Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Estructura organitzativa

Organització derivada del deure de protecció eficaç

L'organització dels recursos necessaris adequats per al desenvolupament de les activitats preventives es realitza segons el següent model:

  • Servei de Prevenció Aliè (SPA): cada institució de la Corporació UAB té establert un concert de servei de prevenció amb Egarsat, Societat de Prevenció, on s'especifiquen les disciplines preventives i activitats motiu de concert.
  • Coordinador de Prevenció (DJRH FUAB): assegura que es compleixen i que es mantenen els requisits establerts al Pla de Prevenció. Intervé com enllaç entre la Direcció de la Corporació UAB i el Servei de Prevenció Aliè, coordinant els plans i programes d'acció preventiva juntament amb el Servei de Prevenció Aliè. A més, el Coordinador revisa el Pla de Prevenció implantat a intervals definits, que siguin suficients per assegurar la seva adequació i la seva eficàcia continuades per complir la política i els objectius de prevenció de les institucions que formen part de la Corporació UAB.Organització derivada del dret de representació de les persones treballadores de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL

  • Delegats/des de prevenció: cada una de les institucions que formen part de la Corporació UAB tenen constància escrita de qui són els treballadors designats com a delegats de prevenció. Les seves competències i facultats són les especificades en la normativa preventiva d'aplicació.
  • Comitè de Seguretat i Salut (CSS): format pels delegats de prevenció i pels representants de la institució en els termes que la normativa preventiva estableix, exercint les competències i disposant de les facultats pròpies de la seva naturalesa. Es té constància escrita de la seva composició, es disposa de normes internes de funcionament i s'aixeca acta de cada reunió del CSS.