Els estudiants

Local d'Estudiants: GA/414, Mòdul IV. El local d’estudiants és un espai on els estudiants i col·lectius de la Facultat poden accedir per realitzar tasques diverses.

Despatx del becari d’estudiants: GA/425

Sala d'Estudis: GL/506 Davant del mòdul II, al costat de l'aula 71 i 72
Els estudiants podem fer moltes coses: plantejar com voldríem que fos la facultat i la UAB, debatre com volem que siguin els nostres estudis, lluitar per aconseguir millores en els serveis i els espais del nostre centre, dur a terme projectes de solidaritat, participar en activitats de la UAB, fer festes, etc. Tot això, amb l'objectiu de dinamitzar la facultat.
Les formes de participació en la vida i en la gestió de la universitat són diverses: podem ser delegats de classe, membres de la Junta de Facultat i de la Junta permanent, membres del Claustre, del Consell de Govern, del Consell Social, del Consell d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona(CEUAB).
En aquest esquema es presenten totes les formes de representació estudiantil i la relació existent entre elles.

  

El Consell d'Estudiants (CEFE): neix el curs acadèmic 2006, reuneix les formes de participació i representació estudiantil a la Facultat amb incidència a la universitat a través del CEUAB i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Facultat. Totes les persones matriculades a la Facultat de Ciències d’ Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja sigui en estudis de grau o de postgrau, poden assistir a les reunions del CEFE.
Mail de contacte: consell.estudiants.educacio@uab.cat

El CEUAB: el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, CEUAB, neix durant el curs acadèmic 2011-12 impulsat per l'alumnat i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Universitat. Cada consell d’estudiants de Facultat aporta 4 membres, essent un total 55 membres al plenari.
Mes informació: 
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/participacion/ceuab-consejo-de-estudiantes-de-la-uab-1345777074500.html
 

El Claustre (claustrals):
És l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2 anys. Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.
Més informació: 
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/organs-de-govern-i-de-representacio/claustre/organ-i-funcions-1345698095147.html


La Facultat (membres de la Junta):

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà o degana i el seu equip, una representació docent del 60% del total de la Junta, una representació dels estudiants equivalent al 30% dels membres de la Junta, i una representació del personal d'administració i serveis (PAS) equivalent al 10% del total dels membres. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent.

La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants de tots els col·lectius (docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades en què els estudiants també hi som representats: la Comissió d'Ordenació Acadèmica (30%dels membres), la Comissió d'Innovació
i Recerca (30%dels membres), i la Comissió d'Economia i Serveis (30%dels membres).
 
Pel que fa les titulacions/Graus (delegats):

Les Comissions de docència estan formades pel coordinador de titulació, els tutors de curs i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament de la titulació i coordinar activitats conjuntes.

Les Reunions d'Avaluació estan formades pel tutor de curs, el professorat del semestre en el qual es realitzen, i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament del curs i estudiar el funcionament de les assignatures.


Col·lectius d'estudiants presents a la Facultat: 

 • Estudiants UAB (EUAB):  Estudiants-UAB és una associació d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica a vetllar pels interessos dels estudiants enfront a les injustícies i problemàtiques que es produeixen en el dia a dia a la universitat, fent servir totes les eines al nostre abast i donant, a més a més, ofertes als estudiants per suplir la seva formació acadèmica i personal.

  Més informació a la pàgina web: http://www.estudiantsuab.com/

 

 • Assemblea Educació: Òrgan de participació estudiantil.

 

 • Col·lectiu Educadores Reflexivos: El col · lectiu Educadores té com a finalitat ser un espai de   debat i discussió sobre temes que afecten a l'educació Xilena, considerant professors i estudiants com a claus dins del procés d'ensenyament i aprenentatge.

La formació d'aquest grup sorgeix per la inquietud d'estudiants de doctorat de diferents àrees, que d'alguna manera volen contribuir en la seva línia investigadora en la reflexió de les problemàtiques educatives actuals.

 • Persona de contacte: Carolina Barrientos Delgado
 • Titulació(postgrau-doctorat): Estudiant de Doctorat en Educació UAB
 • Correu:carolina.barrientos@gmail.com


Un dels objectius principals de l'Equip Deganal és potenciar i facilitar el contacte, l'intercanvi i la comunicació entre els òrgans de govern de la Facultat i els estudiants.
Al llarg dels darrers cursos hem realitzat reunions mensuals que ens han permès avançar en la millora de molts aspectes del nostre centre.

Des del curs 2006-2007 s'ha obert l'espai de comunicació del Consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació al campus virtual de la universitat per tal de facilitar la comunicació entre els diferents membres del consell.

