La Fundació UAB

Consignes d'actuació del personal

Consignes d'actuació del personal

El desenvolupament del procés d'implantació d'aquest Pla d'Autoprotecció serà portat a terme pel titular de la instal·lació, María Luz Pacheco, com a Cap d'Emergències d'aquesta, actuant en nom del titular de la instal·lació, Montserrat Balagueró.


L'organització supervisarà i facilitarà el suport necessari per tal d'implantar i mantenir actualitzat el pla. Especialment, de manera que garanteixi:


que totes les persones implicades en el pla el coneguin, així com les seves responsabilitats i funcions en matèria d'emergències,
que s'hagin definit i facilitat i es gestionin adequadament els mitjans i recursos necessaris per garantir l'eficàcia del pla,
 que el pla es mantingui operatiu, provant-lo mitjançant simulacres (com a mínim un anual) garantint-ne així la seva correcta implantació

Per tant, per garantir la implantació del pla caldrà l'estreta col·laboració de tot el personal, donades les característiques de l'edifici i la presència d'un gran nombre de personal docent i d'alumnes, a qui s'haurà de proporcionar la informació necessària.

Cal establir, un cop detectada la situació de risc, la comunicació als equips d'emergència. I en cas de confirmació de la situació d'emergència, s'efectua la comunicació a la resta d'usuaris així com la petició de recolzament i ajuda externa si fos necessari.

Nombre d'efectius implicats en situació d'emergència
(veure llistat complet)


HORARI Cap d'Emergència Cap d'Intervenció Equip d'Intervenció Equip d'Evacuació Equip de Primers Auxilis Central de Control
de 9:00 a 21:00h 1 (1) 1 (1) 11 24 (11) 5 2(2)
de 21:00 a 8:00h festius i caps de setmana 1 - 1 - - 1

Entre parèntesis s'indica el nombre de suplents
 
L'Equip d'Intervenció, davant de qualsevol comunicació per part d'un usuari, treballador o del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) o recepció, ha de presentar-se a l'espai afectat. En totes les accions ha de primar el manteniment de la integritat i la seguretat de l'equip. 

A continuació, trobareu les fitxes d'actuació de cada un dels usuaris de la instal·lació:

Color blau prevenció FUAB
Titular: María Luz Pachecho
Suplent: Josep Anton Arellano
Localització: Planta primera
Telèfon de contacte: 671 08 35 70 / 696 78 68 12

És la màxima autoritat en matèria d'emergències al centre. 

•  Prepara i supervisa els simulacres.
•  Analitza els informes dels sinistres.
•  Rep la informació del CI, del personal dels diferents equips d'emergència.
•  Rep informació específica sobre la situació que s'està produïnt en cas d'emergència sobre què està passant, des de quan està passant, on està passant, com està la situació, quina persona està intervenint i com contactar amb ella.
•  Un cop obté la informació, determina si cal declarar la situació d'emergència i per tant activar el pla. Ha d'avisar al centre de control.
•  En cas d'emergència, determinar evacuació parcial o general o bé confinament.
•  Ha d'avisar a quins cossos operatius externs cal avisar.
•  S'ha de desplaçar al centre de control equipat amb l'armilla de color blau.
•  Durant l'emergència, manté contacte amb el Cap d'Intervenció.
•  Coordina els equips d'emergència.
•  Adeqúa les actuacions pertinents als mitjans operatius existents.
•  Decretar la finalització de la situació d'emergència.
•  En cas de participació d'ajudes externes, ha de transferir el comandament de l'emergència, oferir els mitjans disponibles, seguir les seves indicacions, informar de la finalització de l'emergència.
•  Coordina la tornada a la normalitat. Avaluar el nivell d'emergència i reposar els mitjans que s'han utilitzat.  

Titular: Carme Gata
Suplent: César Torrero
Localització: Planta primera
Telèfon de contacte: 669 69 87 17 / 7066

• Supervisa l'actuació de l'EI.
• Col·labora amb el CE.
• En cas d'emergència, avisa a l'EI i es desplaça amb ell al lloc dels fets.
• Verifica l'emergència i informa al CE sobre:

- Què està passant
- Des de quan està passant
- On està passant
- Com està la situació
- Quina persona està intervenint 
- Com contactar amb ella

• Informa constantment dels canvis/evolució de la situació.
• Si pot, controla la situació amb els mitjans disponibles.
• Ha d'adoptar mesures preventives necessàries.
• Segueix indicacions rebudes pel CE.
• En cas d'extinció, controlar que aquesta ha estat efectiva.
• En cas d'arribada de cossos operatius, segueix les seves instruccions.
• Si no pot controlar la situació, ha de sortir del lloc d'emergència i ha d'evacuar la zona ivisant al CPA d'emergència i els membres de l'EE.
• Un cop al Punt de Trobada, ha de rebre informació dels diferents EE de les diferents zones i transmetre informació al CE.
 

