Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Comunicació d'emergències

Des del centre de control, alarma i comunicacions es pot contactar amb els telèfons indicats, ja sigui per demanar ajuda, per comunicar qualsevol situació d'emergència a la instal·lació o fins i tot la detecció d'un risc exterior. 


SERVEIS D'AJUDA EXTERNA PER A EMERGÈNCIES TELÈFONS I DADES DE CONTACTE
Emergències 112
Centre Receptor d'Alarmes (Policia Local) 93 691 20 00
Parc Bombers Bellaterra 93 582 03 83
Seguretat Vila Universitària 93 581 73 13
Recepció Vila 93 581 70 04
Seguretat Campus UAB 93 581 25 25
CECAT  
EQUIPS D'EMERGÈNCIA INTERNS TELÈFON
Centre de Control i Alarma 93 581 70 04
Seguretat Vila 93 581 73 13
Cap d'Emergència 671 08 35 70
Cap d'Intervenció 676 43 06 56
EQUIPS D'EMERGÈNCIA INTERNS TELÈFON
Seguretat UAB 93 581 18 00
Servei Assistencial de Salut 93 581 25 25

Recordeu que, en qualsevol comunicació, caldrà:

- Identificar-se clarament (nom de la instal·lació i ubicació)
- Informar del tipus d'emergència al centre i on s'està produïnt, així com si hi ha afectats
- Quants ocupants hi ha a l'edifici
- Qualsevol altra informació que es consideri rellevant

Podeu ajudar-vos amb aquest model d'avís.

Així mateix, recordeu que, en cas de rebre instruccions per part dels serveis d'emergència exterior en relació a l'activació d'un pla superior, de l'ordre d'evacuació o confinament, caldrà fer-les arribar al Cap d'Emergència. Aquesta situació també és aplicable si es rep informació sobre l'activació del pla d'emergència general del Campus de la UAB.

En aquest sentit, cal especificar que a nivell de Campus de la UAB s'ha constituït l'anomenat CSEG (Comitè de Situacions d'Emergències Generals). Aquest comitè és l'encarregat de decidir l'actuació a dur en terme al Campus, pels edificis propis, en cas d'emergència.

Donades les característiques del Campus, el Pla d'Autoprotecció general del Campus té integrat a nivell operatiu la necessitat de comunicar en cas d'amenaça o emergència materialitzada a tot un seguit d'edificis, entre els quals es troba l'Edifici Blanc. 

Els missatges establerts serien:

"S'ha activat el Pla d'Autoprotecció general. Estem en nivell 1 d'emergència general. L'emergència és del tipus no urgent i d'abast general. En conseqüència, s'ordena l'Estat d'alerta". 

En cas de confirmació de l'emergència, el missatge que es rebria seria el següent:

"Passem a nivell XX (2, 3, 4 o 5) d'emergència general. En conseqüència, s'ordena el confinament o l'evacuació (parcial, general, total), amb serveis mínims (reduïts, ampliats). L'evacuació del vostre edifici s'ha de produir exactament a les XX:XX hores".

En cas d'una emergència sobtada, el missatge seria:

"S'ha activat el Pla d'Autoprotecció general. Estem en nivell (2, 3 4 o 5) d'emergència general. L'emergència és de tipus (urgent, o no urgent) i d'abast general. En conseqüència s'ordena:

- Estat d'alerta
- Evacuació parcial
- Evacuació general
- Evacuació total
- Confinament

L'evacuació del vostre edifici s'ha de produir exactament a les XX:XX hores". 

Per les particularitats de la instal·lació i els seus usuaris, caldrà valorar els missatges rebuts des de la UAB per tal d'establir la necessitat de materialitzar l'evacuació o bé el confinament. En aquest cas, a més, es tindrà en compte utilitzar els següents mitjans de comunicació públics:

Ràdio Municipal Cerdanyola del Vallès
Catalunya Informació