Tutors UAB

Guia tutors i tutores de pràctiques UAB

Els tutors i les tutores són els responsables de fer el seguiment de l'alumnat des de la UAB.

Cada estudiant tindrà un tutor o una tutora de la Facultat que orientarà i farà el seguiment del Pràcticum en les sessions de tutoria (individuals o en grup), segons els àmbits (vegeu material didàctic de suport aquí). Avaluarà les observacions i intervencions de l’estudiant al centre, considerant l’assistència i participació a les tutories, la memòria i l’informe del tutor del centre de pràctiques. Així mateix, un cop finalitza l’estada, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria final que entregarà al tutor o la tutora de la Facultat en el termini establert a tal efecte.

  • Observació: en el cas de les pràctiques a l’estranger serà la coordinació d’intercanvi de la titulació qui s’encarregui d’aquesta tutorització i avaluació. Més informació a l’apartat de Pràctiques a l’estranger.

Al mes de setembre, en el cas dels pràcticums anuals o del primer quadrimestre, i al mes de desembre/gener, en el cas dels pràcticums del segon quadrimestre, es realitzaran a la Facultat les Jornades de Pràctiques, Seminaris i primeres trobades amb el tutor o la tutora de la Facultat.

L’assistència serà obligatòria per l'estudiant, ja que en elles a més de tenir la primera reunió amb el tutor o tutora, se'ls hi farà entrega de la carta de presentació al centre, així com de l’adreça, telèfon i persona de contacte del centre assignat. L’estudiant, a més, s’haurà d’imprimir el Projecte Formatiu, corresponent al seu pràcticum. 

L’estudiant a partir d’aquesta reunió amb el tutor o tutora de la Facultat s’haurà de presentar al centre abans de l’inici del període de pràctiques: amb la carta de presentació, el Projecte Formatiu de la UAB, el certificat de delictes de naturalesa sexual i el conveni específic.

Podeu consultar el contingut del conveni específic de cooperació educativa aquí.

Les tutories tindran continuïtat durant tot el curs.

!TINGUES EN COMPTE: en el cas de les pràctiques a l’estranger serà el coordinador d’intercanvi de la titulació qui s’encarregui d’aquesta tutorització i avaluació. Més informació a l’apartat de Pràctiques a l’estranger.