La Fundació UAB

Consignes d'actuació del personal

Els ocupants de la instal·lació serien els treballadors de la instal·lació, principalment personal administratiu i docent, així com els usuaris de la instal·lació, alumnes i públic de presència esporàdica i discontinua (assistents a congressos, fòrums i similars). La distribució per plantes seria la següent:

Quarta planta: 14 treballadors/es a l'ala sud, 6 treballadors/es a l'ala nord.
Tercera planta: 73 alumnes a l'ala sud, 75 alumnes a la zona centre lateral sud i 16 membres del personal a l'ala nord.
Segona planta: 62 alumnes a l'ala sud.
Primera planta: 77 persones a les aules de l'ala sud, 120 persones -professorat i estudiants- a la zona centre lateral sud, 150 a l'Aula Magna, 114 a la zona central i 70 a l'ala nord.
Planta baixa: A la zona central, 4 membres del personal; a la zona centre sud posterior, unes 134 persones; a la zona centre sud anterior, unes 95 persones; a la zona centre nord posterior, 133 persones; i a la zona centre nord anterior, un màxim de 40 persones.
Soterrani: en aquesta planta es troba la Biblioteca, amb una ocupació màxima de 162 persones, i 4 treballadors/es a la zona centre.

Horaris d'activitat

En relació als alumnes de mitjana, hi ha 300 alumnes de 9 a 13:30 hores, de dilluns a divendres -franja de màxima activitat acadèmica-. Aquesta ocupació baixa a 100 alumnes aproximadament de dilluns a divendres, de les 16 a les 17:30 hores. A partir de les 18 hores, una ocupació menor de 40 alumnes; i l'activitat es manté els dissabtes de 9 a 14 hores.

Quarta planta

 • Ala sud: de dilluns a dijous, de 9 a 18 hores, i els divendres de 9 a 15 hores.
 • Ala nord: de dilluns a divendres, de 9 a 20:30 hores, i divendres 3 persones al matí i 3 a la tarda. Del 15 de juny a juliol, l'horari d'activitat és de dilluns a dijous, de 9 a 19:30 hores, i divendres de 9 a 15 hores. A l'agost, les hores d'ocupació poden ser de 9 a 15 hores.
Tercera planta
 • Ala nord: De dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, i els divendres de 8 a 15 hores.
 • De dilluns a divendres de 9 a 18 hores, i divendres de 9 a 15 hores.
Baixa
 • De dilluns a divendres de 8 a 22 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores.
Soterrani
 • Zona centre: de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30 hores.

Es poden donar diferents nivells d'alarma:
 1. Conat d'incendi: és una situació que es pot controlar fàcilment i, generalment, no és necessari evacuar.
 2. Emergència parcial: foc perillós o succés no controlat que afecta una depedència o zona de treball. El Cap d'Intervenció (CI), l'Equip d'Alarma i Evacuació, i l'Equip de Primera Intervenció (EI) ordenen l'evacuació de la zona afectada.
 3. Emergència general: foc o succés que afecta gran part o totes les dependències o zones de treball de Casa Convalescència. El CI, l'Equip d'Alarma i Evacuació i l'EI ordenen l'evacuació de les zones afectades.
Qualsevol nivell d'alarma al descobrir un succés s'ha d'informar al Centre de Control (Recepció) o avisar als Caps d'Emergència o d'Intervenció.

S'ha de donar l'alarma en els casos d'emergència general o parcial, i comunicar-ho amb megafonia o alarma al personal. Com fer-ho:
 1. Feu servir el telèfon més pròxim
 2. Marqueu el telèfon del Centre de Control (Recepció), telèfons 93 433 50 00 i 93 433 50 07, extensions internes 5000 i 5007.
 3. Identifiqueu-vos, detalleu el lloc i les característiques del succés i assegureu-vos que s'ha comprès el missatge.
 4. A partir d'aquest moment, el Centre de Control s'encarregarà d'alertar a qui correspongui.
En aquest document hi podeu trobar els telèfons i extensions per contactar amb l'Equip d'Emergència de tot el col·lectiu de Casa Convalescència.

Color blau prevenció FUAB

Titular: Ricard Panero
Suplent: Marga Güell /Ariadna Argerich (matí)
Localització: Planta Baixa
Telèfon de contacte: extensions 5002/5003/5000

 • Màxima autoritat en matèria d'emergències del centre.
 • Prepara i supervisa els simulacres.
 • En cas d'emergència, determina l'evacuació parcial o general, o bé el confinament autoritzant l'activació del senyal acústic.
 • Ha de comunicar a quins cossos operatius externs cal avisar.
 • Durant l'emergència, manté contacte amb el Cap d'Intervenció (CI).
 • Coordina els Equips d'Emergència.
 • Adequa les actuacions pertinents als mitjans operatius existents.
 • Decreta la finalització de la situació d'emergència.
 • En cas de participació d'ajudes externes, ha de transferir el comandament de l'emergència, oferint els mitjans disponibles i seguir les seves indicacions, informant de la finalització de l'emergència.
 • Coordina la tornada a la normalitat.
 • Avalua el nivell d'emergència i reposa els mitjans que s'han utilitzat.

