Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Actuacions en cas d'emergència

Situacions d'emergència

Què és una emergència? Qualsevol situació que requereixi una actuació ràpida per evitar en la mesura del possible danys a béns i/o persones, existint la possibilitat d'haver d'evacuar-les a zones segures.

Les situacions que poden donar-se són: incendi, fuites de gas, inundació (per fuites d'aigua o per pluja) i esfondrament, avís de bomba o col·locació d'artefactes explosius, nevada o terratrèmol.

A l'hora de classificar una situació d'emergència es tindran en compte tant la gravetat de l'incident, com la disponibilitat dels mitjans humans.

Atenent a la seva gravetat, es classifica l'emergència en:

•  Conat d'emergència: situació que pot ser controlada i dominada de forma senzilla i ràpida pel propi personal del centre. No s'ha de considerar l'evacuació.
 
•  Emergència general: quan s'arriba a aquesta situació, els mitjans propis, tant tècnics com humans, són insuficients, havent d’intervenir els serveis externs. I essent necessària l'evacuació de les persones existents en l'edifici.

ACCIONS A REALITZAR PER A CADA RISC

1) Detecció i alerta: per facilitar la ràpida actuació enfront una emergència, és molt important la detecció primerenca de les situacions de risc. A la instal·lació, la detecció i alerta d'una situació d'emergència es pot fer:
 
AUTOMÀTICAMENT: mitjançant la central de detecció d'incendis. La central està permanentment controlada per personal de seguretat.
VERBALMENT: qualsevol usuari pot comunicar un incident al personal del centre o bé al personal docent.
TELEFÒNICAMENT: per part d'altres àmbits o usuaris externs.
 
2) Comunicacions i alarma: un cop detectada la situació de risc, cal comunicar-ho als equips d'emergència i al centre de control de l'edifici.

3) Intervenció: l'equip d'intervenció, davant qualsevol comunicació per part d'un usuari, treballador o centre de control, ha de presentar-se a l'espai afectat. En totes les accions ha de primar la integritat i la seguretat de l'equip.

4) Evacuació: és la mesura més habitual en cas d'una emergència de risc intern. Suposa la sortida ordenada vers un espai segur. Els evacuadors, un cop a l'exterior, han de mantenir-se al punt de reagrupament allunyats de l'edifici.

5) Confinament: l'interior de la instal·lació pot ser la millor mesura d'autoprotecció per alguns casos de risc extern. En aquest cas, caldrà romandre a l'interior de l'edifici, no obrir finestres, i fins i tot aturar els sistemes de climatització, si cal, i mantenir la tranquil·litat entre els usuaris.

6) Prestació de primeres ajudes: en cas de detectar-se danys a la salut o seguretat d'una persona caldrà, sempre que sigui possible, fer les primeres atencions a la persona en el centre mentre arriben les ajudes externes.

7) Recepció de les primeres ajudes externes: el Cap d'Emergència (CE) rebrà a les ajudes externes. Cal que s'identifiqui clarament mitjançant un color d'armilla diferenciat.

Actuacions generals en cas d’incendi i/o explosió 

 • Aviseu el Centre de Control (Recepció), Cap d’Emergència o Cap d’Intervenció amb el màxim de dades possibles.
  • Casa Convalescència: 93 433 5000 i 93 433 5007, extensions internes 5000 i 5007.
  • Edifici Blanc: 93 581 7004, extensió interna 7004
  • Hospital Clínic Veterinari: 93 581 3436/ 3427
 • Activeu el polsador d’alarma si en teniu un a prop. 
 • Aviseu les persones més properes a la zona de risc.
 • En cas de conat d’incendi, si heu rebut formació pràctica en extinció d’incendis, intenteu apagar-lo amb els extintors. En cas contrari, allunyeu-vos del lloc del risc. 

