Centres i Serveis Educatius del Departament d'Educació

Les pràctiques constitueixen una activitat de naturalesa formativa supervisada per les universitats amb l’objectiu que l’alumnat complementi els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i adquireixin competències professionals.

 

Les pràctiques curriculars, que es realitzen en els centres i serveis educatius del Departament d’Educació, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.

 

Per a la realització de les pràctiques, l’alumnat compta amb un mentor o mentora del centre o servei educatiu i amb un tutor o tutora de la Facultat.

El mentor o mentora (tutor de l'escola o altra institució educativa) ha de remetre al tutor o tutora de la Facultat un informe final d’avaluació de les pràctiques de l’estudiant, tal com estableixi la universitat.

El Departament d’Educació, a través de l’aplicació informàtica de gestió de les pràctiques, regula el procediment que inclou:

  • L’oferta de places dels centres i serveis educatius que aprova i incorpora el Departament d’Educació.

  • La demanda de la universitat distribuint als estudiants (places reservades) i introduïnt el projecte formatiu corresponent i el perfil de la pràctica.

  • L’acceptació de les places reservades per part del Departament d’Educació.

  • L’avaluació de les pràctiques (informe de l’estudiant, formulari de la universitat i del centre o servei educatiu).

  • La certificació dels mentors i mentores dels centres i serveis educatius per part del Departament d’Educació.