La Fundació UAB

Identificació de riscos

Risc Alt


Instal·lacions i aparells elèctrics (quadres elèctrics)

Estan sectoritzats? SÍ
Ubicació: planta soterrani

Risc Mitjà


Calderes: Gas natural

Estan sectoritzats? SÍ
Ubicació: a la terrassa

Aparells de climatització

Estan sectoritzats? NO
Ubicació: planta soterrani

Sala de màquines d'ascensors

Estan sectoritzats? SÍ
Ubicació: a la terrassa, damunt de l'ascensor

Per a l'avaluació de cadascun dels riscos es té en compte la següent taula:

  Baixa probabilitat Mitjana probabilitat Alta probabilitat
Conseqüència baixa molt lleu lleu moderat
Conseqüència mitjana lleu moderat greu
Conseqüència alta moderat greu molt greu


Per tant, els riscos propis de l'activitat que poguessin afectar són:

Inundació: lleu
Fuita de gas: molt lleu
Amenaça de bomba: moderat
Esfondrament: Molt lleu

Pel que fa als riscos externs, aquests es classificarien en:

Nevada: molt lleu
Riada: lleu
Moviment sísmic: molt lleu
Incendi forestal: moderat

Per a l'avaluació del risc d'incendi, i a falta de normativa específica pel càlcul en aquest tipus d'activitat, s'ha seguit el criteri de la Guia pel desenvolupament del Pla d'Emergència contra incendis d'Evacuació en els locals i edificis, elaborada per Cepreven, basada en l'Ordre Ministerial de 24 de novembre de 1948, per la qual es va aprovar el Manual d'Autoprotecció, tot i estar derogada. 

Segons aquest criteri, i donada l'activitat que es realitza a l'edifici i les característiques constructives d'aquest, el risc d'incendi es considera baix