La Fundació UAB

Consignes d'actuació del personal

Consignes d'actuació del personal

El desenvolupament del procés d'implantació d'aquest Pla d'Autoprotecció serà portat a terme pel titular de la instal·lació, María Luz Pacheco, com a Cap d'Emergències d'aquesta, actuant en nom del titular de la instal·lació, Montserrat Balagueró.


L'organització supervisarà i facilitarà el suport necessari per tal d'implantar i mantenir actualitzat el pla. Especialment, de manera que garanteixi:


que totes les persones implicades en el pla el coneguin, així com les seves responsabilitats i funcions en matèria d'emergències,
que s'hagin definit i facilitat i es gestionin adequadament els mitjans i recursos necessaris per garantir l'eficàcia del pla,
 que el pla es mantingui operatiu, provant-lo mitjançant simulacres (com a mínim un anual) garantint-ne així la seva correcta implantació

Per tant, per garantir la implantació del pla caldrà l'estreta col·laboració de tot el personal, donades les característiques de l'edifici i la presència d'un gran nombre de personal docent i d'alumnes, a qui s'haurà de proporcionar la informació necessària.

Cal establir, un cop detectada la situació de risc, la comunicació als equips d'emergència. I en cas de confirmació de la situació d'emergència, s'efectua la comunicació a la resta d'usuaris així com la petició de recolzament i ajuda externa si fos necessari.

Nombre d'efectius implicats en situació d'emergència
(veure llistat complet)


HORARI Cap d'Emergència Cap d'Intervenció Equip d'Intervenció Equip d'Evacuació Equip de Primers Auxilis Central de Control
de 9:00 a 21:00h 1 (1) 1 (1) 11 24 (11) 5 2(2)
de 21:00 a 8:00h festius i caps de setmana 1 - 1 - - 1

Entre parèntesis s'indica el nombre de suplents
 
L'Equip d'Intervenció, davant de qualsevol comunicació per part d'un usuari, treballador o del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC) o recepció, ha de presentar-se a l'espai afectat. En totes les accions ha de primar el manteniment de la integritat i la seguretat de l'equip. 

A continuació, trobareu les fitxes d'actuació de cada un dels usuaris de la instal·lació: