La Fundació UAB

Procediment d'actuació per accident laboral

Procediment d'actuació per accident de treball

Un accident de treball és l’accident que té lloc al centre de treball, durant el desplaçament entre llocs de treball o entre el domicili i el lloc de treball.

En cas d'accident laboral

 1. Informar de l’accident a Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació UAB, a través dels telèfons 663 089 971 o 93 581 74 17, donant la informació necessària perquè puguin fer el volant d’assistència:

  Nom i cognom del treballador/a
  Data de l'accident
  Hora de l'accident
  Descripció de l'accident
   
 2. Cal fer arribar a l'adreça prevencio.fuab@uab.cat, el comprovant de visita i un informe d’accident, que haurà de contenir la informació necessària per tal de poder fer la comunicació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (vegeu terminis).
Nom i cognom del treballador/a
Data de l'accident
Hora de l'accident
Horari laboral del dia de l'accident
Descripció detallada de l'accident
Si hi havia testimonis
Detalls dels testimonis
Agent causant de la lesió
Lloc de l'accident
Descripció de les lesions

Si l’accident es produeix durant el desplaçament des del domicili del treballador o treballadora fins al seu lloc de treball i viceversa, es tracta d’un accident in itinere i caldrà facilitar la informació exacta del lloc on s’ha produït (municipi, carrer, número via pública o punt quilomètric).

Procediment d'actuació fora de l'horari laboral

Si l’accident es produeix fora de l’horari laboral de Recursos Humans de la FUAB, cal informar el seu cap i anar al centre assistencial més proper: Consulta el directori de centres assistencials EGARSAT.

Cal tenir en compte que els centres Egarsat estan oberts de 8 a 20 hores. Per tant, si l’accident es produeix després de les 20 hores, caldrà anar a un centre hospitalari i comunicar-ho l'endemà a Prevenció de Riscos Laborals de la FUAB, trucant al telèfon 663 089 971 o enviant un correu a prevencio.fuab@uab.cat

Terminis per a la notificació d'accidents
 
•  Accidents lleus amb baixa: s’han de comunicar en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident o des de la data de baixa mèdica.
 
•  Accidents greus, molt greus, mortals o que afectin a més de quatre treballadors (pertanyin o no a la plantilla): s’han de comunicar en el termini màxim de 24 hores.
 
•  Accidents sense baixa: s’han de comunicar en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent.