció, administració i direcció)
•  Personal veterinari: 66
•  Alumnes: 40
•  Clients: 15 (de mitjana, a l'hora)
 
L'ocupació màxima global de l'edifici segons el CTE és de 528 persones.
 

Organigrama del personal implicat en situacions d'emergència


Nombre d'efectius implicats en situació d'emergència


HORARI Cap d'Emergència Cap d'Intervenció Equip d'Intervenció Equip d'Evacuació Equip de Primers Auxilis Central de Comunicació i Alarma
de 8:00 a 21:00 1 (1) 1 (1) 8 (1) 8 (2) 4 2
de 21:00 a 8:00 festius i caps de setmana 2 Resta del personal Resta del personal Resta del personal Resta del personal 1


Entre parèntesis s'indica el nombre de suplents

El Cap de l'Emergència (CE) és el màxim responsable durant la situació d'emergència. Les seves funcions i responsabilitats són, entre d’altres:

 •  Rebre informació de CCA de la situació d'emergència.
 •  Verifica la informació rebuda per part de CCA i declara la situació d'emergència i activa el pla.
 •  Rep informació puntual per part del Cap d'Intervenció de l'evolució de la situació i accions realitzades.
 •  En cas d'amenaça de bomba, realitza trucada immediata als Mossos d'Esquadra i els rep. Decreta l'evaluació parcial segons la informació rebuda.
 •  Espera l'arribada dels mitjans externs informant-los de la situació.
 •  Informa al personal de la situació.
 •  Coordina els equips d'emergència del centre, adoptant les accions immediates per tal de reduir les conseqüències del succés.
 •  Rep informació de l'equip d'evacuació sobre la situació d'evacuació i recompte de personal.
 •  Dóna l'ordre de fi de l'emergència.
 •  Participa en la investigació de sinistres.
 

Consignes d'actuació


 1. Al sentir l'activació de l'alarma a la central d'alarmes o bé rebre l'avís d'alarma dirigir-se al CCA.
 2. si no es troben al CCA, ordeni la localització del CI, EI, EE i EPA per a reunió urgent al mateix CCA.
 3. Donar ordres als diferents equips per tal de comprovar la situació. CI i EI es dirigeixen al lloc de l'incident.
 4. Al rebre confirmació de l'alarma per part del CI, decidir les actuacions. En cas d'emergència general, ordenar al CCA l'activació de l'alarma general per megafonia i de l'alarma sonora de la central d'alarmes.
 5. Ordenar al CCA trucar als mitjans d'ajuda externs (112 i seguretat de la UAB, tel. 93 581 25 25).
 6. Ordenar a tots el EE que comencin a ajudar a l'evacuació a les zones assignades.
 7. Abandonar el CCA i dirigir-se al punt de reunió.
 8. Esperar informació dels EE en quant a evacuació de totes les dependències.
 9. Rebre informació del personal que detecti que algun treballador no hagi evacuat l'edifici.

El Cap d'Intervenció (CI) és la persona responsable de l'Equip d'Intervenció. Desenvolupa les funcions següents:

 •  Es situa al front de l'Equip d'Intervenció, coordinant-lo i dirigint la seva actuació.
 •  Informa puntualment al Cap d'Emergència de cada nova actuació que es vagi produint.
 •  Rep als Bombers en el lloc del sinistre, informant-los i posant-se ell i el seu equip a la seva disposició.
 •  Rep informació del Cap d'Emergència referent al recompte del personal dessallotjat i actua en conseqüència.
 •  En cas d'evacuació, col·labora amb l'equip d'evacuació.
 •  Participa en el subministrament d'informació externa (mitjans de comunicació, autoritats, etc).
 •  És el responsable del correcte manteniment dels mitjans tècnics de detecció i extinció. 
 •  Participa en la investigació de sinistres.
 

