Cronograma general del Pràcticum

Centres, institucions i empreses

Prova nova web pràctiques 2

Els centres que no han tingut estudiants de pràctiques en els últims anys, poden oferir-se a la Facultat per ser centre formador. (Veure Voleu rebre estudiants de pràctiques? ). La petició s’ha de fer els mesos de gener, febrer i març.

Els centres que vulguin rebre estudiants del Grau en Educació Infantil, Grau en educació Primària o el Màster en Formació de Professorat de Secundària, han de crear les places a l'aplicació del Departament d'Educació i reservar-les per la UAB:

Grau en Educació Infantil: des del moment que s'obri l'aplicació per curs 2024/25 fins el 20 de maig de 2024.

Grau en Educació Primària: des del moment que s'obri l'aplicació per curs 2024/25 fins el 28 de juny de 2024.

Màster en Formació de Professorat de Secundària: des del moment que s'obri l'aplicació pel curs 2024/25 fins el 4 d'octubre de 2024.

Tots els centres que ja tenen conveni marc o que són centres formadors del Departament d'Educació que vulguin tenir estudiants en pràctiques del Grau en Educació Social o el Grau en Pedagogia hauran d’emplenar un formulari amb la seva oferta de places segons la titulació de què hagin de rebre estudiants. L'enllaç a aquest formulari s'enviarà des de la Gestió Acadèmica als centres corresponents:

Grau en Educació Social: del 21 de març al 30 d’abril de 2024.

Grau en Pedagogia: del 21 de març al 30 d'abril de 2024.

Per la resta de màsters universitaris la coordinació es posarà en contacte amb el centre directament.

 

A partir del mes d’abril es començarà a assignar l'alumnat.

A partir del mes de juny els centres rebran la relació d’estudiants , que segons previsió, s’incorporaran a fer les pràctiques al següent curs. Cal tenir en compte que sempre hi ha canvis que corresponen a baixes o altes d’estudiants no previstes. Les comunicacions les trametrem sempre per correu electrònic.

En el cas dels pràcticums del 2n semestre, és a dir a partir del mes de gener/febrer, la relació d’alumnes s’enviarà el mes de desembre.

La coordinació de Pràctiques de la Facultat comunicarà als centres afectats per canvis, les modificacions en la relació d'estudiants assignats al centre. Aquesta informació la rebreu bé directament des de Coordinació de Pràctiques de la Facultat, bé directament a través del tutor o tutora de la Facultat. Les comunicacions d'aquests canvis quedaran sempre recollides via correu electrònic.

Els centres comunicaran a Coordinació de Pràctiques de la Facultat, les anomalies o incidències que es puguin produir en l'inici de les pràctiques: estudiants que no es presenten, incompliment amb el calendari i horari de pràctiques per part dels estudiants. Aquestes comunicacions s'hauran de realitzar via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat. Des de la Facultat es prendran les mesures necessàries per resoldre les incidències.

El tutor o tutora de la Facultat farà el primer contacte amb el centre on està assignat l’estudiant.

L’alumnat contactarà amb el responsable de pràctiques del centre, qui els assignarà un mentor o mentora.

L'estudiant entregarà al responsable de pràctiques del centre una carta de presentació, amb les seves dades i les del tutor o tutora de la Facultat, que ajudarà a facilitar els possibles contactes del mentor o mentora amb el tutor o tutora de la Facultat.

A més l'estudiant us farà entrega d'un document imprescindible per a poder realitzar el pràcticum, es tracta del conveni específic de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques, document que us facilitarà per triplicat. Aquest document anirà signat per l'estudiant, la universitat i l'haureu de signar des del centre de pràctiques. Us demanem que signeu al marge esquerra de les primeres pàgines i a l'espai del centre a l'última pàgina. El centre es quedarà amb un dels exemplars i entregarà a l'estudiant els dos restant, un serà per l'estudiant i el tercer l'estudiant l'haurà de presentar degudament signat per les tres parts, durant la primera setmana del pràcticum a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB). Totes les signatures han de ser manuscrites, a no ser que s’indiqui el contrari.

En finalitzar l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques, el mentor o mentora del centre farà la valoració de l'activitat de l'estudiant al centre, emplenant l’Informe de pràctiques i el farà arribar al tutor o tutora de la Facultat.