La Fundació UAB

Identificació de riscos

Riscos per elements, instal·lacions i processos

La zona de màquines dels dos ascensors està situada entre la tercera planta i la coberta: conté dos ascensors Orona de 8 persones (630 kg) amb RAEs: 105891 i 106504.
 
L’edifici està refrigerat i calefactat mitjançant fan coils (aigua-aire) marca Climavenetea, model NECS-N/B Q704 de 100 W de potència. El refrigerant dels compressors és R410A. La refredadora està situada a la coberta.
 
La sala de racks conté dos racks de 42 U, alimentats mitjançant un UPS i refredats per una màquina d’expansió directa Daikin FTXS50J2V1B de 5Kw de potència, situada a la planta segona.
 
Es disposa de grup electrogen a la coberta, marca PRAMAC amb potència de 55 Kva. 
 
•  Risc d'incendi: els espais amb més probabilitat són els quadres elèctrics (amb una valoració de risc tolerable), i la sala de màquines dels ascensors (tolerable). La valoració del risc té en consideració la càrrega de foc; per això, s'utilitzen els valors per a assimilables a oficines tècniques, així com a zona d'aules. El risc és baix, inferior a 500.000 WJ/metre. A nivell de risc propi de l'activitat, també es considera l'incendi com una causa d'emergència de risc baix
 
•  Avís de Bomba: en aquest cas, s'ha considerat com a risc intern implicacions per a la protecció civil local l'enfonsament de l'estructura i el risc antròpic, principalment motivat per la presència a l'Hotel d'activitats pròpies d'empreses i partits polítics, institucions que poden ser objecte d'amenaça. El risc és moderat.

Riscos externs

Com a font d’informació cal utilitzar el mapa de riscos de Protecció Civil de Catalunya, consultable des de la pàgina del Departament d’Interior. El municipi de Cerdanyola del Vallès es troba afectat pels següents riscos d’interès per a la protecció civil:
 
•  PAM (Pla especial d’Actuació Municipal) per foc forestal, inundació, nevada, accident químic, instal·lacions radiològiques, sismes i per transport de mercaderies perilloses.
•  PBEM (Pla Bàsic d’Emergències Municipals) per emergència en el transport ferroviari de passatgers, per ser un municipi de més de 20.000 habitants i disposar de zones de conducció d'oleoductes i gasoductes. 
 
La localització geogràfica de la instal·lació fa que alguns dels riscos indicats no es considerin d’afectació directa per a la instal·lació. Però és necessita puntualitzar els següents:
 
•  Risc per foc forestal: el municipi de Cerdanyola està considerat un municipi de perillositat alta i vulnerabilitat molt alta. La instal·lació es troba prop de masses forestals. La zona pertany a la UAB i, en el reglament d'ús d'espais agroforestals de la Universitat, està prohibida la realització de foc. La zona és molt transitada (forma part de diversos itineraris de natura), si bé no hi ha zones autoritzades per a la realització d'activitats de lleure amb foc. Del PAM de l'Ajuntament de Cerdanyola no es considera com especialment vulnerable. Nivell de risc: tolerable.
 
•  Risc per inundació: les zones inundables properes, torrent Can Domènech i torrent Can Magrans, es troben allunyades de la instal·lació i, per això, es considera la zona sense afectació per aquest risc extern. Nivell de risc: tolerable.
 
•  Risc per nevada: el municipi de Cerdanyola es troba obligat a l'elaboració d'aquest pla, al tenir més de 20.000 habitants. La ubicació de la instal·lació, a la perifèria del municipi de Cerdanyola del Vallès, condiciona la seva mobilitat en cas d'aparició d'aquest risc. Qualsevol incidència a la zona que afectés al trànsit rodat i ferroviari podria confinar a les persones a l'espai. Nivell de risc: tolerable
 
•  Risc químic: la instal·lació no es troba a zones d’intervenció per risc químic segons el mapa de riscos. Nivell de risc: tolerable.
 
•  Risc radiològic: el municipi de Cerdanyola té comptabilitzades 17 empreses amb fonts radioactives. El municipi es troba afectat pel RADCAT, i concretament a les instal·lacions del campus universitari hi ha declarades diverses instal·lacions radiològiques, fins a un total de 8. En el pitjor dels supòsits (bomba bruta o incendi en instal·lació radioactiva), es podria donar afectació a la instal·lació donada la zona d’intervenció. En aquests supòsits, es troben dins de la distància de seguretat mínima establerta al RADCAT, els 400 metres. Nivell de risc: tolerable.
 
•  Sisme: en el municipi de Cerdanyola s’espera una intensitat màxima en un període de 500 anys de grau VII. Nivell de risc: moderat.
 
•  Transport mercaderies perilloses: Cerdanyola té un flux molt important de mercaderies perilloses. Si bé el Campus es troba al costat de l’autopista AP7 i de la via ferroviària Castellbisbal-Portbou, considerades de flux molt important de mercaderies perilloses, la distància de la instal·lació a aquestes vies, a més de 500 metres, aconsella tenir en compte aquesta tipologia d’afectació. Nivell de risc: tolerable.
 
•  Accident aeri: la presència de l’Aeroport de Sabadell a uns 2 km del Campus, i el càlcul de risc a nivel d’afectació d'habitatges, fa que s'hagi de tenir en compte aquest risc per a la instal·lació de l'Edifici Blanc. Nivell de risc: tolerable.
 
L’activació del Pla d’Autoprotecció general del Campus pot suposar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la instal·lació, en base al tipus de risc comunicat i nivel d’afectació.