 

 Armilla taronja prevenció personal FUAB

Titular: Margarida Güell
Suplent: Ariadna Argerich (matí) / Joana Dalmau (tarda)
Localització: Planta Baixa
Telèfon de contacte: extensions 5003/5000

 • Supervisa l'actuació de l'Equip d'Intervenció i col·labora amb el Cap d'Emergència (CE).
 • En cas d'emergència, es presenta al Centre de Control.
 • Coordina l'actuació de l'equip d'intervenció i dirigeix les tasques d'extinció.
 • Si pot, controla la situació amb els mitjans disponibles.
 • Adopta les mesures preventives necessàries.
 • Segueix indicacions rebudes pel Cap d’Emergències.
 • En cas d’extinció controla que aquesta ha estat efectiva.
 • En cas d'arribada dels cossos operatius, segueix les seves indicacions i els informa de la situació.
 • Una vegada extingit l’incendi inspecciona amb el cap d’emergència la zona afectada per a la
  redacció de l’informe posterior.


Armilla taronja prevenció personal FUAB
Cap d'Evacuació i Responsable del Punt de trobada del jardí a l'entrada principal:

És la persona que supervisa l'actuació de l'Equip d'Alarma i Evacuació i col·labora amb el Cap d'Intervenció i amb el Cap d'Emergència.

Responsable del Punt de trobada del jardí de l'entrada per l'Hospital de Sant Pau:

Aquestes són les seves funcions durant l'emergència:
 • Posar-se l'armilla reflectant de color taronja, agafar els registres de zones evacuades i portar el telèfon mòbil d'emergències.
 • Un cop a l'exterior de l'edifici, s'ha de dirigir al punt de trobada que li correspon: Jardí de l'entrada principal Sant Antoni M. Claret/Sant Quintí, o Jardí de l'entrada per l'Hospital de Sant Pau.
 • Ha de rebre informació dels diferents membres de l'Equip d'Alarma i Evacuació sobre l'estat de l'evacuació de totes les zones que fan l'evacuació cap al seu punt de trobada, així com de les incidències que s'hagin pogut produir.
 • Ha de mantenir contacte amb el Responsable de l'altre punt de trobada per controlar qualsevol incidència que hi pugui haver.
 • Ha d'informar al Cap d'Emergència de l'estat d'evacuació.
 • Ha de mantenir contacte amb el Cap d'Emergència i/o amb el Cap d'Intervenció per tal de transmetre a les persones evacuades les instruccions rebudes.

Armilla taronja prevenció personal FUAB
Són les persones encarregades d’observar que les vies d’evacuació estan lliures d’obstacles.
 • En  el  moment  de  l’emergència,  coordinaran  l’evacuació  de  les  persones  vers  les  vies d’evacuació practicables.
 • Quan es produeixi una situació que pot desencadenar una emergència han de rebre un avís del Cap  d'Emergència informant que s'ha activat el pla d'emergència i que s'ha decretat l'ordre d'evacuació (total o parcial). Aquest avís es pot produir de dues maneres:
- Activació de l’alarma
- Avís del Centre de Control i/o del Cap d’Intervenció
 • Han d'evacuar la seva zona per la via assignada
 • Dirigir i coordinar l’evacuació del seu sector.
 • Durant l’evacuació han de tranquil·litzar les persones però actuar amb fermesa per aconseguir una evacuació rápida i ordenada.
 • Advertir de la prohibició de recollir objectes peresonals que suposin una demora en l’evacuació.
 • No permetre el retorn a les zones evacuades a cap persona aliena als equips d’emergència.
 • No permetre l’ús d’ascensors.
 • Una vegada finalitzada l’evacuació de la planta, comprovar que no queda ningú i tancar les portes al seu pas.
 • Dirigir-se al punt de trobada exterior que correspongui per zona i fer el recompte de persones tot mantenint-les en el lloc de concentració fins que el cap d’emergència decreti el final d’emergència.
 • Han d'informar el Cap d'Intervenció i/o Cap d’Emergència de l’estat de l’evacuació de la seva zona, així com de les incidències que s’hagin pogut produir.
 • Si l’evacuació fos a causa d’una amenaça de bomba, obrir portes i finestres al seu pas.
 • En  cas  de  confinament,  recolzen  les  tasques  informatives  als  usuaris.  Faciliten  el  tancament de finestres. Si aixi es requereix, es situen en les portes d’accés a l’edifici per evitar la sortida dels usuaris.