Armilla Groga Prevenció Personal FUAB
Per veure informació sobre el titular, suplent, així com la localització i contacte, consulta el llistat de distribució dels equips d'emergència.

Són les persones entrenades en tècniques d'extinció d'incendis. Estan sota les ordres del CI i mantenen amb ell una relació estreta en situació d'emergència. Quan es produeixi un avís d'una situació que pot desencadenar una emergència s'ha d'equipar amb armilla reflectant de color groc i s'ha de desplaçar fins al lloc dels fets.

Durant l'emergència, s'ha de verificar l'existència d'aquesta situació. Un cop verificada, s'ha d'informar al CI de:

•   Què està passant. 
•   Des de quan està passant.
•   On està passant.
•   Com està la situació.
•   Quina persona està intervenint.
•   Com contactar amb ella.
 
A continuació:

•   Ha d'informar constantment sobre els possibles canvis/l'evolució de la situació d'emergència.
•   Si pot controlar la situació ha d'intervenir amb els mitjans que tingui disponibles. 
•   Ha d'adoptar les mesures preventives necessàries.
•   Ha de seguir les indicacions que vagi rebent del CI.
•   Si s'ha pogut controlar la situació, ha de verificar l'extinció completa de la font de l'emergència.
•   Si no pot controlar la situació ha de sortir del lloc de l'emergència i ha d'evacuar la zona avisant al CI i/o al CE i/o als membres de l'EE. 
 
En cas d'incendi

Activació per Avís telefònic o Avís verbal

Emergència parcial:

1. Confirmar la situació al lloc de la incidència.
2. Internar controlar la mateixa amb els mitjans propis (extintors, mànegues).

Emergència general:

1. En cas d'incendi declarat, confirmar la situació al CE que iniciarà trucades i activarà sirenes.
2. Tancar les portes.
3. En cas de detectar fum a la zona d'intervenció que impossibiliti les accions d'extinció, no entrar i comunicar immediatament la situació al CAC.

En cas de risc exterior

Activació per Avís telefònic o Avís verbal 

Emergència parcial:

1. Estar disponible, localitzable.

Emergència general:

1. Recolzar en les tasques de la resta d'equips.
2. En cas de confinament, tallar sistemes i recolzar tasques de tancament de portes i finestres.

Per veure informació sobre el titular, suplent, així com la localització i contacte, consulta el llistat de distribució dels equips d'emergència.

Són les persones encarregades d'observar que les vies d'evacuació estan lliures d'obstacles. En el moment de l'emergència, coordinaran l'evacuació de les persones vers les vies d'evacuació practicables. 

Quan es produeixi una situació que pot desencadenar una emergència, s'ha de rebre un avís del CE informant que s'ha activat el pla d'emergència i que s'ha decretat l'ordre d'evacuació (total o parcial). Aquest avís es pot produir de dues maneres:

•  Activació de l'alarma contínua.
•  Avís del Centre de Control i/o del CI.

Durant l'emergència:
 
•  S'ha d'equipar amb armilla reflectant de color groc i, a ser possible, portar un telèfon mòbil. 
•  Ha d'evacuar la seva zona per la via assignada.

Un cop a l'exterior de l'edifici, s'ha de dirigir al Punt de Trobada Exterior, per la via més ràpida. Un cop allà:
 
•  Ha d'informar el Cap d'Intervenció i/o Cap d'Emergència de l'estat d'evacuació de la seva zona, així com de les incidències que s'hagin pogut produir.
•  Ha de transmetre totes aquelles instruccions rebudes del CE a les persones evacuades per tal de redreçar-les cap a un lloc o un altre.

En cas d'incendi

Mode activació: Sirena

•  Davant l'activació de la sirena, iniciar l'evacuació.
•  Deixar l'activitat desenvolupada.
•  No recollir els materials.
•  Guiar als usuaris per les zones establertes.
•  Si la via assignada es troba bloquejada pel fum, utilitzar l'alternativa.
•  Tanqueu portes al vostre pas.
•  En cas de no poder sortir de la zona, tanqueu les portas, situeu roba a les escletxes de la materixa, feu-vos veure i aviseu de la vostra situació.
•  Un cop a l'exterior, uniqueu-vos amb el vostre grup al Punt de Reagrupament i aviseu quan us sigui possible de l'evacuació de la vostra zona al CE.