 

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà o degana i el seu equip, una representació docent del 60% del total de la Junta, una representació dels estudiants equivalent al 30% dels membres de la Junta, i una representació del personal d'administració i serveis (PAS) equivalent al 10% del total dels membres. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent.
 
La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants de tots els col·lectius (docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades en les que els estudiants també hi som representats: la Comissió d'Ordenació Acadèmica (30% dels membres), la Comissió d'Innovació i Recerca (30%dels membres), i la Comissió d'Economia i Serveis (30%dels membres).

 

 El pla d'acollida dels estudiants de primer curs es desenvoluparà durant la primera setmana de cada curs acadèmic en sessions específiques per a cada titulació.

El pla d'acollida contempla accions informatives i accions formatives. Les primeres tenen un caràcter puntual i es desenvoluparan específicament els cinc primers dies del curs acadèmic. Les segones es desenvoluparan al llarg de tot el curs vinculades, en alguns casos, a algunes de les assignatures que cursin els estudiants.

Els continguts específics del procés d'acollida són:

· Els serveis de la facultat i de la universitat.
· Recursos NTIC: Correu electrònic, web de la facultat, web de la universitat, links i eines a la xarxa.
· Pla d'estudis de cada titulació: estructura del títol universitari, assignatures i tipologia
· Perfil professional, itineraris formatius i sortides professionals.
· El pràcticum de primer curs.
 

 

Si has participat en activitats de representació estudiantil durant el curs, pots demanar-ne el reconeixement acadèmic, sempre que hi hagis dedicat un mínim d’hores:

 • entre 25 i 49 hores de dedicació: es pot reconèixer 1 crèdit ECTS
 • més de 50 hores de dedicació: es poden reconèixer 2 crèdits ECTS

També pots demanar el reconeixement acadèmic per l’assistència i aprofitament en cursos de formació sobre la participació de l’alumnat en organismes universitaris, si els has realitzat abans de l’activitat representativa o simultàniament.

Aquests crèdits consten a l’expedient com a optatius i amb la qualificació d’Apte/a, per la qual cosa no computen en el càlcul de la nota mitjana. Cal que tinguis en compte que sumats a la resta de crèdits optatius que puguis tenir a l’expedient (assignatures optatives de Menció, reconeixement de crèdits optatius en el marc d’una estada de mobilitat, reconeguts per uns estudis universitaris previs o per un CFGS, etc.), no poden superar el màxim definit al pla d’estudis del grau que curses.

 

Criteris

El procediment i els criteris per al còmput de les hores de dedicació per a cada tipus de càrrec de representació són els següents:

Activitats de representació a la Facultat

Activitats de representació a altres àmbits de la Universitat

 

Acreditació

El vicedeganat d’estudiants verifica l’assistència a les diferents reunions mitjançant la consulta de les actes i fa públics a partir del mes de juny els llistats d’estudiants que han complert amb el mínim d’hores per a demanar-ne el reconeixement acadèmic i dels que no ho poden fer.

Estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació que han realitzat activitats de representació estudiantil el curs 2022-2023

>> Llistat d'estudiants que poden sol·licitar el reconeixement

>> Llistat d'estudiants que no arriben al mínim d'hores per poder sol·licitar el reconeixement

Si vols sol·licitar el reconeixement per activitats de representació realitzades en cursos anteriors has d'adreçar-te a la Gestió Acadèmica, on es troba la informació de les hores de dedicació de cada estudiant i dels crèdits que es poden obtenir en cada cas.

 

Sol·licituds
Lloc de presentació

Gestió Acadèmica del centre

Termini

Els establerts al calendari administratiu de la Facultat

Formulari de sol·licitud

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

 

Resolució i incorporació dels crèdits a l'expedient

Un cop acceptat el reconeixement rebràs una notificació amb la resolució i a partir d’aquest moment ja podràs incorporar-los al teu expedient, mitjançant una de les vies següents:

 1. Enviant un correu a la Gestió Acadèmica
 2. Quan facis l’automatrícula del curs següent

La incorporació suposa el pagament de la taxa que estableixi el decret de preus de les universitats públiques de Catalunya del curs en què ho facis.

 

Normativa

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona: títol IV (Transferència i reconeixement de crèdits), capítol III (Del reconeixement de crèdits), article 239 ( Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil (Article modificat per acord de Consell de Govern de 1 de febrer de 2023)

Normativa UAB pels delegats de classe

Al següent enllaç trobareu informació del vostre interès relativa a la Participació Estudiantil