Òrgans de govern

Òrgans de govern

 

D'acord amb l'article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen.

D'acord amb l'article 85.2 dels Estatuts, la Junta de Facultat compta amb una Junta Permanent, les competències de la qual són les que hi delega la Junta de Facultat.

Són òrgans de govern de la Facultat:

- La Junta de Facultat
- La Junta Permanent

Les comissions ordinàries de la Junta Permanent són:

-Comissió d'Ordenació Acadèmica Grau
-Comissió d'Ordenació Acadèmica Màster
-Comissió d'Economia i Serveis

-Comissió de Qualitat

-Comissió de Polítiques d'igualtat- El/la degà/na i el seu equip


La Facultat també compta amb els òrgans següents:

- El coordinador d'estudis
- La Junta Electoral de Facultat