En cas de risc exterior

Mode d'activació: sirena

•  Davant l'activació de la sirena, iniciar l'evacuació.
•  Deixar l'activitat desenvolupada.
•  No recollir els materials.
•  Guiar als usuaris per les zones establertes.
•  Un cop a l'exterior, ubiqueu-vos amb el vostre grup al Punt de Reagrupament i aviseu quan us sigui possible de l'evacuació de la vostra zona al CE.
 
En cas de confinament

L'interior de la instal·lació pot ser la millor mesura d'autoprotecció en alguns casos de risc extern. Per això, caldrà mantenir-se a l'interior dels edificis, no obrir finestres, en alguns supòsits fins i tot aturar els sistemes de climatització i mantenir la tranquil·litat entre els usuaris. 

Mode d'activació: avís verbal/trucada

•  En el moment de rebre l'ordre, porteu a terme les instruccions rebudes (tancament de portes RF sector, portes de sortida, tasques informatives, tancament de finestres).
•  Espereu rebre notícies.

Titular: Raquel Muñoz (matí)/ Raquel Jiménez (tarda)/ Albert Roca (nit)
Suplent: Nelida Falcó (matí) / Óscar Jiménez (tarda)
Localització: Centre de Control (Planta baixa)
Telèfon de contacte: 7004

•   Recepcionen tant les trucades d'emergència com les detectades per mitjans automàtics. 
•   És el lloc al que es dirigeix el Cap d'Emergència per dirigir les operacions.
•   La persona aquí situada és la responsable de la central telefònica.
•   Ha de vigilar i controlar les centrals de detecció i de comunicacions.
•   En cas de d'activació de la central de detecció ha de trucar immediatament al Cap d'Intervenció, indicant la localització.
•   Ha de rebre totes les notificacions d'emergència.
•   Ha de demanar informació del succés, qui truca i des de quin lloc.
•   Ha d'avisar el Cap d'Emergència i el Cap d'Intervenció, ha d'alertar o avisar els cossos operatius externs.
•   Ha de rebre comunicacions dels diferents equips que hi estan actuant, en relació a la situació de l'extinció, l'evacuació, els perills, etc.
•   Ha de mantenir durant l'emergència una línia lliure per altres gestions.
•   Ha d'activar el sistema d'alarma o avís per procedir a l'evacuació del personal de l'Edifici Blanc quan el Cap d'Emergència ho cregui oportú. 
•   Només el Cap d'Emergència pot autoritzar la comunicació d'un nou nivell d'emergència.
•   Ha de comunicar l'avís de fi d'alarma quan el Cap d'Emergència l'autoritzi.
 
En cas d'incendi
 
•  En cas d'activació de la central, avisen als CE i equips d'intervenció.
•  En comunicació constant amb el director de protocol i el CI.
•  Localitzen telèfons d'ajuda externa per si cal la seva utilització.
•  Mantenen les línies lliures per a l'emergència.
 
En cas d'evacuació

•  Es dirigeixen al Punt de Reagrupament
 
En cas de confinament
 
•  Es manté al seu lloc.
•  Mantenen les línies telefòniques lliures per si cal la seva utilització i manté el llistat de telèfons ben visibles.

Armilla taronja prevenció personal FUAB
Per veure informació sobre el titular, suplent, així com la localització i contacte, consulta el llistat de distribució dels equips d'emergència.

En rebre instruccions del Cap d'Emergència:

•  S'ha d'equipar amb armilla reflectant de color taronja.
•  Ha d'agafar la farmaciola.
•  S'ha de dirigir al lloc indicat per tal d'atendre els possibles ferits.
•  Un cop arribin els cossos operatius externs, s'ha de posar a la seva disposició i ha de col·laborar amb ells en tot moment.
•  En cas de no rebre instruccions d'actuació en primers auxilis, donarà recolzament a l'Equip d'Evacuació.  


Titular: Personal d'empresa externa, variable
Suplent: Personal d'empresa externa, variable
Localització: Planta Baixa
Telèfon de contacte: 93 581 73 13

L'Equip de Seguretat de Vila Universitària pot fer tasques de recolzament dels diferents equips d'emergència, degut al seu bon coneixement de l'edifici i del funcionament de la central d'alarmes. 

Quan es produeixi un avís d'una situació que pot desencadenar una emergència, en cas d'estar present a l'edifici, s'ha de desplaçar fins al Centre de Control per donar recolzament en les tasques que l'encomani el Cap d'Emergència.