Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Manteniment de les instal·lacions

Mitjans tècnics

S'han identificat un total de quatre mitjans tècnics, descrits a continuació, juntament amb un seguit de consignes per al seu manteniment:

1. Instal·lació de detecció automàtica d'incendis

La qual consta de:


•  Central de senyalització i control Notifier analògica de 9 zones, totes elles actives, ubicada a la recepció de la planta baixa. Es considera que aquesta centraleta està controlada durant les 24 hores del dia, 365 dies l'any, bé per personal propi del centre o per guardes de seguretat.
•  Detectors iònics i termovelocimètrics amb muntatge superficial en el sostre.
•  Polsadors manuals d'alarma instal·lats superficialment a les parets.
•  Sirenes instal·lades superficialment a les parets.
 

2. Instal·lació de detecció automàtica d'incendis

Es disposa a totes les plantes d'extintors portàtils de pols polivalent ABC de diferents eficàcies i extintors de CO2 de 5 kg de capacitat.

3. Sistemes d'extinció a base d'aigua

•  Boques d'Incendi Equipades: les BIE's instal·lades són de 25 mm i de 20 metres de longitud i compleixen la norma UNE EN 671. Estan connectades a la xarxa d'aigua contra incendis del municipi. 

•  Hidratants: es disposen d'hidratants de columna a les vies públiques al voltant de l'edifici, a menys de 100 metres d'un accés a l'edifici, connectats a la xarxa d'aigua contra incendis del municipi.  
 

4. Enllumenat d'emergència

Existeixen aparells autònoms d'il·luminació d'emergència instal·lats a cadascuna de les plantes. L'alimentació d'aquests és mitjançant bateries de níquel-cadmi i el flux lluminós és de 300 lm.

En les taules adjuntes s'especifiquen els mitjans de detecció i extinció a cadascuna de les plantes de l'edifici:

ZONA Detectors Polsadors Extintors Pols ABC Eficàcia Extintors CO2 Pes (Kg) BIE's Tipus
Planta Baixa 4 8 21 A 144 B -- -- 5 25 mm.
Planta Soterrani 3 4 21 A 144 B 2 5 3 25 mm.
Zona Serveis -- -- 1 21 A 144 B 1 5 -- --


Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, que en garanteix el control

Es realitza el manteniment preventiu de les instal·lacions que representen un risc potencial d'incendi, com ara les instal·lacions d'aigua i sanitaris, de gas i calefacció, elèctrica, ascensors, etc. El manteniment queda registrat en una taula com la següent:

•  Taula de registre d'instal·lacions i el seu manteniment


Programa de manteniment dels mitjans de protecció contra incendis

Els mitjans materials de protecció contra incendis estaran sotmesos al programa mínim de manteniment que s'estableix en les Taules I i II del Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (Reial Decret 1942/1993) i modificacions establertes en l'Ordre de 16 d'abril de 1998. 

Les operacions de manteniment recollides seran efectuades pel personal autoritzat, tal com es contempla en el reglament.

En tots els casos es conservarà constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu indicant com a mínim: les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i proves, i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions estaran actualitzades i a la disposició de l'autoritat competent. 

En les següents taules s'especifiquen les operacions de manteniment a realitzar per a cadascun dels equips així com el responsable d'aquest manteniment: