Els estudiants

Local d'Estudiants: GA/414, Mòdul IV. El local d’estudiants és un espai on els estudiants i col·lectius de la Facultat poden accedir per realitzar tasques diverses.

Despatx del becari d’estudiants: GA/425

Sala d'Estudis: GL/506 Davant del mòdul II, al costat de l'aula 71 i 72
Els estudiants podem fer moltes coses: plantejar com voldríem que fos la facultat i la UAB, debatre com volem que siguin els nostres estudis, lluitar per aconseguir millores en els serveis i els espais del nostre centre, dur a terme projectes de solidaritat, participar en activitats de la UAB, fer festes, etc. Tot això, amb l'objectiu de dinamitzar la facultat.
Les formes de participació en la vida i en la gestió de la universitat són diverses: podem ser delegats de classe, membres de la Junta de Facultat i de la Junta permanent, membres del Claustre, del Consell de Govern, del Consell Social, del Consell d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona(CEUAB).
En aquest esquema es presenten totes les formes de representació estudiantil i la relació existent entre elles.

  

El Consell d'Estudiants (CEFE): neix el curs acadèmic 2006, reuneix les formes de participació i representació estudiantil a la Facultat amb incidència a la universitat a través del CEUAB i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Facultat. Totes les persones matriculades a la Facultat de Ciències d’ Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja sigui en estudis de grau o de postgrau, poden assistir a les reunions del CEFE.
Mail de contacte: consell.estudiants.educacio@uab.cat

El CEUAB: el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, CEUAB, neix durant el curs acadèmic 2011-12 impulsat per l'alumnat i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Universitat. Cada consell d’estudiants de Facultat aporta 4 membres, essent un total 55 membres al plenari.
Mes informació: 
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/participacion/ceuab-consejo-de-estudiantes-de-la-uab-1345777074500.html
 

El Claustre (claustrals):
És l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2 anys. Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.
Més informació: 
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/organs-de-govern-i-de-representacio/claustre/organ-i-funcions-1345698095147.html


La Facultat (membres de la Junta):

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà o degana i el seu equip, una representació docent del 60% del total de la Junta, una representació dels estudiants equivalent al 30% dels membres de la Junta, i una representació del personal d'administració i serveis (PAS) equivalent al 10% del total dels membres. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent.

La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants de tots els col·lectius (docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades en què els estudiants també hi som representats: la Comissió d'Ordenació Acadèmica (30%dels membres), la Comissió d'Innovació
i Recerca (30%dels membres), i la Comissió d'Economia i Serveis (30%dels membres).
 
Pel que fa les titulacions/Graus (delegats):

Les Comissions de docència estan formades pel coordinador de titulació, els tutors de curs i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament de la titulació i coordinar activitats conjuntes.

Les Reunions d'Avaluació estan formades pel tutor de curs, el professorat del semestre en el qual es realitzen, i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament del curs i estudiar el funcionament de les assignatures.


Col·lectius d'estudiants presents a la Facultat: 

  • Estudiants UAB (EUAB):  Estudiants-UAB és una associació d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica a vetllar pels interessos dels estudiants enfront a les injustícies i problemàtiques que es produeixen en el dia a dia a la universitat, fent servir totes les eines al nostre abast i donant, a més a més, ofertes als estudiants per suplir la seva formació acadèmica i personal.

    Més informació a la pàgina web: http://www.estudiantsuab.com/

 

  • Assemblea Educació: Òrgan de participació estudiantil.

 

  • Col·lectiu Educadores Reflexivos: El col · lectiu Educadores té com a finalitat ser un espai de   debat i discussió sobre temes que afecten a l'educació Xilena, considerant professors i estudiants com a claus dins del procés d'ensenyament i aprenentatge.

La formació d'aquest grup sorgeix per la inquietud d'estudiants de doctorat de diferents àrees, que d'alguna manera volen contribuir en la seva línia investigadora en la reflexió de les problemàtiques educatives actuals.

  • Persona de contacte: Carolina Barrientos Delgado
  • Titulació(postgrau-doctorat): Estudiant de Doctorat en Educació UAB
  • Correu:carolina.barrientos@gmail.com


Un dels objectius principals de l'Equip Deganal és potenciar i facilitar el contacte, l'intercanvi i la comunicació entre els òrgans de govern de la Facultat i els estudiants.
Al llarg dels darrers cursos hem realitzat reunions mensuals que ens han permès avançar en la millora de molts aspectes del nostre centre.

Des del curs 2006-2007 s'ha obert l'espai de comunicació del Consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació al campus virtual de la universitat per tal de facilitar la comunicació entre els diferents membres del consell.

 

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà o degana i el seu equip, una representació docent del 60% del total de la Junta, una representació dels estudiants equivalent al 30% dels membres de la Junta, i una representació del personal d'administració i serveis (PAS) equivalent al 10% del total dels membres. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent.
 
