Seguretat i Prevenció a la Corporació UAB

Definició i funcions del CSS

El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb l’article 38 i 39 de la Llei 31/1995 LPRL i, concretament a l'article 38.3 el qual preveu l'adopció pel propi CSS de les seves normes de funcionament.

El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les competències que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). Són funcions del CSS les següents:

  • Participar en l'elaboració, seguiment i avaluació dels plans, programes i actuacions que, en matèria de seguretat, higiene i salut laboral, puguin fer-se en l'àmbit de la FUAB.
  • Informar, si s'escau, dels aspectes relatius a la prevenció de riscos i a la salut i seguretat laboral què, en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, d'organització i desenvolupament d'activitats de protecció i prevenció i d'organització de formació en matèria preventiva, es puguin fer a la FUAB.
  • Promoure iniciatives sobre procediments i accions per a l'efectiva protecció de la salut i la seguretat laboral i proposar, si s'escau, la millora de les condicions o les correccions de les deficiències existents.
  • Impulsar activitats formatives i d'informació, relatives a la salut i la seguretat laboral en l'àmbit de la FUAB.
  • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física de les persones, en les eines, materials i equips personals, per tal de valorar-ne les causes i proposar, si s'escau, les mesures preventives escaients.
  • Qualsevol altra funció que en matèria de prevenció de riscos li sigui atribuïda per la llei o pels òrgans de govern de la FUAB.