La Fundació UAB

Manteniment de les instal·lacions

Manteniment de les instal·lacions

A continuació es descriuen els mitjans de protecció i els equips de lluita contra incendis distribuïts a la instal·lació de l'Edifici Blanc:

Sectorització

La instal·lació disposa de 7 zones de sectorització. Totes les escales es troben protegides amb un vestíbul d'independència a través de portes RF; també existeixen sectoritzacions en algunes plantes. Aquestes portes es troben lligades al sistema de detecció i alarma mitjançant electroimants. En relació a la resistència al foc, tant de les estructures horitzontals com les verticals, la informació facilitada indica:

• Elements constructius horitzontals: forjat reticular bidireccional de formigó. Acabat superior: capa de morter de 10 mm i acabat amb terratzo (material tipus M0). Pilars circulars de formigó armat. Resistència al foc: R-180.

• Elements constructius verticals: 
• Parets mitjaneres. Construcció de bloc de formigó, amb gruix de 20 cm, com a acabats, enguixat per la part superior (15 mm) i pintat per l'altra cara. Resistència al foc: EI-180
 Escales protegides. Construcció de bloc de formigó, amb gruix de 15 cm i un acabat pintat per ambdues cares. Resistència al foc: EI-120.
• Façanes. Bloc de formigó prefabricat. Sense acabament per la cara exterior i amb pladur a la interior. Resistència al foc: EI-98.
 

Instal·lacions de detecció

Existeix una central a la sala de control de Seguretat de Vila situada al propi Edifici Blanc. Aquesta central, un cop activada, indica la zona afectada. A la central es disposa d'un plànol amb la correspondència de les zones activades, així com els telèfons dels equips d'emergència. Es troba controlada durant les 24 hores, els 365 dies de l'any. Es recullen dades subministrades pels 152 detectors i 18 polsadors existents a l'edifici. En aquest espai, es troba, a més, el polsador manual d'activació de la sirena d'evacuació. 

Instal·lacions d'extincions d'incendis

A l'exterior de l'edifici es troben tres hidrants. L'edifici no disposa de sistemes automàtics d'extinció. Compta amb 10 boques d'incendi equipades de 25 mm. Hi ha 36 extintors portàtils a totes les plantes, tant de pols polivalent ABC, com de CO2.

Sector d'incendis Detectors Tipus Polsadors Extintor Pols ABC Eficàcia Extintor CO2 Pes (Kg) BIE's Tipus
Planta baixa | Sector 1: Secretaria Acadèmica Iònic 2 2 21A 144B - - 1 25 mm
Planta baixa | Sector 2: Recepció Vila i despatxos Iònic 2 6 21A 144B 2 1 25 mm
Planta primera | Sector 1: Aules i despatxos Iònic 3 4 21A 144B 1 5 1 25 mm
Planta primera | Sector 2: Aules i despatxos Iònic 1 2 21A 144B - - 1 25 mm
Planta primera | Sector 3: Despatxos Iònic 3 3 21A 144B - - 1 25 mm
Planta primera | Sector 4: Despatxos Iònic 1 2 21A 144B - - 1 25 mm
Planta segona | Sector 1: Aules i despatxos Iònic/termòv. 1 3 21A 144B - - 1 25 mm
Planta segona | Sector 2: Aules i despatxos Iònic/termòv. 2 3 21A 144B - - 1 25 mm
Planta tercera | Sector 1: Aules i despatxos Iònic/termòv. 1 3 21A 144B - - 1 25 mm
Planta tercera | Sector 2: Aules i despatxos Iònic/termòv. 2 2 21A 144B - - 1 25 mm


Senyal·lització d'emergències

A la instal·lació tots els elements de protecció contra incendis, extintors, polsadors manuals i BIE's es troben senyalitzats, tal i com estableix la normativa. Les vies d'evacuació, les sortides i les sortides d'emergència es troben senyalitzades. Es disposa d'un grup electrogen situat a la coberta amb una potència de 55 kVA. L'edifici compta amb 171 lluminàries d'emergència. La seva distribució és:

Planta tercera: 38 lluminàries
Planta segona: 40 lluminàries
Planta primera: 65 lluminàries
Planta baixa: 28 lluminàries

Les vies d'evacuació, les sortides i les sortides d'emergències estan senyalitzades. 

Sistemes interns d'avís

La instal·lació compta amb senyal acústic d’alarma amb 6 sirenes per tot l’edifici. A cada despatx es disposa de telèfons. Tots els equips d’emergència tenen telèfon. A més, a totes les aules hi ha telèfon per comunicar-se amb Gestió Acadèmica i Serveis Informàtics.
 
La central d’alarmes es troba a la planta baixa, al costat del punt d’informació. Aquesta central està controlada 24 hores. Té la possibilitat d’activar la sirena de manera automàtica, en el cas que un detector s'activi més temps. També en el cas que dos detectors s'activin al mateix temps, o bé de manera manual, si així s’ordena per part del cap d’emergències mitjançant un polsador manual específic.

Manteniment de les instal·lacions i equipaments

Cal garantir un programa de manteniment de les instal·lacions més rellevants en matèria de risc i de protecció. Per tant, el seu manteniment suposa un control de les instal·lacions més crítiques (en aquest cas, els quadres elèctrics, les refrigeradores, els sistemes de detecció, l'alarma i protecció contra incendis, i les instal·lacions en general). 

Aquestes comprovacions han de ser efectuades per empreses acreditades i cal que el centre constati l'efectiva realització d'aquestes. 

Estudi d'incidents/accidents 

Anàlisi d'informació dels sucessos ocorreguts al centre amb implicacions en matèria d'autoprotecció. La informació ha de ser tramesa a l'Ajuntament, mitjançant registre electrònic, en un termini màxim de set dies hàbils. L'informe ha de detallar: la descripció de l'emergència i les seves causes, la reacció dels equips d'emergència i el comportament dels usuaris i resta de plantilla, les mesures de protecció preses, i els aspectes del Pla a millorar o modificar com a resultat de l'experiència derivada de l'emergència.