La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants de tots els col·lectius (docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades en les que els estudiants també hi som representats: la Comissió d'Ordenació Acadèmica (30% dels membres), la Comissió d'Innovació i Recerca (30%dels membres), i la Comissió d'Economia i Serveis (30%dels membres).

 

 El pla d'acollida dels estudiants de primer curs es desenvoluparà durant la primera setmana de cada curs acadèmic en sessions específiques per a cada titulació.

El pla d'acollida contempla accions informatives i accions formatives. Les primeres tenen un caràcter puntual i es desenvoluparan específicament els cinc primers dies del curs acadèmic. Les segones es desenvoluparan al llarg de tot el curs vinculades, en alguns casos, a algunes de les assignatures que cursin els estudiants.

Els continguts específics del procés d'acollida són:

· Els serveis de la facultat i de la universitat.
· Recursos NTIC: Correu electrònic, web de la facultat, web de la universitat, links i eines a la xarxa.
· Pla d'estudis de cada titulació: estructura del títol universitari, assignatures i tipologia
· Perfil professional, itineraris formatius i sortides professionals.
· El pràcticum de primer curs.
 


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS ALS REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS
 
Podeu reconèixer 1 o 2 crèdits ECTS per curs acadèmic acreditant 25 o 50 hores de dedicació de l’estudiant, respectivament. La tipologia dels crèdits reconeguts serà de crèdits optatius i constaran a l’expedient com a reconeguts amb la qualificació d’Apte/a; no comptabilitzaran a efectes de còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

El pla d'estudis dels Graus en Educació Infantil, en Educació Primària i en Pedagogia estableix que l'estudiant ha de superar 30 crèdits optatius, però li dóna la possibilitat de cursar fins a 36 crèdits. De manera que els estudiants que vulguin fer menció puguin utilitzar aquests 6 crèdits addicionals per reconeixement acadèmic, com per exemple la representació estudiantil…

En el cas del Grau en Educació Social el pla estableix que l’estudiant ha de superar fins a 54 crèdits optatius, 30 dels quals els pot utilitzar per obtenir una menció i la resta per cursar altres optatives del Grau, per reconeixement acadèmic (com ara la representació estudiantil)...

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat, el vicedeganat d’estudiants verificarà l’assistència dels representants a les diferents reunions mitjançant la consulta de les actes de cadascuna de les reunions i farà pública la llista dels representants que tenen dret al reconeixement de crèdits per la seva tasca de representació d’estudiants. El llistat es podrà consultar en aquesta mateixa web el mes durant la 1a setmana de juny.
 
En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat, els estudiants s’adreçaran a l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB a través del seu correu electrònic (o.coordinacio.institucional@uab.cat) per sol.licitar el certificat que acredita el període en què han estat membres dels òrgans col.legiats generals de la UAB (Consell de Govern, Claustre i comissions del Consell de Govern).

Criteris per a la baremació de les hores computables:

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Facultat podeu trobar informació sobre el procediment que se seguirà i els criteris per a la baremació de les hores computables en aquest enllaç.

En el cas d’estudiants amb càrrecs de representació a la Universitat els criteris per a la baremació de les hores computables seran els que trobareu en aquest enllaç.
 
Presentació de la sol·licitud de reconeixement acadèmic:

En el cas d’estudiants de la Facultat amb càrrecs de representació que constin als següents llistats podran sol·licitar el reconeixement acadèmic:


Llistat d'estudiants de la Facultat amb càrrecs de representació i que no arriben al còmput mínim d'hores per poder sol.licitar aquest reconeixement:Lloc de presentació de la sol·licitud:


Gestió Acadèmica del centre
 
Termini de sol·licitud:


Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol al juliol podran presentar la seva sol·licitud durant el mes de juny.
Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol a finals de setembre podran presentar la seva sol·licitud durant la primera quinzena de setembre.
La resta d’estudiants podran sol·licitar-ho a partir del mes de novembre i fins a finals de maig del següent any.

Incorporació a l'expedient del reconeixement:

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes:

1. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne en aquell mateix moment a la mateixa Gestió Acadèmica.

2. Recollida de la resolució a la Gestió Acadèmica del centre i incorporació del reconeixement a l’expedient de l’alumne amb posterioritat utilitzant el servei de Secretaria virtual (http://sia.uab.cat), en un dels terminis de modificació de matrícula o en el termini de matrícula.
 
Formulari de sol.licitud:

Sol.licitud de reconeixement acadèmic

Normativa:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Títol IV: Transferència i reconeixement de crèdits, Capítol III. Del reconeixement de crèdits, Secció 3a. Del reconeixement de crèdits en els estudis de grau cursats en activitats no programades en el pla d’estudis, Subsecció 2a Reconeixement en les titulacions de grau per activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, Article 239. Reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil (Article modificat per acord de Consell de Govern de 7 de juliol de 2022)

Normativa UAB pels delegats de classe

Al següent enllaç trobareu informació del vostre interès relativa a la Participació Estudiantil