Programa Intern de Millora i Innovació Docent de la Facultat

Programa Intern de Millora i Innovació Docent 

El Programa Intern de Millora i Innovació Docent té com a finalitat concedir ajudes per finançar activitats vinculades a la millora i innovació docent dels programes formatius de grau o postgrau que gestiona la Facultat, essent els seus objectius prioritaris: impulsar i consolidar projectes d’innovació docent; i afavorir el treball col·laboratiu del professorat vers la innovació. Els projectes aprovats han sigut 10 a l'any 2017, 13 a l'any  2018, 12 a l'any 2019, 5 a l'any 2020 i 8 a l'any 2021 i els beneficiaris són grups de professors/es d’una titulació, d’un àmbit de coneixement o d’una o vàries assignatures. 

Gràcies a aquestes convocatòries s’han creat i millorat instal·lacions (l’hort de la Facultat i els laboratoris de material de manipulació, d’educació infantil i de so i creació musical) es proporcionen recursos pel professorat (recursos per a l’avaluació, suport per a un aprenentatge vivencial, desenvolupament de competència d’investigació, vídeos sobre incidents crítics), s’anima la coordinació (projectes interdisciplinaris, sistemes de co-teaching, rúbriques compartides), es recolzen programes innovadors (sortides d’educació socials, la lectura científica, caixes d’aprenentatge) I es difón l’activitat de la Facultat (mini vídeos sobre grups d’investigació).

 

Convocatòria 2023 Programa Intern de Millora i Innovació Docent 

La Comissió d’Economia va aprovar en la seva sessió del 13 de desembre de 2022 i per unanimitat destinar 15.000 euros al Programa intern de millora i innovació docent, d’acord amb el següent paràmetres.

Objecte: La finalitat és concedir ajudes per finançar activitats vinculades a la millora i innovació docent dels programes formatius de grau o postgrau que gestiona la Facultat. Els objectius prioritaris seran: Impulsar i consolidar projectes d’innovació docent segons les necessitats detectades; i afavorir el treball col·laboratiu del professorat vers la innovació.

Contingut: Es prioritzaran els projectes que se centrin en algun dels àmbits següents:

  • Salut emocional: implementació d’experiències que promoguin l’acompanyament en la gestió emocional, estrès dels estudiants.
  • Avaluació: disseny i implementació de proves d’avaluació competencial i discriminatòria del grau d’aprenentatge així com de la promoció de l’autoregulació.
  • Pensament Crític, reflexiu I i/o creatiu: implementació d’activitats de promoció del pensament crític i reflexiu de l’alumnat.
  • Relació món professional i universitat: creació de xarxes entre els centres de pràctiques i universitat.
  • Competència investigadora: implementació d’activitats per promoure la competència investigadora de l’alumnat.
  • Competència digital docent: introducció als graus.

Despesa: Ajudes vinculades a l’adquisició de material inventariable o fungible per a ús docent, aplicacions informàtiques, i altres despeses vinculades i necessàries per assolir els objectius del projecte. La despesa es realitzarà dins els paràmetres del que és considerat despesa docent. Queden excloses ajudes a retribució de personal acadèmic i/o de suport als projectes.

Beneficiaris: Grups de professors/es d’una titulació, d’un àmbit de coneixement o d’una o varies assignatures. La sol·licitud l’ha de presentar un professor o professora estable, i ha d’implicar a un mínim de quatre docents. Cada docent només podrà constar en una sola sol·licitud.

Import de les ajudes: Màxim de 2.500 euros per ajuda.

Sol·licituds i documentació: La sol·licitud s’ha de presentar a través d’aquest formulari.

La data límit per a presentar sol·licitud és el 20 de febrer de 2023 a les 23:59 hores.

La sol·licitud haurà d’informar de l’objectiu de la petició, necessitat que cobreix, professorat responsable, professorat vinculat al seu desenvolupament, contingut de la proposta amb especificació del pressupost detallat de la demanda econòmica, assignatures beneficiaries i productes finals.

Resolució: Una subcomissió delegada de la Comissió econòmica es reunirà el dia 27 de febrer de 2023 per resoldre les peticions. La resolució provisional serà el 28 de febrer de 2023 i després hi haurà una setmana de reclamacions.

L’avaluació prendrà en consideració: la vinculació de la petició amb les temàtiques prioritzades, la relació amb innovacions existents, el seu caràcter transversal (varies assignatures, professorat de diferents departaments o unitats, alumnes de diversos grups,...) i l’impacte que pot tenir en la millora d’una docència de qualitat.

Gestió: Les despeses vinculades a les ajudes es tramitaran abans del 20 de novembre de 2023 a través de l’Administració de centre.

Justificació: Els responsables hauran d’aportar evidències de l’aplicació a l’aula (que seran difoses) i justificació econòmica del projecte concedida abans de la següent convocatòria.

Responsabilitats dels sol·licitants: La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

 

Podeu consultar els projectes aprovats a la convocatòria de l'any 2022 en aquest document.Podeu consultar els projectes aprovats a la convocatòria de l'any 2021 en aquest document.Podeu consultar els projectes aprovats a la convocatòria de l'any 2020 en aquest document.Primera Convocatòria

 

Podeu consultar els projectes aprovats a la primera convocatòria de l'any 2019 en aquest document.

 

Segona Convocatòria

 

Podeu consultar els projectes aprovats a la segona convocatòria de l'any 2019 en aquest document.Podeu consultar els projectes aprovats a la convocatòria de l'any 2018 en aquest document.Podeu consultar els projectes aprovats a la convocatòria de l'any 2017 en aquest document.