Pràcticums IV i V

Educació Primària

Novetats: Publicats els calendaris pel curs 2024/25 (9/5/2024)

>> Projectes formatius: Pràcticum IV i Pràcticum V

>> Guies docents: Pràcticum IV i Pràcticum V

1. Assetjament

Protocol d'actuació en cas d'assetjament en el centre de pràctiques

 

2. Enregistrament

Sol.licitud de permís per a l'enregistrament d'imatges i la captació de fotografies al centre de pràctiques

 

3. Treball amb menors

Protocol sobre el bon tracte i prevenció de la violència sexual a menors d’edat

Procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Informació sobre el Certificat per al treball amb menors: informació sobre el requeriment de la certificació del Registre de delinqüents sexuals per la realització del Pràcticum:

Com a Universitat Autònoma de Barcelona, hem de complir i fer complir aquesta Llei per la qual cosa us informem del següent:

  • La Constitució espanyola estableix a l’article 39 l’obligació dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família, i en especial dels menors d’edat, de conformitat amb els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

  • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, té per objecte introduir els canvis necessaris en la legislació espanyola de protecció a la infància i a l’adolescència que permetin continuar garantint als menors una protecció uniforme en tot el territori de l’Estat i que constitueixi una referència per a les comunitats autònomes en el desplegament de la seva legislació respectiva en la matèria. A més, i de manera recíproca, aquesta Llei incorpora algunes novetats que ja han estat introduïdes per algunes normes autonòmiques aquests darrers anys.

  • Així en el seu Article primer. Modifica la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

  • En el seu punt Vuit. Modifica l’apartat 1 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 13, l’apartat 5 queda redactat de la següent manera:

  • Apartat 5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

D’acord amb aquesta mateixa Llei serà el centre o institució de pràctiques qui haurà de requerir aquest document a l’alumnat de pràctiques que des de la Universitat els sigui assignats.

El Ministerio de Justicia informa sobre el nou procediment singular per a l'expedició del certificat d'antecedents penals per a persones que treballen en contacte habitual amb menors: procediment de sol.licitud del certificat per a treballar amb menors.

Normativa relacionada: Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

 

1. Sessió informativa

Es faran dues sessions presencials sobre els Pràcticum IV i V:

  • 28 de maig de 2024 de 13:00h a 14:00h (aula 43)
  • 28 de maig de 2024 de 15:00h a 16:00h (aula 43)
 
2. Adaptació del pràcticum

Si et trobes en alguna de les situacions recollides a la normativa de la Facultat pots sol·licitar una adaptació de les pràctiques. Hi ha dos terminis per fer-ho: del 2 al 30 de maig i del 2 al 8 de setembre.

Si tens interès en realitzar el pràcticum en una aula hospitalària, un centre pentitenciari, una escola d'adults o una escola rural, ho pots demanar emplenant el formulari d'adaptacions.

 
3. Oferta de centres de pràctiques

El 15 de juliol de 2024 publicarem l'oferta provisional de centres de pràctiques.

El 10 de setembre de 2024 publicarem l'oferta definitiva de centres de pràctiques, que pot variar lleugerament de l'oferta publicada al mes de juliol.

 

4. Sol·licitud de centre de pràctiques

Del 16 de setembre de 2024 a les 10:00h fins el 19 de setembre de 2024, a les 23:59h. La sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica. Pots accedir en aquest enllaç: → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

IMPORTANT: Assegura’t que estàs emplenant el formulari que et correspon, segons el grup on estiguis matriculat o si fas una menció. Si omples un formulari que no et pertoca, la teva sol·licitud no es tindrà en compte i perdràs la possibilitat d’accedir competitivament a la selecció de centre (hauràs de triar d'entre les places vacants un cop finalitzat el procés de selecció).

 

5. Assignació provisional

Publicarem els llistats d'assignació provisional de centre de pràctiques i dels centres amb places disponibles: 25 de setembre de 2024.

També podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on hauràs fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

 

6. Incidències

En cas de detectar algun error en l'assignació provisional podràs presentar un escrit al correu de la coordinació de pràctiques de la Gestió Acadèmica (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat) des del teu correu d’estudiant (@autonoma.cat).

No és possible demanar un canvi de centre assignat ni renunciar-hi.

 
7. Segon termini de sol·licituds

Si t'has quedat sense plaça assignada podràs tornar a entrar a l'aplicació (veure punt 4) per fer una nova sol·licitud de centre, d'entre els que hagin quedat amb places disponibles. Podràs fer la sol·licitud el 26 de setembre de 2024 de les 10:00h fins a les 23:59h.

 

8. Assignació definitiva

Publicarem els llistats definitus de centre de pràctiques assignats: 27 de setembre de 2024.

També podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on hauràs fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

 

9. Recollida del conveni

Hauràs de recollir el conveni al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) de l'edifici G5 (data per confirmar). L'horari d'atenció és de 8:00 a 20:00h. 

 

10. Primera tutoria

D’acord amb el calendari.

 

11. Incorporació al centre de pràctiques

Data d’incorporació al centre d’acord amb el calendari. 

 

1. Sessió informativa

Es faran dues sessions presencials sobre els Pràcticum IV i V:

  • 28 de maig de 2024 de 13:00h a 14:00h (aula 43)
  • 28 de maig de 2024 de 15:00h a 16:00h (aula 43)
 
2. Adaptació del pràcticum

Si et trobes en alguna de les situacions recollides a la normativa de la Facultat pots sol·licitar una adaptació de les pràctiques. Hi ha dos terminis per fer-ho: del 2 al 30 de maig i del 2 al 8 de setembre.

 
3. Oferta de centres de pràctiques

El dia 14 de novembre de 2024 publicarem el llistat de centres de pràctiques pel curs 2024-25.

 
4. Sol·licitud de centre de pràctiques

Del 26 de novembre de 2024 a les 10:00h fins el 28 novembre de 2024, a les 23:59h. La sol·licitud es formalitzarà per via telemàtica. Pots accedir en aquest enllaç: → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

 

5. Assignació provisional

Publicarem els llistats d'assignació provisional de centre de pràctiques i dels centres amb places disponibles: 2 de desembre de 2024.

També podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on hauràs fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

6. Incidències

En cas de detectar algun error en l'assignació provisional podràs presentar un escrit al correu de la coordinació de pràctiques de la Gestió Acadèmica (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat) des del teu correu d’estudiant (@autonoma.cat).

No és possible demanar un canvi de centre assignat ni renunciar-hi.

 
7. Segon termini de sol·licituds

Si t'has quedat sense plaça assignada podràs tornar a entrar a l'aplicació (veure punt 4) per fer una nova sol·licitud de centre, d'entre els que hagin quedat amb places disponibles. Podràs fer la sol·licitud del 4 de desembre de 2024 a les 10:00h fins el 5 de desembre de 2024, a les 10:59h.

 
8. Assignació definitiva 

Publicarem els llistats definitus de centre de pràctiques assignats: 10 de desembre de 2024.

També podràs consultar l’assignació que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic, en el mateix enllaç a on hauràs fet la inscripció: https://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Inscripcions TFE i TESI: Inscripció al treball de Fi d’Estudis/Pràctiques/Mínors.

 

9. Recollida del conveni

Hauràs de recollir el conveni al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) de l'edifici G5 (data per confirmar). L'horari d'atenció és de 8:00 a 20:00h.

 

10. Primera tutoria

D’acord amb el calendari.

 

11. Incorporació al centre de pràctiques

Data d’incorporació al centre d’acord amb el calendari.