La Fundació UAB

En cas d'emergència

Situacions d'emergència

Què és una emergència? Qualsevol situació que requereixi una actuació ràpida per evitar en la mesura del possible danys a béns i/o persones, existint la possibilitat d'haver d'evacuar-les a zones segures.

Les situacions que poden donar-se són: incendi, fuites de gas, inundació (per fuites d'aigua o per pluja) i esfondrament, avís de bomba o col·locació d'artefactes explosius, nevada o terratrèmol.

A l'hora de classificar una situació d'emergència es tindran en compte tant la gravetat de l'incident, com la disponibilitat dels mitjans humans.

Atenent a la seva gravetat, es classifica l'emergència en:

•  Conat d'emergència: situació que pot ser controlada i dominada de forma senzilla i ràpida pel propi personal del centre. No s'ha de considerar l'evacuació.
 
•  Emergència general: quan s'arriba a aquesta situació, els mitjans propis, tant tècnics com humans, són insuficients, havent d’intervenir els serveis externs. I essent necessària l'evacuació de les persones existents en l'edifici.

ACCIONS A REALITZAR PER A CADA RISC

1) Detecció i alerta: per facilitar la ràpida actuació enfront una emergència, és molt important la detecció primerenca de les situacions de risc. A la instal·lació, la detecció i alerta d'una situació d'emergència es pot fer:
 
AUTOMÀTICAMENT: mitjançant la central de detecció d'incendis. La central està permanentment controlada per personal de seguretat.
VERBALMENT: qualsevol usuari pot comunicar un incident al personal del centre o bé al personal docent.
TELEFÒNICAMENT: per part d'altres àmbits o usuaris externs.
 
2) Comunicacions i alarma: un cop detectada la situació de risc, cal comunicar-ho als equips d'emergència i al centre de control de l'edifici.

3) Intervenció: l'equip d'intervenció, davant qualsevol comunicació per part d'un usuari, treballador o centre de control, ha de presentar-se a l'espai afectat. En totes les accions ha de primar la integritat i la seguretat de l'equip.

4) Evacuació: és la mesura més habitual en cas d'una emergència de risc intern. Suposa la sortida ordenada vers un espai segur. Els evacuadors, un cop a l'exterior, han de mantenir-se al punt de reagrupament allunyats de l'edifici.

5) Confinament: l'interior de la instal·lació pot ser la millor mesura d'autoprotecció per alguns casos de risc extern. En aquest cas, caldrà romandre a l'interior de l'edifici, no obrir finestres, i fins i tot aturar els sistemes de climatització, si cal, i mantenir la tranquil·litat entre els usuaris.

6) Prestació de primeres ajudes: en cas de detectar-se danys a la salut o seguretat d'una persona caldrà, sempre que sigui possible, fer les primeres atencions a la persona en el centre mentre arriben les ajudes externes.

7) Recepció de les primeres ajudes externes: el Cap d'Emergència (CE) rebrà a les ajudes externes. Cal que s'identifiqui clarament mitjançant un color d'armilla diferenciat.