Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Procediment d'actuació per accident laboral

Procediment d'actuació per accident de treball

Un accident de treball és tota lesió corporal que la persona treballadora pateix en ocasió o com a conseqüència del treball que executa per compte aliè.
Per tant, perquè un accident tingui aquesta consideració és necessari:

  1. Que la persona treballadora pateixi una lesió corporal. Entenent per lesió tot mal o detriment corporal causat per una ferida, cop o malaltia. S'assimilen a la lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
  2. Que l'accident sigui en ocasió o com a conseqüència del treball, és a dir, que existeixi una relació de causalitat directa entre treball - lesió. La lesió no constitueix, per si sola, accident de treball.

En cas d'accident laboral

Cal informar de l’accident a Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació UAB, a través dels telèfons 663 737 476 o 93 581 74 17, donant la informació necessària perquè puguin fer el volant d’assistència i fer la comunicació al Departament d’Empresa i Treball (vegeu terminis)::

  • Nom i cognom persona treballadora
  • Telèfon de contacte
  • Data de l'accident
  • Hora de l'accident
  • Descripció de l'accident

Si l’accident es produeix durant el desplaçament des del domicili fins al lloc de treball i viceversa, es tracta d’un accident in itinere. I si l’accident es produeix fora del centre de treball, fent una activitat encomanada per l’empresa i dins de l'horari laboral, es tracta d’un accident in mission. En tots dos casos, caldrà indicar en el volant d’assistència la informació exacta del lloc on s’ha produït (municipi, carrer, número via pública o punt quilomètric).

Procediment d'actuació fora de l'horari laboral o en període de vacances

Si l’accident es produeix fora de l’horari laboral de Recursos Humans de la FUAB, cal informar el seu cap i anar al centre assistencial més proper: Consulta el directori de centres assistencials EGARSAT.

Cal tenir en compte que els centres Egarsat estan oberts de 8 a 20 hores. Per tant, si l’accident es produeix després de les 20 hores, caldrà anar a un centre hospitalari i comunicar-ho l'endemà a Prevenció de Riscos Laborals de la FUAB, enviant un correu a prevencio.fuab@uab.cat amb l’informe que hagi facilitat l’hospital. 

Terminis per a la notificació d'accidents
•  Accidents lleus amb baixa: s’han de comunicar en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident o des de la data de baixa mèdica.
 
•  Accidents greus, molt greus, mortals o que afectin a més de quatre treballadors (pertanyin o no a la plantilla): s’han de comunicar en el termini màxim de 24 hores.
 
•  Accidents sense baixa: s’han de comunicar en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.