Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Introducció a la prevenció de riscos laboralsLa Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals és l’eina de regulació de l’Estat espanyol que determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats per a la protecció de salut dels treballadors i treballadores davant dels riscos derivats de les condicions de treball, i estableix unes bases per una política de prevenció dels riscos laborals coordinada i eficaç, inclosos els aspectes més tècnics en mesures preventives.

Aquesta normativa és d’aplicació en l’àmbit de les relacions laborals regulades per l’Estatut dels Treballadors i de les relacions de caràcter administratiu del personal de les administracions públiques.

Amb la voluntat de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l’educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, aquesta Llei involucra la societat en el seu conjunt i, com a tal, exigeix a les organitzacions l'aplicació d’uns drets i deures i la correcció de situacions de risc ja manifestades.

Què inclou la Llei en prevenció de riscos laborals:

Com actuar en situacions d'emergència: en aquesta normativa es regula el conjunt de drets i obligacions derivats del dret bàsic dels treballadors a la protecció i, també, de manera més específica, les actuacions que s’han de dur a terme en situacions d’emergència o en cas de risc greu i imminent, i les garanties i drets relacionats amb la vigilància de la salut dels treballadors, amb especial atenció a la protecció de la confidencialitat i el respecte a la intimitat en el tractament d’aquestes actuacions, entre d’altres.

Creació d'un Pla de Prevenció: s'estableix una estructura d’actuació, per part d'un o diversos treballadors de l’empresa, per conformar un servei de prevenció o del recurs a un servei de prevenció aliè a l’empresa, a més de l'organització d’activitats de prevenció amb el reconeixement de la diversitat de situacions a les quals s’adreça la Llei quant a la magnitud, complexitat i intensitat dels riscos inherents.

Informació per cada lloc de treball: també s’hi inclou la necessitat d’aportar la informació i formació dels treballadors dirigides a conèixer tant l’abast real dels riscos derivats del treball com la forma de prevenir-los i evitar-los. Els riscos detectats s'han de llistar de manera adaptada a les particularitats de cada centre de treball i a les característiques de les persones que hi porten a terme una activitat laboral concreta.

Participació al sistema de prevenció: la Llei també esmenta els drets de consulta i participació dels treballadors en relació amb les qüestions que afecten la seguretat i la salut en el treball, mitjançant un sistema de representació col·lectiva, i els denominats delegats de prevenció –elegits pel personal i els seus representants-; i el Comitè de Seguretat i Salut, l’òrgan de trobada entre representants i empresari per a la participació en matèria de la prevenció de riscos.

  
 Consulta les definicions sobre prevenció de riscos laborals