Consignes d'actuació

 
 1. Al sentir l'activació de l'alarma a la central d'alarmes, o bé al rebre l'avís d'alarma, dirigir-se al CCA.
 2. Rebre informació per part del CE sobre la ubicació de l'alarma i dirigir-se cap allà acompanyat per l'EI.
 3. Verificar l'alarma. Comunicar la situació al CE a través de telefonia. En cas d'encendi, actuar amb els extintors.
 4. Si la situació és incontrolable, comunicar-ho al CE.
 5. Col·laborar amb l'EE per a dur a terme l'evacuació de tot el personal si s'activa l'alarma general indicant al mateix EE les vies preferents d'evacuació.
 6. Abandonar l'edifici i dirigir-se al punt de reunió un cop es portin a terme les tasques de l'EE.
 

L'Equip d'Intervenció (EI): Personal que té la suficient formació pràctica i teòrica per desenvolupar entre d'altres les següents funcions: 
 
•  Actuen, en cas d'emergència, sota les ordres del Cap d'Intervenció.
•  En cas de ser requerits, col·laboren amb els serveis externs, posant-se, junt amb el Cap d'Intervenció, sota les seves ordres.
•  Un membre de l'Equip d'Intervenció s'encarrega de rebre als Bombers, conduir-los al lloc del sinistre i posar-los en contacte amb el Cap d'Intervenció.
•  Un dels seus components s'ocupa del tall de la desconnexió dels equips de climatització i de subministraments (electricitat, gasos, etc).
•  Col·laboren en el correcte manteniment dels mitjans tècnics de detecció i extinció.
•  Participa en la investigació de sinistres.
 

Consignes d'actuació


 1. Al sentir l'activació de l'alarma a la central d'alarmes, o bé al rebre un avís d'alarma, dirigir-se al CCA.
 2. Rebre informació per part del CE i del CI sobre la ubicació de l'alarma i dirigir-se cap allà acompanyant al CI.
 3. Verificar l'alarma. En cas d'incendi, actuar amb els extintors.
 4. Si la situació és incontrolable, passar a actuar com a EE, i dirigir-se a les zones establertes.
 5. Ordenar a tot el personal l'evacuació de la zona assignada repetint tant com calgui: "EVACUEU LA PLANTA CAP A LA SORTIDA..., MANTINGUEU LA CALMA, TANQUEU PORTES I FINESTRES".
 6. Assegurar que cap persona quedi endarrerida i que no hi hagi ningú atrapat o que no hagi advertit la situació (lavabos, vestuaris i altres dependències).
 7. Conduir al personal fins la punt de reunió.
 8. Informar al CE sobre l'existència de persones a la zona abandonada.

L'Equip d'Evacuació (EE) està sota les ordres del Cap d'Emergència, realitzant les següents funcions un cop designada una zona o conjunt de zones d'incendi:

•  Confirma qualsevol situació d'emergència de la seva zona.
•  Dóna avís de la situació al CCA.
•  Realitza la intervenció immediata davant d'una emergència després de donar l'avís.
•  En cas d'evacuació dels ocupants, dirigeix el fluxe d'evacuació.
•  Verifica la total evacuació de la zona, així com posteriorment, el correcte tancament de les portes tallafocs.
•  Informa sobre el recompte del personal de la seva zona al Cap d'Emergència.
•  Col·labora en el manteniment dels medis tècnics de detecció i extinció i en les mesures de prevenció activa de la seva zona. 
•  Participa en la investigació de sinistres.

Consignes d'actuació

 1. Al sentir l'activació de l'alarma a la central d'alarmes, o bé al rebre un avís d'alarma, dirigir-se al CCA.
 2. Rebre informació per part del CE i del CI sobre la ubicació de l'alarma i dirigir-se cap allà acompanyant al CI.
 3. Verificar l'alarma. En cas d'incendi, actuar amb els extintors.
 4. Si la situació és incontrolable, passar a actuar com a EE, i dirigir-se a les zones establertes.
 5. Ordenar a tot el personal l'evacuació de la zona assignada repetint tant com calgui: "EVACUEU LA PLANTA CAP A LA SORTIDA..., MANTINGUEU LA CALMA, TANQUEU PORTES I FINESTRES".
 6. Assegurar que cap persona quedi endarrerida i que no hi hagi ningú atrapat o que no hagi advertit la situació (lavabos, vestuaris i altres dependències).
 7. Conduir al personal fins la punt de reunió.
 8. Informar al CE sobre l'existència de persones a la zona abandonada.