Armilla taronja prevenció personal FUAB

 • Són les persones entrenades en tècniques d’extinció d’incendis. Estan sota les ordres del Cap d’Intervenció i mantenen amb ell una relació estreta en situació d’emergència.
 • Han d’informar constantment sobre els possibles canvis/l’evolució de la situació d'emergència.
 • Tanquen el subministrament de gas en cas d’incendi. (Consulta el mapatge del subministrament bàsics a Casa Convalescència)
 • Si poden controlar la situació ha d’intervenir amb els mitjans que tingui disponibles.
 • Han d’adoptar les mesures preventives necessàries.
 • Han de seguir les indicacions que vagi rebent del Cap d'intervenció.
 • Si s'ha pogut controlar la situació, han de verificar l'extinció completa de la font de l’emergència.
 • Si no poden controlar la situació han de sortir del lloc de l'emergència i ha d’evacuar la zona avisant al Cap d'Intervenció i/o al Cap d'Emergència i/o als membres de l'equip d'evacuació.
 • En cas de confinament tanquen, si així s’indica qualsevol aport d’aire de tipus mecànic, forçat.
 • Col·laboren en el tancament de finestres.
 • Sempre que així es demani, col·laboren amb els equips d’evacuació i confinament.


Armilla taronja prevenció personal FUAB
Titular: Ariadna Algerich (matí) / Joana Dalmau (tarda)
Suplent: Marga Güell
Localització: Planta Baixa
Telèfon de contacte: 5000/5003

 • Vigilen i control en la central de detecció i comunicacions.
 • Recepcionen tant les trucades d’energència com les detectades per mitjans automàtics.
 • Demanen informació del succés, qui truca i des de quin lloc.
 • Avisa els caps d’emergència i intervenció.
 • En rebre l’ordre del Cap d’Emergència o del Cap d’Intervenció, ha d’alertar o avisar els cossos
  operatius externs i als edificis aliens.
 • Activa el sistema d’alarma o avís per procedir a l’evacuació del personal de la Casa quan el cap
  d’emergències ho cregui oportú.
 • Només  el  cap  d’intervenció  o  el  cap  d’emergència  poden  autoritzar  la  comunicació d’emergència.
 • Comunica la finalització de la situación d’alarma quan el Cap d’Emergència l’autoritzi.

Armilla taronja prevenció personal FUAB
Cap de Primers Auxilis:

És la persona que coordina l'actuació de l'Equip de Primers Auxilis. A més de les funcions que té com a membre de l'Equip, haurà de fer el següent durant l'emergència:
 • S'ha d'equipar amb armilla reflectant de color taronja i portar el telèfon mòbil d'emergències.
 • Ha de rebre informació dels membres de l'Equip de Primers Auxilis sobre l'estat de les seves actuacions.
 • En cas de la participació de cossos sanitaris externs, els ha de transmetre informació sobre els possibles ferits, s'ha de posar a la seva disposició i ha de col·laborar amb ells en tot moment.

Membres de l'Equip de Primers Auxilis:

Són les persones entrenades especialment en matèria de primers auxilis.
En rebre instruccions del Cap d'Emergència:
 • S'han d'equipar amb armilla reflectant de color taronja.
 • Han d'agafar la farmaciola.
 • S’han de dirigir al lloc indicat per tal d'atendre els possibles ferits.

El personal docent també formarà part dels Equips d'Evacuació i Confinament si la declaració d'emergència es produeix a la classe. En aquest cas, el personal és responsable de l'evacuació i confinament dels seus alumnes.

Quan es produeixi una situació que pot desencadenar una emergència, ha de rebre un avís informant que s'ha activat el Pla d'Emergència i s'ha decretat l'ordre d'evacuació (total o parcial). Aquest avís es pot rebre de dues maneres:
 • S'ha activat l'alarma continua de l'edifici.
 • S'ha rebut un avís de l'Equip d'Alarma i Evacuació i/o del Centre de Control i/o del Cap d'Intervenció.
Durant l'emergència:
 • Ha d'aturar la classe i informar als alumnes que s'està produint una emergència i que s'ha d'abandonar l'aula i procedir a l'evacuació.
 • Ha de controlar l'evacuació de l'aula, de manera que es faci amb calma i ordenadament.
 • Ha de tancar l'aula un cop hagin sortit tots els alumnes.
 • Ha de realitzar l'evacuació per la via que els comuniqui l'Equip d'Evacuació de la zona.
 • Un cop a l'exterior de l'edifici, s'ha de dirigir al Punt de Trobada que correspongui a la planta on es trobi.