Benestar Estudiantil

Presentació

La participació en la universitat representa un important canvi en la vida de l’estudiantat. L’adaptació a un nou ambient acadèmic, social i físic esdevé un repte que no sempre es supera amb l’èxit esperat i desitjat. Igualment, durant el seu pas per la universitat, l’estudiantat pot requerir d’orientacions i suports per tal d’afrontar diferents necessitats i demandes o, fins i tot, situacions problemàtiques i conflictives que requereixen respostes.

Afavorir el desenvolupament ple de l’estudiantat comporta atendre el seu benestar. De fet, el benestar estudiantil és un factor determinant de la pròpia formació acadèmica i, a la vegada, un indicador de la qualitat docent en el marc universitari. El benestar estudiantil té com a meta crear un entorn d’estudi saludable i segur, protegint la inclusió, prevenint el risc d’exclusió, vetllant per la igualtat d’oportunitats d’aprenentatge per a tots i totes, i afavorint una millor convivència des de modalitats alternatives de resolució de les situacions discordants. 

El curs acadèmic 2022-2023 la Facultat de Ciències de l’Educació (FCE) de la UAB crea la Coordinació de Benestar Estudiantil amb la pretensió que el seu estudiantat disposi de recolzament durant el temps que comparteix els seus estudis en la mateixa institució educativa. Amb aquesta instància es busca cuidar el seu benestar i proporcionar-lo acompanyament per prosperar en un entorn propici per la resiliència. Per tant, que l’estudiantat pugui sortir enfortit de les diverses situacions adverses i persisteixi en la direcció de la millora. 

Coordinador:

Dr. José Luís Muñoz Moreno

Edf. G-6 (Despatx 267)

Telf. +34 935811417

joseluis.muñoz@uab.cat

Les funcions associades a la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE són les següents:

  • Brindar assessorament permanent a l’estudiantat durant la seva trajectòria universitària, perquè tingui una adaptació òptima i també front moments crítics.
  • Informar a l’estudiantat dels recursos institucionals que té al seu abast i, si s’escau, derivar-lo cap a serveis específics i fer-ne el seguiment, segons cada cas.
  • Impulsar la millora de l’acció tutorial adreçada a l’estudiantat.
  • Tramitar consultes i queixes de l’estudiantat cercant les alternatives més apropiades sobre aspectes acadèmics, professionals i personals.
  • Establir les mediacions pertinents entre l’estudiantat i altres agents de la comunitat universitària quan així es requereixi per dirimir desacords i discrepàncies.
  • Oferir recomanacions per trobar resolucions dialogades, acordades i pacífiques a les situacions problemàtiques i conflictives de l’estudiantat.
  • Contribuir a crear un medi universitari de convivència des del respecte a la integritat i la dignitat de tots els seus membres.

El funcionament de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE es sosté, principalment, en l’orientació, però també en l’acció tutorial, les consultes, les queixes, la mediació i les recomanacions. Les seves actuacions queden ajustades als principis de respecte i protecció de les persones i de la seva intimitat i dignitat, confidencialitat, imparcialitat i tractament just. No obstant, el benestar estudiantil és responsabilitat de tothom qui estudia i treballa a la FCE, i tothom queda compromès en la seva consecució des del respecte, la comprensió, la interacció positiva, la generositat, la solidaritat, la tolerància, la coresponsabilitat, la col·laboració i la cooperació.

D’altra part, la contribució de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE resulta complementària a les funcions i tasques que ja desenvolupen altres actors de la FCE com ara els Vicedeganats d’Estudiants i d’Estudis, la Responsable de Polítiques d’Igualtat, les Coordinacions d’Estudis, els Tutors i les Tutores de grup-classe, el Professorat, el Personal d’Administració i Serveis i els col·lectius i les entitats estudiantils.  I les funcions de la Coordinació de Benestar Estudiantil de la FCE tampoc són substitutòries de les associades a la varietat existent de modalitats de tutoria que es contemplen al Pla d’Acció Tutorial de la FCE i al Pla d’Acció Tutorial de la UAB, i que aglutinen accions d’orientació acadèmica, transició a la universitat, promoció i acollida, assessorament, informació, tutoria acadèmica, tutoria professional i necessitats específiques de supervisió.