Història de la Facultat

Història de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB

La Facultat de Ciències de l'Educació fou creada l'any 1992 fruit de la fusió de dos centres que ja existien anteriorment: L'Escola de Mestres Sant Cugat i la Secció de Pedagogia de la Facultat de Lletres de la UAB.

L’Escola de Mestres Sant Cugat, creada l'any 1972, s'ocupava de la formació inicial dels mestres generalistes d'educació Preescolar i d'Ensenyament General Bàsic, dels mestres especialistes en Filologia, en Ciències Socials, i en Matemàtiques i Ciències Experimentals. També oferia activitats de formació permanent per a mestres i educadors, recerques, publicacions i activitats de projecció a l'exterior.

La Secció de Pedagogia de la Facultat de Lletres, creada l'any 1973, oferia un segon cicle d'estudis enfocat a la formació inicial dels pedagogs , professionals que s'ocupaven, entre d’altres aspectes, de la inspecció, l'avaluació, i la formació permanent de diversos professionals del camp de l'ensenyament i l'educació. També feien activitats diverses de formació permanent, investigació, publicacions i projecció a l'exterior.

L'any 1992, per suggeriment del Ministeri d'Educació, diverses Universitats de tot l'estat espanyol es plantejaren la conveniència d'agrupar en una sola Facultat tots els estudis relatius al camp de l'educació. Així nasqué la nostra Facultat, que començà a impartir nou titulacions diferents: Mestre especialista en Educació Infantil, Mestre de Primària, Mestre de Primària especialitat d'educació Especial, Mestre de Primària especialitat d'educació Musical, Mestre de Primària especialitat d'educació Física, Mestre de Primària especialitat de Llengües Estrangeres, Educació Social, Pedagogia i Psicopedagogia.

Aquestes especialitats han estat vigents fins el curs 2009-2010 en que s’ implementen els graus d'educació actuals: Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Primària, Grau d'Educació Social, Grau de Pedagogia i la titulació de segon cicle de psicopedagogia, que més tard s’ha reconvertit en el Màster Universitari en Psicopedagogia.

La Facultat de Ciències de l'Educació manté convenis amb nombrosos centres d'educació formal i no formal per tal que rebin els estudiants de pràctiques de totes les titulacions de les que impartim docència.

El Màster Universitari de Recerca en Educació forma aquells llicenciats, graduats o diplomats que volen iniciar-se en la recerca educativa en els seus diversos àmbits. Diversos grups de recerca adscrits als departaments vinculats a la Facultat ofereixen línies de recerca que estudien i donen resposta a les diferents situacions educatives emergents en el moment actual.

Els estudis de Doctorat en Educació organitzats conjuntament pels departaments vinculats a la Facultat recullen aquestes línies de recerca en un únic programa de doctorat.

La Facultat és també titular del Màster Interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura que s’imparteix conjuntament amb la Universitat de Barcelona.

Així mateix, la Facultat imparteix també diversos Màsters i Postgraus propis, que conjuntament amb els impulsats des dels diversos departament constitueixen una oferta formativa àmplia i sòlida als professionals de diversos àmbits relacionats amb l’educació.