 


Mitjans d'extinció: l'extintor
 
1. Utilitzi l'extintor més pròxim corresponent a la classe de foc a combatre.
2. Despengi'l del suport de la paret, agafant-lo amb una mà per sota i amb una altra per la nansa.
3. Dirigeixi's a la zona del foc, situant-se sempre amb el vent a les nostres esquenes i a una distància no inferior a 1 metre.
4. Amb l'extintor en el sòl, agafat per la nansa i lleugerament inclinat cap al davant, tiri de l'anella per extreure el passador de seguretat.
5. Abans d'atacar el foc, pressioni la palanca de descàrrega per comprovar el correcte funcionament.
6. Dirigeixi la mànega cap a la base del foc.
7. Premi el polsador fins al final amb un cop sec.
8. Mogui l'extintor d'esquerra a dreta, realitzant un escombrat cap a la base de les flames.
9. En locals tancats serà necessari ventilar la zona on s'ha fet servir aquest tipus d'extintor.
10. No utilitzi extintors de CO2 en espais reduïts i amb poca ventilació. No subjecti mai la boca de sortida amb la mà nua, ja que el fred del gas ocasionaria cremades d'importància. No dirigir-lo mai sobre les persones. Pot causar cremades en la pell.
 
 

Actuacions generals en cas d’amenaça de bomba 

 

 • Davant d’una amenaça de bomba o de la presència d’un paquet sospitós, aviseu el Centre de Control (Recepció), Cap d’Emergència o Cap d’Intervenció, amb la localització exacta.
  • Casa Convalescència: 93 433 5000 i 93 433 5007, extensions internes 5000 i 5007.
  • Edifici Blanc: 93 581 7004, extensió interna 7004
  • Hospital Clínic Veterinari: 93 581 3436/ 3427
 • Si es tracta d’un paquet sospitós, no el toqueu i no permeteu que s’hi acosti ningú.
 • Aviseu les persones més properes a la zona de risc.
 • Allunyeu-vos del lloc de risc. 
 • Si és possible, s’han de deixar les portes i les finestres obertes.


En cas de rebre una trucada d'amenaça per artefacte explosiu, ompliu el següent document: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Procediment davant de vessaments i abocaments accidentals de productes químics

1 . Advertir al personal de les proximitats. Pot ser necessari senyalitzar la zona si existeix la possibilitat que l'abocament quedi desatès durant l'actuació.
 
2 . Utilitzar l'equip de protecció adequat: roba de protecció contra productes químics amb certificació EN 466, botes de goma de canya alta, ulleres de muntura integral amb certificació EN 166-3, guants de neoprè, làtex o vinil amb certificació EN 374, protecció respiratòria amb filtre tipus BE (EN 141) acoblat a adaptador facial.
 
3 . Tancar l'origen de l'abocament, si és possible, i parar l'avanç de l'abocament (fitar) de manera segura. Si el producte presenta incompatibilitats amb altres productes o condicions de la instal·lació que poguessin estar presents, han d'indicar-se les actuacions pertinents.
 
4 . Recollir l'abocament segons les característiques de perillositat del producte, absorbint amb el material amatent per a això, per aspiració o escombrat.
 
5 . En els abocaments de productes en pols han de tancar-se portes i finestres i evitar corrents d'aire que puguin contribuir a la dispersió del producte.
 
6 . En els abocaments de productes volàtils (dissolvents, amoníac, formaldehid,...), ha de disposar-se la major ventilació possible del recinte.
 
7 . En els abocaments de productes inflamables serà necessari tancar qualsevol font d'ignició (cremadors, motors, fonts d'espurnes, etc.). S'ha de prohibir l'ús de serradures per a la recollida d'aquests productes.
 
8 . En els abocaments de productes corrosius existeix la possibilitat de neutralitzar prèviament a la recollida. Si la neutralització es realitza amb productes líquids ha de contemplar-se l'augment de volum de l'abocament.
 
9 . En els abocaments de productes que presenten característiques de perillositat per al medi ambient, haurien de tancar-se totes les possibles sortides de producte cap a la xarxa de clavegueram.
 
10 . Situar els residus generats en el lloc amatent prèviament per a això.