La Central de Comunicació i Alarma (CCA) està ocupada permanentment per una persona i està situada a recepció (planta baixa de l'edifici). Des d'aquí es reben les comunicacions de situació d'alarma, tant les detectades per mitjans automàtics com les trucades realitzades mitjançant la línia telefònica. Les seves funcions són:

•  Realitzar la trucada al Responsable d'Emergència i al Responsable d'Intervenció.
•  Atendre les instruccions del Responsable d'Emergència i canalitzar la informació segons les ordres rebudes.
•  En el cas de trucada per amenaça de bomba, recollir la informació de la fitxa dissenyada a tal efecte i, immediatament, avisar al Responsable d'Emergència i el Responsable d'Intervenció.
•  Activar l'alarma d'evacuació sota les ordres del Responsable d'Emergència.
 
 

Consignes d'actuació

 
En cas d'incendi
 1. Al rebre senyal d'emergència a la centraleta o bé una comunicació d'alarma comprovi la zona d'activació i avisi al CE i al CI. Si l'alarma s'ha activat a la central d'alarmes, haurà de parar-la dins a nova ordre.
 2. Esperar l'arribada del CE a la Central.
 3. Segueixi les ordres del CE.
 4. En cas de rebre confirmació de situació d'emergència, truqui al 112 (Emergències) i a seguretat de la UAB, tel. 93 851 25 25, explicant la situació.
 5. Qual el CE ho indiqui, activi l'alarma d'evacuació.
 6. En cas de tenir que abandonar l'edifici, dirigeixi's a la sortida que l'indiqui el personal de l'Equip d'Evacuació i sota cap concepte torni enrere. Dirigeixi's al Punt de Reunió situat a l'explanada davant l'entrada principal.

L'Equip de Primers Auxilis està format per persones amb una adequada formació de socorrisme i primers auxilis. La seva missió és ajudar als possibles lesionats en les situacions d'emergència.

Consignes d'actuació

 
En cas d'incendi:
 
 1. Mantingui la calma.
 2. Avisi al CCA (3436/3427), o bé activi el polsador d'alarma més proper, o bé truqui a seguretat de l'UAB (93 581 25 25).
 3. Abans d'obrir qualsevol porta comprovi amb compte que no estigui excessivament calent.
 4. No obrir les finestres de la zona afectada, tanqui bé les portes i, si és possible, posi roba humida a les escletxes.
 5. En cas d'evacuació, organitzi la sortida de la seva aula, seguint les instruccions de l'Equip d'Evacuació. Una vegada a l'exterior, comprovi que tots els alumnes hi són, per tal d'informar a l'EE de la seva zona.
 6. Si al local hi ha fum, intenti avançar a quatre grapes.
 7. No utilitzi els ascensors.
 8. En cas d'haver d'abandonar l'edifici, dirigeixi's a la sortida que l'indiqui el persona de l'Equip d'Evacuació i sota cap concepte torni enrera. Dirigeixi al Punt de Reunió situat a l'explanada davant l'entrada principal. 

Consignes d'actuació

 
En cas d'incendi:
 
 1. Mantingui la calma.
 2. Avisi al CCA (3436/3427), o bé activi el polsador d'alarma més proper, o bé truqui a seguretat de l'UAB (93 581 25 25).
 3. Abans d'obrir qualsevol porta comprovi amb compte que no estigui excessivament calent.
 4. No obri les finestres de la zona afectada, tanqui bé les portes i, si és possible, posi roba humida a les escletxes.
 5. Si al local hi ha fum, intenti avançar a quatre grapes.
 6. No utilitzi els ascensors.
 7. Segueixi les instruccions de l'Equip d'Evacuació.
 8. En cas d'haver d'abandonar l'edifici, dirigeixi's a la sortida que l'indiqui el persona de l'Equip d'Evacuació i sota cap concepte torni enrera. Dirigeixi al Punt de Reunió situat a l'explanada davant l'entrada principal.