Presentació

Grau d?Educació Primària a la UAB

El grau en Educació Primària en anglès té l'objectiu de proporcionar la formació bàsica necessària per exercir la professió de mestre a la franja de 6 a 12 anys de l'escola obligatòria. Aquests estudis estan marcats pel llegat de Rosa Sensat, reconeguda per la seva tasca pedagògica i docent arreu del país. Comparteix el mateix pla d'estudis (els objectius, les assignatures i els continguts curriculars) del grau en Educació Primària en català, amb la finalitat de formar mestres amb capacitat per exercir la docència dins d'un context d'escola catalana. En aquest grup la llengua vehicular és l'anglès.

Aquest grau proposa una formació de tipus generalista amb la possibilitat de triar entre quatre especialitzacions: Menció en Llengües Estrangeres, Educació Física, Educació Musical i Necessitats Educatives Específiques.

El pla d'estudis contempla formació en Pedagogia, Psicologia, Sociologia i Didàctica i finalitza amb unes pràctiques externes que es porten a terme a escoles de primària o escoles d'adults. És tracta d'un grau molt demandat i que presenta una taxa de rendiment del 90% i una taxa inserció laboral del 97%.

La importància d'aquests estudis per la UAB es demostra en el fet que s'emmarquen dintre de la línea estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional, que es va concretar amb la creació del Clúster d'Educació i Formació, pensat com un espai per la millora i la innovació permanents.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Motivació per l'educació i per la formació dels escolars.
 • Responsable i amb capacitat de treballar en equip i de relacionar-se.
 • Observadora i amb capacitat d'escoltar, d'argumentar, de comunicar, de negociar i de consensuar.
 • Organitzada i metòdica a la vegada que creativa i flexible, amb capacitat d'anàlisi i de respondre davant de situacions complexes.
 • És molt recomanable tenir coneixements amplis en els àmbits científics de les matèries que s'han d'ensenyar.
 • Molt bon domini de les llengües oficials.
 • En el grau en Educació Primària en anglès, és altament recomanable tenir un nivell d'anglès igual o superior al B2 del Marc europeu  comú de referència per a les llengües. Encara que no és necessari superar cap prova específica per poder accedir al grau, l'estudiant que opti pel grau en anglès es compromet a desenvolupar les seves competències en llengua anglesa i a assolir un nivell mínim de B2 (per exemple, certificacions CLUC, EOI de 5è curs o CFC) durant el primer curs, i de C1 (per exemple, certificacions EOI-C1 o CAE) durant el tercer curs del grau.
Per accedir al grau en Educació Primària cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Sortides professionals

La tasca principal d'aquests titulats és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d'ocupació són:

 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Departaments educatius de centres culturals.
 • Instal·lacions educatives de caràcter no formal.
   

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+). 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí. 

Horaris

Les classes del grup en anglès s'imparteixen en torn de tarda, en el grup 71.

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21102
75 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Anglès (la llengua d'impartició de la docència es fa constar al suplement europeu al títol), català i castellà
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12-09-2018
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Educació Primària
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició