Benestar Estudiantil

Presentació

Participar en la vida universitària marca l'inici d'una etapa significativa i transformadora que comporta l'adaptació a un ambient acadèmic, social i físic completament nou. Aquest nou camí ve acompanyat d’oportunitats i reptes únics, tan enriquidors com complexos. La transició a aquest nou escenari també pot presentar moments de dubte que poden requerir d’orientació i suport addicionals.

Reconèixer i fomentar el benestar estudiantil és essencial per a l'èxit en aquesta nova etapa. El benestar no només influeix de manera significativa en el rendiment acadèmic sinó que també reflecteix la qualitat de l'experiència universitària en el seu conjunt. Amb l'objectiu de crear un entorn d'estudi saludable i segur, des de la Coordinació de Benestar Estudiantil es té com a meta crear un entorn d’estudi saludable i segur, que garanteixi la inclusió, vetlli per la igualtat d’oportunitats d’aprenentatge per a tots i totes i fomenti una convivència harmoniosa a través de la resolució alternativa de conflictes.

 

Quan i com adreçar-t’hi?

El funcionament de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE es sosté, principalment, en l’orientació, però també en l’acció tutorial, les consultes, la mediació i les recomanacions. Les seves actuacions queden ajustades als principis de respecte i protecció de les persones i de la seva intimitat i dignitat, confidencialitat, imparcialitat i tractament just. No obstant, el benestar estudiantil és responsabilitat de tothom qui estudia i treballa a la FCE, i tothom queda compromès en la seva consecució des del respecte, la comprensió, la interacció positiva, la generositat, la solidaritat, la tolerància, la corresponsabilitat, la col·laboració i la cooperació.

D’altra part, la contribució de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE resulta complementària a les funcions i tasques que ja desenvolupen altres actors de la FCE com ara els Vicedeganats d’Estudiants i d’Estudis, la Responsable de Polítiques d’Igualtat, les Coordinacions d’Estudis, els Tutors i les Tutores de grup-classe, el Professorat, el Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Servei i els col·lectius i les entitats estudiantils. Les funcions de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE tampoc són substitutòries de les associades a la varietat existent de modalitats de tutoria que es contemplen al Pla d’Acció Tutorial de la FCE i al Pla d’Acció Tutorial de la UAB, i que aglutinen accions d’orientació acadèmica, transició a la universitat, promoció i acollida, assessorament, informació, tutoria acadèmica, tutoria professional i necessitats específiques de supervisió.

 

Contacte

Des del Web:

Utilitza el formulari de missatgeria per fer arribar qualsevol consulta o suggeriment de manera ràpida i confidencial a la Coordinació.

Per correu electrònic:

Coordinador: Dr. Mauro Carlos Moschetti Plaul

Ubicació: Edf. G-6, Despatx 149

Telèfon: +34 93 581 30 07

mauro.moschetti@uab.cat